Cyfleoedd Artist a Swyddi

Rhestrwn ein cyfleoedd gwaith yma pan fyddant yn codi. Os cewch unrhyw broblemau wrth ddefnyddio'r ffurflenni cais ar-lein, cysylltwch â Mick, mick@artsconnection.org.uk neu 01691 648 929. Mae ef gallu naill ai yn eich tywys trwy'r broses neu os ydych yn dal i gael problemau y gall ef anfon cais fersiwn gair yr ydych ffurflen.

Rydym yn Recriwtio!

Mae’r Mudiad Celfyddydau Cymunedol uchod, sydd wedi’i leoli yn Llanfyllin, Powys, yn chwilio am Cynorthwyydd Ariannol a Gweinyddol.

15 awr yr wythnos, cyflog: Graddfa 15 – 17: £16,231 – £17,372 y flwyddyn, gan ddibynnu ar brofiad – pro rata.

Gweithdai Plastics a'r Ocean

Gweithdy thema “Plastics and the Ocean” gan ganolbwyntio ar ddefnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu

Celfyddydau ar Bresgripsiwn - Perfformiwr

Byddwn yn cyflwyno sesiwn berfformio fel rhan o ŵyl Gwanwyn.

Celfyddydau ar Bresgripsiwn - Drymio

Byddwn yn cyflwyno sesiwn berfformio fel rhan o ŵyl Gwanwyn.

Celfyddydau ar Bresgripsiwn - Adrodd Straeon

Byddwn yn cyflwyno sesiwn berfformio fel rhan o ŵyl Gwanwyn.

ARTS CONNECTION – CYSWLLT CELF

Mae’r Mudiad Celfyddydau Cymunedol uchod, sydd wedi’i leoli yn Llanfyllin, Powys, yn chwilio am Cynorthwyydd Ariannol a Gweinyddol.

15 awr yr wythnos, cyflog: Graddfa 15 – 17: £16,231 – £17,372 y flwyddyn, gan ddibynnu ar brofiad – pro rata.

Mae’r swydd ddisgrifiad cyflawn ar gael drwy’r ddolen hon: www.artsconnection.org.uk/cy/swyddi

Os am ymgeisio, dylid anfon eich curriculum vitae ynghyd â llythyr atodol, a chynnwys enwau a manylion dau Cyswllt.

Dyddiad cau: Dydd Mawrth 8 Mai, 5yp, Cyfweliadau: Dydd Mawrth 15 Mai

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, croeso i chi ffonio’r swyddfa ar: 01691 648 929 neu drwy e-bostio: sian@artsconnection.org.uk

 

Mae Cyswllt Celf wedi ymrwymo i gyfleoedd cyfartal, ac mae’n Gwmni Cyfyngedig trwy Warant: 2911716 ac yn Elusen Gofrestredig: 1135641

 

Lawrlwytho Disgrifiad Swydd 2018

 

Cynorthwyydd Ariannol a Gweinyddol

 

Oriau:              Rhan Amser (15 awr yr wythnos)

Mae’n bosibl y bydd gofyn i ddeiliad y swydd weithio oriau ychwanegol fel y gwêl Rheolwr y Celfyddydau yn briodol, a thelir am hyn ar yr un gyfradd yr awr â’r oriau ar gontract.

 

Cyflog:            Gradd 4, Graddfa 15 – 17: £17,072 – £17,772 y flwyddyn yn unol â phrofiad – pro rata

 

Contract:        Tan 31ain Mawrth 2019 yn y lle cyntaf yn ddibynnol ar gwblhau cyfnod prawf o 6 mis yn llwyddiannus. Yn y mis cyntaf, gosodir targedau perfformiad gyda deiliad y swydd, a chaiff y rhain eu monitro trwy’r broses oruchwylio, gydag adolygiad interim o gynnydd ar ôl 3 mis ac adolygiad terfynol ar ôl 6 mis. Caiff canlyniad y cyfnod prawf ei gofnodi bryd hyn.

 

Ar ôl y flwyddyn gyntaf, bydd estyn y contract yn amodol ar arfarniad boddhaol o berfformiad a chadarnhad y derbynnir cyllid.

 

Yn adrodd i:  Bydd deiliad y swydd yn adrodd i Reolwr y Celfyddydau.  Rheolwr y Celfyddydau fydd yn gwneud y gwaith goruchwylio ac arfarnu.

 

Gwyliau:         22 ddiwrnod, heb gynnwys gwyliau’r banc + gwyliau gwasanaeth hir (pro rata)

 

Â’i sail yn:       Mae sail y swydd hon yn swyddfa Cyswllt Celf, ar lawr uchaf Canolfan Ieuenctid a Chymunedol, Llanfyllin, Powys, SY22 5DR.

 

Swydd-ddisgrifiad

Bydd y Cynorthwyydd Ariannol a Gweinyddol:

 • yn gyfrifol am gadw llyfrau a’r gyflogres
 • yn darparu cymorth i’r bwrdd Ymddiriedolwyr trwy ddosbarthu agendâu, cofnodion a cheisiadau i’r gronfa hyfforddiant a thrwy gadw cofnodion o Gyfarfodydd Bwrdd, y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a Chyfarfodydd Cyffredinol Eithriadol
 • yn gwneud y gwaith bancio, yn talu anfonebau ac yn rheoli arian traul
 • yn cadw cofnodion aelodaeth ac yn prosesu ceisiadau aelodaeth
 • cynorthwyo’r Rheolwr Celfyddydau a Swyddog Prosiect i sicrhau bod y swyddfa’n gweithredu’n effeithiol

 

Sefydliad y mae pob aelod o staff yn ei redeg ar y cyd yw Cyswllt Celf. Mae gan bob aelod gyfrifoldebau sydd wedi’u diffinio’n eglur ond mae disgwyl iddyn nhw helpu eu cydweithwyr fel bo angen a phan fo’n ddichonadwy.

 

Cyfrifoldebau Allweddol

Cyfrifon:

 • Cadw cofnodion cyfrifon
 • Delio ag arian traul
 • Bancio a thalu anfonebau
 • Cynorthwyo i gwblhau’r adroddiadau chwarterol a diwedd blwyddyn

 

Cyflogres:

 • Cwblhau’r gyflogres fisol ac adroddiadau diwedd blwyddyn

 

Dyletswyddau swyddfa cyffredinol:

 • Derbyn ac ymateb i ymholiadau ysgrifenedig, dros y ffôn ac wyneb-yn-wyneb
 • Mewnbynnu a diweddaru cronfeydd data yn ôl y galw
 • Copïo a dosbarthu agendâu a chofnodion cyfarfodydd
 • Prynu cyflenwadau ac offer ar gyfer y swyddfa a phrosiectau

 

Bwrdd Ymddiriedolwyr:

 • Mynychu a chadw cofnodion o bob Cyfarfod Bwrdd, Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a Chyfarfod Cyffredinol Eithriadol
 • Paratoi dogfennau, gan gynnwys ceisiadau i gyllido hyfforddiant i’r Ymddiriedolwyr eu hystyried
 • Sicrhau bod polisïau yn barod i’r Ymddiriedolwyr eu cymeradwyo

 

Marchnata a chyhoeddusrwydd:

 • Cynorthwyo â chynhyrchu a dosbarthu datganiadau i’r wasg a deunyddiau cyhoeddusrwydd

 

Aelodaeth:

 • Cadw cofnodion aelodaeth a phrosesu ceisiadau aelodaeth
 • Cynhyrchu cylchlythyrau aelodau misol

 

Prosiect:

 • Ymgymryd â marchnata a rhoi cyhoeddusrwydd sy’n ymwneud â phrosiectau, gan ddefnyddio pob dull sydd ar gael yn cynnwys, er enghraifft, datganiadau i’r wasg, Facebook, Twitter
 • Gwahodd cynigion artistiaid
 • Darparu cymorth gweinyddol

 

Cyfrifoldebau sy’n gyffredin i’r holl staff:

 • Hybu Cyswllt Celf i aelodau newydd a rhai sy’n bodoli, a rhanddeiliaid eraill
 • Cefnogi a threfnu cyfleoedd rhwydweithio i artistiaid
 • Cyfrannu gwybodaeth tuag at gylchlythyrau rheolaidd
 • Cynrychioli Cyswllt Celf mewn digwyddiadau
 • Gwaith arall ar ran Cyswllt Celf yn unol â phenderfyniad yr Ymddiriedolwyr

 

Manyleb y Person

Hanfodol

 • Effeithiol ym mhob maes gweinyddiaeth swyddfa
 • Profiad o gadw cyfrifon (os yn bosibl, trwy system gyfrifyddu Xero)
 • Gallu rheoli’ch amser eich hun
 • Gallu gweithio fel rhan o dîm
 • Sgiliau rhyngbersonol effeithiol, gan gynnwys cadw cyfrinachedd
 • Gallu cyfathrebu’n effeithiol, boed ar lafar neu ar bapur
 • Llythrennedd cyfrifiadurol ar lefel dda yn y canlynol: Word, Excel, Access, Outlook Express, Porwyr Rhyngrwyd
 • Yn barod i fynychu a chadw cofnodion cyfarfodydd gyda’r nos yn ôl y galw
 • Yn barod i ymgymryd â hyfforddiant perthnasol lle bo angen

 

Dymunol

 • Diddordeb yn y celfyddydau, profiad o’r celfyddydau a gwybodaeth am y celfyddydau
 • Gallu cyfathrebu yn Gymraeg

 

Cymhleth Nawr:

[]
1 Step 1
Enw
Rhif Ffôn
Cyfeiriad
Llwytho - Llythyr Eglurhaol *
cloud_uploadLlwytho
Llwytho - CV *
cloud_uploadLlwytho
Llwytho - Cyfeirnod 1
cloud_uploadLlwytho
Llwytho - Cyfeirnod 2
cloud_uploadLlwytho
Os nad ydych wedi cynnwys cyfeiriadau, eglurwch pam
0 /
Arhoswch i weld enwau ffeiliau yn y bar uwchlwytho cyn taro'r botwm Cyflwyno Cais. Os oes gennych unrhyw broblemau, cysylltwch â Sian - sian@artsconnection.org.uk - 01691 648 929
Previous
Next

Briff Artist ar gyfer Plastics and the Ocean

– Wedi’i drefnu i’w gynnal ddydd Mawrth 29 Mai 2018 –

 

Cefndir a Chyd-destun

Ein cenhadaeth yw ysbrydoli a chynnwys pobl mewn celfyddydau cymunedol, buddsoddi mewn a meithrin creadigrwydd. Byddwn yn cyflwyno gweithdy i blant a phobl ifanc yn ystod gwyliau Ysgol Mai.

Briff

Nod y Prosiect: Galluogi plant a phobl ifanc o bob oed a gallu i ddysgu sgiliau newydd a chael hwyl.

 

Canlyniadau Prosiect:

 • Mae gan gyfranogwyr fwy o hyder
 • Mae’r cyfranogwyr yn dysgu neu’n datblygu sgiliau newydd

Beth: Rydym yn chwilio am 2 artist i gyflwyno gweithdy thema “Plastics and the Ocean” gan ganolbwyntio ar ddefnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu. Rydym yn awyddus i greu gosodiad plastig a ail-ddefnyddio ar raddfa fawr i’n helpu i ddangos materion sy’n ymwneud â phlastig yn ein cefnforoedd. Bydd y gosodiad yn cael ei ddefnyddio yn y digwyddiad ‘Plastics and the Ocean’ yn y dyfodol yn y Tŷ Tŷ ym mis Gorffennaf 2018 ac mae angen iddo fod yn ddigon cadarn. Gobeithiwn y bydd yr instillation hefyd yn ymweld â lleoliadau eraill yn ystod y flwyddyn, felly mae creu instiliad hawdd ei gludo / ei godi yn ddymunol.

 

Dylai gweithgareddau addasu teuluoedd mewn dau weithdy ar wahân. Gofynnir i gyfranogwyr arwyddo ymlaen llaw ac aros am gyfnod y sesiwn. Rydym yn annog y ddau artist i ymgeisio gyda’i gilydd.

 

Grŵp Targed: Teuluoedd

 

Amserlen: Mai hanner tymor – Dydd Mawrth 29 Mai 2018, 10am – 12.30pm a 1.30 – 4pm (bydd sesiwn y bore wedi’i anelu at deuluoedd gyda phlant ifanc a bydd sesiwn y prynhawn yn anelu at bobl ifanc 8+ oed)

 

Lleoliad: The Workhouse, Llanfyllin

 

Sesiynau: Dau sesiwn 2.5 awr

 

Am eich cais, cyfeiriwch at y canlynol:

 • Nod y prosiect
 • Deilliannau’r prosiect
 • Sut y byddwch chi’n gweithio gyda’r grŵp targed
 • Sut bydd y prosiect yn gweithio – amlinelliad / cynllun sesiynau byr

Tâl

Ffi: £ 153 yr arlunydd

Deunyddiau: I’w gytuno ar benodiad

Milltiroedd: Telir milltiroedd dros filltir rownd 50 milltir o £ 0.45 ceiniog y filltir (hyd at uchafswm o £ 30 y sesiwn)

 

Sgiliau, Cymwysterau a Phrofiad

Hanfodol:

Profiad o weithio gyda’r grŵp targed a grybwyllwyd uchod
Wedi neu yn fodlon ymgymryd â DBS gwell
Os ydych chi’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion sydd mewn perygl, rhaid i chi fod wedi ymgymryd â hyfforddiant amddiffyn plant o fewn y tair blynedd diwethaf – gallwch wneud hyn am £ 20 trwy ymweld â’r ddolen hon – https://www.nspcc.org.uk/what- you-can-do / get-expert-training / child-protection-introduction /
Dymunol:

Y gallu i gyflenwi’n ddwyieithog

 

Gweithdrefn Cais

I ymgeisio, llenwch y ffurflen gais ar-lein.

 

Gweithdrefn Dethol

Bydd pob ymgeisydd yn cael ei asesu:

 • Yn benodol ar y wybodaeth a ddarperir yn y cais
 • Yn wrthrychol, yn seiliedig ar ofynion y prosiect a amlinellir yn y briff hwn
 • Gan y panel dethol, wedi’i dynnu gan aelodau bwrdd Arts Connection, a, lle bo hynny’n briodol, gynrychiolwyr sefydliadau partner.

RHYBUDD – Bydd methu â chyflenwi’r holl wybodaeth ofynnol yn effeithio’n ddifrifol ar eich cais.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os oes angen cymorth arnoch i lenwi’ch cais, cysylltwch â’r swyddfa.

 

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau: 5pm, dydd Gwener, 13 Ebrill

""
1
Ffurflen Cais
Enw
no-icon
Cyfeiriad
0 /
Rhif ffôn
no-icon
Pa brofiad sydd gennych ar gyfer perfformio ar gyfer y grŵp targed fel yr amlinellir yn y Briff Artist?Pa thema / caneuon fyddech chi'n eu canu? Sut fyddwch chi'n strwythuro'r sesiwn i gynnwys seibiannau?
0 /
Previous
Next

Briff Artist ar gyfer Celfyddydau ar Bresgripsiwn – Drymio

– Wedi’i drefnu i’w gynnal Mai 2018 –

Cefndir a Chyd-destun

Ein cenhadaeth yw ysbrydoli a chynnwys pobl mewn celfyddydau cymunedol, buddsoddi mewn a meithrin creadigrwydd. Byddwn yn cyflwyno sesiynau fel rhan o ŵyl Gwanwyn.

Briff

Nod y Prosiect: Cynyddu iechyd a lles mewn cymunedau lleol

Canlyniadau Prosiect:
Mwy o gyfleoedd i gymdeithasu, lleihau unigrwydd
Cynyddu iechyd a lles trwy weithdai hwyliog a pleserus yn eu cymuned eu hunain
Annog unigolion i ddarganfod eu cryfderau, eu sgiliau a’u profiad eu hunain i wella eu lles drwy’r celfyddydau.
Drwy gymryd rhan yn y sesiynau hyn, bydd cyfranogwyr yn teimlo’n rhan o’u cymuned

Beth: Rydym yn chwilio am artist i gynnal sesiynau drymio wythnosol (4 sesiwn) ym mis Mai (gan ddechrau wythnos 7 Mai) yng Nghanolfan Ieuenctid a Chymuned Llanfyllin sydd wedi’i anelu at bobl hŷn ac yn enwedig pobl â phroblemau cof / pobl sy’n byw gyda dementia / sy’n byw gyda salwch hirdymor.

Grŵp Targed: Oedolion â materion cof / pobl sy’n byw gyda dementia / sy’n byw gyda salwch hirdymor

Amserlen: Un sesiwn yr wythnos rhwng y 7fed a’r 30ain o Fai

Lleoliad: Canolfan Ieuenctid a Chymuned, Llanfyllin

Sesiynau: 4 sesiwn wythnosol (2.5 awr yr un)

Am eich cais, cyfeiriwch at y canlynol:
• Nod y prosiect
• Deilliannau’r prosiect
• Sut byddwch chi’n gweithio gyda’r grŵp targed
• Sut bydd y prosiect yn gweithio – amlinelliad / cynllun sesiynau byr

Tâl

Ffi: £ 306
Deunyddiau: I’w gytuno ar benodiad
Milltiroedd: Telir milltiroedd dros filltir rownd 50 milltir o £ 0.45 ceiniog y filltir (hyd at uchafswm o £ 30 y sesiwn)

Sgiliau, Cymwysterau a Phrofiad

Hanfodol:
– Profiad o weithio gyda’r grŵp targed a grybwyllwyd uchod
– Os ydych chi’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion sydd mewn perygl, mae’n rhaid i chi fod wedi ymgymryd â hyfforddiant amddiffyn plant a / neu oedolion o fewn y tair blynedd diwethaf – gallwch wneud hyn am £ 20 trwy ymweld â’r ddolen hon – https: //www.nspcc. org.uk/what-you-can-do/get-expert-training/child-protection-introduction/

Dymunol: Y gallu i gyflenwi’n ddwyieithog

Gweithdrefn Cais

I ymgeisio, llenwch y ffurflen gais ar-lein.

Gweithdrefn Dethol

Bydd pob ymgeisydd yn cael ei asesu:
– Yn benodol ar y wybodaeth a ddarperir yn y cais
– Yn wrthrychol, yn seiliedig ar ofynion y prosiect a amlinellir yn y briff hwn
– Gan y panel dethol, wedi’i dynnu gan aelodau bwrdd Arts Connection, a, lle bo hynny’n briodol, gynrychiolwyr sefydliadau partner.

RHYBUDD – Bydd methu â chyflenwi’r holl wybodaeth ofynnol yn effeithio’n ddifrifol ar eich cais.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os oes angen cymorth arnoch i lenwi’ch cais, cysylltwch â’r swyddfa.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau: 5pm, dydd Gwener, 20 Ebrill

""
1
Ffurflen Cais
Enw
no-icon
Cyfeiriad
0 /
Ffôn
no-icon
Profiad perthnasol
Cymwysterau Perthnasol
no-icon
Profiad PerthnasolRhowch wybodaeth am brosiect sy’n debyg i’r prosiect sydd wedi’i amlinellu yn y briff
0 / 2000
Eich Cynnig ProsiectYn eich cais, cyfeiriwch at y canlynol: - Cofiwch gynnwys pa weithgareddau y byddwch yn rhedeg - Sut y byddwch yn sicrhau ei fod yn gynhwysol - Sut y byddwch yn sicrhau ei fod yn ymgysylltu ar gyfer grŵp o oed a gallu cymysg - Sut y byddwch yn cefnogi cyflawni'r Canlyniadau Prosiect
0 /
Os yn berthnasol, pa ystyriaethau iechyd a diogelwch sy’n codi o’r prosiect?
0 /
Os oes, rhowch lwytho dogfen / llun / sgan o'ch tystysgrif DBS, neu os ydych ar y gwasanaeth diweddaru rhowch eich rhif tystysgrif a dyddiad cyhoeddi a bod eich dyddiad geniCaiff y wybodaeth hon ei chadw’n ddiogel
cloud_uploadLanlwytho
Llwytho CV *
cloud_uploadLanlwytho
Lanlwytho Llun *
cloud_uploadLanlwytho
Previous
Next

Briff Artist ar gyfer Celfyddydau ar Bresgripsiwn – Adrodd Straeon

– Wedi’i drefnu i’w gynnal Mai 2018 –

Cefndir a Chyd-destun

Ein cenhadaeth yw ysbrydoli a chynnwys pobl mewn celfyddydau cymunedol, buddsoddi mewn a meithrin creadigrwydd. Byddwn yn cyflwyno sesiynau fel rhan o ŵyl Gwanwyn.

Briff

Nod y Prosiect: Cynyddu iechyd a lles mewn cymunedau lleol

Canlyniadau Prosiect:
Mwy o gyfleoedd i gymdeithasu, lleihau unigrwydd
Cynyddu iechyd a lles trwy weithdai hwyliog a pleserus yn eu cymuned eu hunain
Annog unigolion i ddarganfod eu cryfderau, eu sgiliau a’u profiad eu hunain i wella eu lles drwy’r celfyddydau.
Drwy gymryd rhan yn y sesiynau hyn, bydd cyfranogwyr yn teimlo’n rhan o’u cymuned

Beth: Rydym yn chwilio am storïwr i gyflwyno dwy sesiwn adrodd straeon. Bydd un yn Ysgol Gynradd Llanfyllin a’r llall naill ai yng Nghartref Gofal Llwyn Teg neu yn y Ganolfan Ieuenctid a Chymuned, Llanfyllin. Fe fyddem hefyd yn defnyddio’r cyfle hwn i ymgysylltu â’r cartref gofal gydag ysgol gynradd leol gyda’r nod y byddai’r ysgol yn parhau i wneud cysylltiadau â’r trigolion, er enghraifft, ysgrifennu llythyrau i drigolion, gan ymweld â’r cartref yn rheolaidd. Mae hyn yn golygu y dylai’r sesiynau adrodd straeon rhyngweithio â’i gilydd. Rydym yn agored i awgrymiadau gan yr artist ynghylch pa thema y gallai’r sesiynau eu cymryd.

Grŵp Targed: Oedolion â materion cof / pobl sy’n byw gyda dementia / sy’n byw gyda salwch hirdymor a phlant

Amserlen: Dau sesiwn yn digwydd rhwng y 7fed a’r 30ain o Fai

Lleoliad: Canolfan Ieuenctid a Chymuned, Llanfyllin neu gartref gofal Llwyn Teg ac Ysgol Gynradd Llanfyllin

Sesiynau: 2 sesiwn (2.5 – 3 awr yr un)

Am eich cais, cyfeiriwch at y canlynol:
• Nod y prosiect
• Deilliannau’r prosiect
• Sut byddwch chi’n gweithio gyda’r grŵp targed
• Sut bydd y prosiect yn gweithio – amlinelliad / cynllun sesiynau byr

Tâl

Ffi: £ 153
Deunyddiau: I’w gytuno ar benodiad
Milltiroedd: Telir milltiroedd dros filltir rownd 50 milltir o £ 0.45 ceiniog y filltir (hyd at uchafswm o £ 30 y sesiwn)

Sgiliau, Cymwysterau a Phrofiad

Hanfodol:
– Profiad o weithio gyda’r grŵp targed a grybwyllwyd uchod
– Os ydych chi’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion sydd mewn perygl, mae’n rhaid i chi fod wedi ymgymryd â hyfforddiant amddiffyn plant a / neu oedolion o fewn y tair blynedd diwethaf – gallwch wneud hyn am £ 20 trwy ymweld â’r ddolen hon – https: //www.nspcc. org.uk/what-you-can-do/get-expert-training/child-protection-introduction/

Dymunol: Y gallu i gyflenwi’n ddwyieithog

Gweithdrefn Cais

I ymgeisio, llenwch y ffurflen gais ar-lein.

Gweithdrefn Dethol

Bydd pob ymgeisydd yn cael ei asesu:
– Yn benodol ar y wybodaeth a ddarperir yn y cais
– Yn wrthrychol, yn seiliedig ar ofynion y prosiect a amlinellir yn y briff hwn
– Gan y panel dethol, wedi’i dynnu gan aelodau bwrdd Arts Connection, a, lle bo hynny’n briodol, gynrychiolwyr sefydliadau partner.

RHYBUDD – Bydd methu â chyflenwi’r holl wybodaeth ofynnol yn effeithio’n ddifrifol ar eich cais.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os oes angen cymorth arnoch i lenwi’ch cais, cysylltwch â’r swyddfa.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau: 5pm, dydd Gwener, 20 Ebrill

""
1
Ffurflen Cais
Enw
no-icon
Cyfeiriad
0 /
Ffôn
no-icon
Profiad perthnasol
Cymwysterau Perthnasol
no-icon
Profiad PerthnasolRhowch wybodaeth am brosiect sy’n debyg i’r prosiect sydd wedi’i amlinellu yn y briff
0 / 2000
Eich Cynnig ProsiectYn eich cais, cyfeiriwch at y canlynol: - Cofiwch gynnwys pa weithgareddau y byddwch yn rhedeg - Sut y byddwch yn sicrhau ei fod yn gynhwysol - Sut y byddwch yn sicrhau ei fod yn ymgysylltu ar gyfer grŵp o oed a gallu cymysg - Sut y byddwch yn cefnogi cyflawni'r Canlyniadau Prosiect
0 /
Os yn berthnasol, pa ystyriaethau iechyd a diogelwch sy’n codi o’r prosiect?
0 /
Os oes, rhowch lwytho dogfen / llun / sgan o'ch tystysgrif DBS, neu os ydych ar y gwasanaeth diweddaru rhowch eich rhif tystysgrif a dyddiad cyhoeddi a bod eich dyddiad geniCaiff y wybodaeth hon ei chadw’n ddiogel
cloud_uploadLanlwytho
Llwytho CV *
cloud_uploadLanlwytho
Lanlwytho Llun *
cloud_uploadLanlwytho
Previous
Next

Briff Artist ar gyfer Celfyddydau ar Bresgripsiwn – Perfformiwr

– Wedi’i drefnu i’w gynnal ddydd Gwener, 1 Mehefin 2018 –

Cefndir a Chyd-destun

Ein cenhadaeth yw ysbrydoli a chynnwys pobl mewn celfyddydau cymunedol, buddsoddi mewn a meithrin creadigrwydd. Byddwn yn cyflwyno sesiynau fel rhan o ŵyl Gwanwyn.

Briff

Nod y Prosiect: Cynyddu iechyd a lles mewn cymunedau lleol

Canlyniadau Prosiect:
Mwy o gyfleoedd i gymdeithasu, lleihau unigrwydd
Cynyddu iechyd a lles trwy weithdai hwyliog a pleserus yn eu cymuned eu hunain
Annog unigolion i ddarganfod eu cryfderau, eu sgiliau a’u profiad eu hunain i wella eu lles drwy’r celfyddydau.
Drwy gymryd rhan yn y sesiynau hyn, bydd cyfranogwyr yn teimlo’n rhan o’u cymuned

Beth: Rydym yn chwilio am berfformiwr i ganu caneuon a fydd yn cynnwys pobl hŷn ac aelodau eraill o’r gymuned. Bydd y sesiwn hon yn ddigwyddiad diwedd plaid i’r sesiynau eraill yr ydym yn eu cyflwyno fel rhan o’r prosiect Celfyddydau ar Bresgripsiwn. Bydd pawb sy’n cymryd rhan, eu gofalwyr a’u gweithwyr proffesiynol sy’n cefnogi oedolion yn cael eu gwahodd i’r digwyddiad.

Grŵp Targed: Oedolion â materion cof / pobl sy’n byw gyda dementia / sy’n byw gyda salwch hirdymor a phlant

Amserlen: Dydd Gwener, 1 Mehefin

Lleoliad: Canolfan Ieuenctid a Chymuned, Llanfyllin

Sesiynau: 1 sesiwn (2.5 – 3 awr)

Am eich cais, cyfeiriwch at y canlynol:
• Pa brofiad sydd gennych o berfformio ar gyfer y grŵp targed?
• Sut byddwch chi’n strwythuro’r sesiwn – pryd fydd egwyliau te ac ati?
• Pa thema / caneuon y byddwch chi’n eu perfformio?

Tâl

Ffi: £ 76.50
Deunyddiau: I’w gytuno ar benodiad
Milltiroedd: Telir milltiroedd dros filltir rownd 50 milltir o £ 0.45 ceiniog y filltir (hyd at uchafswm o £ 30 y sesiwn)

Sgiliau, Cymwysterau a Phrofiad

Hanfodol:
Profiad o weithio gyda’r grŵp targed a grybwyllwyd uchod

Dymunol:  Y gallu i gyflenwi’n ddwyieithog

Gweithdrefn Cais

I ymgeisio, llenwch y ffurflen gais ar-lein.

Gweithdrefn Dethol

Bydd pob ymgeisydd yn cael ei asesu:
– Yn benodol ar y wybodaeth a ddarperir yn y cais
– Yn wrthrychol, yn seiliedig ar ofynion y prosiect a amlinellir yn y briff hwn
– Gan y panel dethol, wedi’i dynnu gan aelodau bwrdd Arts Connection, a, lle bo hynny’n briodol, gynrychiolwyr sefydliadau partner.

RHYBUDD – Bydd methu â chyflenwi’r holl wybodaeth ofynnol yn effeithio’n ddifrifol ar eich cais.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os oes angen cymorth arnoch i lenwi’ch cais, cysylltwch â’r swyddfa.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau: 5pm, dydd Gwener, 20 Ebrill

""
1
Ffurflen Cais
Enw
no-icon
Cyfeiriad
0 /
Rhif ffôn
no-icon
Pa brofiad sydd gennych ar gyfer perfformio ar gyfer y grŵp targed fel yr amlinellir yn y Briff Artist?Pa thema / caneuon fyddech chi'n eu canu? Sut fyddwch chi'n strwythuro'r sesiwn i gynnwys seibiannau?
0 /
Previous
Next

Pin It on Pinterest

Share This
X