Dysgu Drwy Gelf

Prosiectau plant a phobl ifanc
Prosiect NOISE

Taro Tant

Mae ‘No Strings Attached’ yn cynnig gwersi a mentora (am ddim) i bobl ifanc sydd am gychwyn chwarae’r gitâr, neu sydd am ddechrau creu neu sydd eisoes yn chwarae offerynnau. Gallwn ddarparu gitarau amrywiol – trydan, acwstig a bas – yn ogystal â seinchwyddwyr, cablau a’r offer arall sy’n dod gyda gitâr – diolch i arian a godwyd er cof am Mick Flanagan yn Mickstock 2010 a Thîm Pêl-droed y Bwncathod.
Fastest and Easiest Way to Play Guitar

Jac-y-Do

Deilliodd CD ‘Jac y Do’ o Hwiangerddi Cymraeg, gyda 38 trac o brosiect a drefnwyd gan Gyswllt Celf. Mae disgyblion o 9 ysgol gynradd wahanol yn yr ardal yn canu’r hwiangerddi – Dyffryn Banw, Llanfihangel, Llanfair Caereinion, Llanerfyl, Llanfyllin, Llanrhaeadr, Pontrobert, Pennant ac Efyrnwy. Arweinydd y prosiect oedd Arfon Gwilym a chafodd y CD ei recordio a’i gymysgu gan Tony Skeggs.   £6 yn cynnwys postio a phacio: Gellir talu ar-lein neu gyda siec yn daladwy i ‘Cyswllt Celf’, fel arall, gellir talu £5 os byddwch yn ei gasglu o’r swyddfa.

Get the full lyrics here

Llanfyllin Listens

Cymerodd 213 o ddisgyblion Ysgol Uwchradd Llanfyllin ran mewn Cyfrifiad Ieuenctid ym mis Mehefin 2008. Gofynnwyd cyfres o gwestiynau dewis lluosog iddynt ar bynciau amrywiol. Roeddynt yn pleidleisio trwy ddefnyddio pad electronig oedd yn golygu fod y cyfrifiad yn ddienw, yn rhyngweithiol ac yn hwyl.

Arweinydd y prosiect oedd Tom Cavalot, ac roedd yn ei gynnal fel rhan o’i radd MA mewn Astudiaethau Ieuenctid a Chymuned. Fe’i ariannwyd gan y Gronfa Gweithredu dros Gymunedau Gwledig, ac fe’i gefnogwyd gan NEWI Wrecsam, Dux o Wasanaeth Ieuenctid Powys a Chyswllt Celf. Gellir lawrlwytho’r adroddiad cyflawn o’n gwefan.

Read Now

Mwy isod am ein prosiecta Dysgu Drwy Gelf

The Venture 2016

Cawsom noson wych gyda phobl ifanc o The Venture. Dux consultated gyda nhw am yr hyn maent am ei wneud fel prosiect celfyddydol y flwyddyn nesaf ac mae'n edrych fel y gallai rhai pypedau enfawr ar y gorwel ... [gallery...

A Mafon Dyfodol 2016

Cafodd y prosiect ei gyflwyno gan Zarena Allan a George Stroud yn Ysgol Bodhyfryd, yn Wrecsam dros 10 wythnos, o fis Ionawr - ganol mis Mawrth 2016. Roedd y prosiect a ddechreuwyd gyda'r cynorthwy-ydd athro ac addysgu dosbarth yn mynychu dau sesiwn hyfforddi gyda'r...

Straeon Amgen 2016

O Jan - Mawrth 2016 gweithiodd Dux a Richard Chaloner ag Ysgol Maes-y-Mynydd a'r Lifehouse am 1 diwrnod yr wythnos dros 10 wythnos. Roedd y prosiect yn golygu edrych ar waith Graeme Davies ac R S Thomas a defnyddio ysgrifennodd cyfranogwyr cyfryngau digidol eu straeon...

LEGO 2016

Yn ystod 2016 gwyliau'r Pasg cynhaliwyd gweithdai cyffrous ar LEGO oedd yn archwilio modelu 2D a 3D a gwneud eich cymeriad Lego hunain i greu storïau gyda Jo Marsh a Karen Whittingham. [gallery...

Roald Dahl 2016

Yn ystod 2016 gwyliau'r Pasg cynhaliwyd gweithdai cyffrous lle mae cyfranogwyr yn got greadigol gyda Catherine Williams a Holly Dyer yn dysgu am Roald Dahl tra'n creu crocodeiliaid enfawr a bragu potions. [gallery...

Dathlu Creadigrwydd Plant 2015/16

Mae hwn yn un o'n prosiectau blynyddol ers tro cydnabyddedig i wella'r cwricwlwm, mynd i'r afael â'r agenda tlodi plant ac, yn dibynnu ar y gweithgaredd a ddewisir hefyd yn cefnogi'r agenda Eco Ysgolion ac addysg amgylcheddol. Artistiaid yn gweithio am 2 ddiwrnod neu...

Gan Maldwyn Dalent 2015

Ar ddydd Mercher daeth y 4ydd o Dachwedd bobl ifanc o bob rhan o Ogledd Powys at ei gilydd yn Theatr Hafren i gymryd rhan yn y gystadleuaeth talent eleni 'Pwy yw Got Talent yn Sir Drefaldwyn?' Ar y noson roedd gan y beirniaid Graham Brown, Ade Powell a Katie Stallard...

Prosiect Cerdd Ieuenctid Powys 2015

Un o’n hen brosiectau unwaith eto, lle mae pobl ifanc yn cael cyfle i ddatblygu sgiliau cerddorol gyda cherddorion proffesiynol. Eleni recordiodd disgyblion Ysgol Dafydd Llwyd CD gyda Tony Skeggs a Tommy Mills, oedd hefyd yn rhedeg gweithdai bandiau roc o fewn Clybiau...

Taro Tant 2015

Prosiect ar y cyd yw ‘Taro Tant’ rhwng Cyswllt Celf a Gwasanaeth Ieuenctid Powys, sy’n cynnig gwersi gitâr, sesiynau tiwtora a mentora am ddim i bobl ifanc sydd am gychwyn creu cerddoriaeth. Mae nifer o bobl ifanc newydd yn cymryd rhan yn y prosiect, ac maent yn cwrdd...

Dathlu Creadigrwydd Plant 2015

Hwn yw un o’n hen brosiectau sy’n digwydd bob blwyddyn ac sy’n galluogi ysgolion i weithio gydag artist proffesiynol dros gyfnod o ddau ddiwrnod. Eleni bu’r disgyblion yn mwynhau ggwneud gwaith cerameg, murluniau a thecstilau yng nghwmni Hilary Roberts; gwydr...

Gwasanaeth Ieuenctid Powys 2015

Bob blwyddyn byddwn yn gweithio gyda Gwasanaeth Ieuenctid Powys i gynnal gweithdai amrywiol. Cymerodd aelodau Clwb Ieuenctid Machynlleth ran mewn gweithdy cyffrous ar sgiliau syrcas gydag Eliot Maddocks a gweithdy gemwaith a gynigiwyd i Glwb ieuenctid Y Drenewydd yng...

Ffelt Gregynog 2015

Disgyblion Ysgol Gynradd Llanfyllin oedd yn gweithio gyda Nicola Knapton a Clare Martin i greu cyfres o faneri ffelt yn seiliedig ar luniau gan yr Is-gapten Pierre Augeraud oedd yn Nhŷ’r Cyngor (Fferyllfa Danby erbyn hyn). Un o garcharorion rhyfel Napoleon oedd...

Codi arian i’r Eisteddfod 2015

Bu Fiona Collins yn gweithio gyda chyfranogwyr i greu cerddi unigol ac fel grŵp, yn seiliedig ar themâu megis ‘Y Pethe’, ‘Eisteddfod’, ‘Barddoniaeth’, ‘Gwobr’, ‘Meifod’, ‘Mathrafal,’ Melangell’. Arweiniwyd gweithdy argraffu gan Lorraine Mainelli oedd yn ystyried sut y...

Gofalwyr Ifainc 2015

Aeth Brian Jones i weithio gyda Gofalwyr Ifainc Powys yn y Drenewydd i ddatblygu dyluniadau i’w hargraffu ar hwdis.   A dangosodd Dux ei ddoniau creadigol trwy greu bathodynnau gyda Gofalwyr Ifainc WCD yn Llanelwy.

Minecraft 2015

Ddydd Mawrth 7fed Ebrill, aeth y plant ati i greu eu Byd ‘Minecraft’ eu hunain gyda chlai a sgiliau animeiddio, a dysgu sut i godio gyda theclyn Raspberry Pi. Sesiwn dwys oedd hwn, a chafodd y 15 oedd yn cymryd rhan gyfle i ddysgu sut i animeiddio a rhaglennu eu...

Carnival of Animals 2015

Cynhyrchwyd tri o weithiau animeiddio byr gan blant Ysgol Gynradd Maesyrhandir yng nghwmni Gerald Conn a Chris Elliott; seiliwyd y gwaith ar ‘Carnival of the Animals’ gan Camille Saint-Saëns. Dangoswyd y gwaith animeiddio ochr yn ochr â pherfformiad gan Sinfonia Cymru...

Prosiect Nansi Richards 2015

Diben y prosiect hwn oedd dysgu am dreftadaeth ddiwylliannol Nansi Richards, telynores Maldwyn oedd yn enwog ar hyd a lled y byd, ac yn hanu o ddyffryn Tanat. Rhwng Ionawr – Mawrth 2015 bu disgyblion Ysgol Llanrhaeadr ac Ysgol Pennant yn gweithio gyda Bryn Davies a...

Pin It on Pinterest

Share This
X