Sefydliad celf cymunedol ysbrydol yw Cyswllt Celf, sy’n gweithio yng Ngogledd Powys ac ar hyd y cymunedau ar y ffin. Rydym yn derbyn arian refeniw oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru, ac wedi darparu prosiectau celf cyfranogol, uchel eu hansawdd, mewn ystod eang o gyfryngau celfyddydol ers 1994.

Mae ein gwaith gydag ysgolion, plant, pobl ifanc, pobl sydd ag anableddau dysgu a’r gymuned ehangach yn cynnig mwy o gyfleoedd i gyfrannu a chymryd rhan, ac mae’n rhoi cyflwyniad dwyieithog, cynnes ei groeso, i’r celfyddydau.

Ein Gweledigaeth

Gwneud y celfyddydau yn rhan annatod o fywydau pobl

Ein Gwethoedd

Ehangu cyfleoedd i bobl ymgysylltu ag a chymryd rhan yn y celfyddydau

Gwella arbenigedd, sgiliau a gwybodaeth ein haelodau a rhanddeiliaid eraill

Gwella llesiant y bobl a’r cymunedau lle rydym yn gweithio trwy gyflenwi profiadau celf safon uchel

Ein Cenhadaeth

Ein cenhadaeth yw ysbrydoli pobl i gymryd rhan yn y celfyddydau, gan wella eu creadigrwydd a llesiant

Aelodau’r Bwrdd

Martin Cavalot (Chair)

Eileen Roberts (Vice Chair)

David Harris (Treasurer)

Sue Chaloner

Dux

Nina Duckers

Courtney Williams

Jake Garland

Hilary Roberts

Josie Ewing

Siân Walters

Siân Walters

Rheolwr Celfyddydau

Hannah Whitley

Hannah Whitley

Swyddog Prosiect

Marinke Fontein

Marinke Fontein

Cynorthwyydd Gweinyddol a Chyllid

Hanes

Sefydlwyd Cyswllt Celf ym mis Mawrth 1994, yn gorff cydweithredol dielw, gan grŵp o 5 artist. Symudodd y grŵp i’r Ganolfan Ieuenctid a Chymuned ym 1995.

Ym 1997, penodwyd cydlynydd rhan-amser a bwrdd rheoli newydd, a gwelwyd cychwyn ar brosiectau celf cymunedol amrywiol.

Ym 1998, derbyniwyd grant o £147,000 dros gyfnod o 3 blynedd oddi wrth gronfa loteri “Arian i Bawb” Cyngor Celfyddydau Cymru, er mwyn datblygu prosiectau cyffrous yn ardal Gogledd Powys. Hefyd yn ystod y flwyddyn yma, llwyddwyd i godi gwerth mwy na £20,000 o arian cyfatebol.

Ni enillodd y wobr gyntaf erioed gan Arts & Business Cymru “Best Sponsorship of New Work” am ein gwaith gyda chwmni Dŵr Hafren Trent ar Lwybr Cerfluniau Llyn Efyrnwy.

Ym mis Medi 2000 cyflwynwyd y prosiect “Reminiscences”, oedd yn cysylltu pobl ifanc a phobl hŷn, yng nghromen y mileniwm.

Ers 2002 rydym yn gleient refeniw i Gyngor Celfyddydau Cymru, sydd wedi cynnig cefnogaeth enfawr a chyngor inni yn ystod ein cyfnod datblygu.

Yn 2003, y disgrifiad ohonom yn adroddiad blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru, oedd ein bod wedi gwneud gwaith gwych ym maes celf cymunedol a’n bod yn enghraifft ardderchog ym maes arfer celf cymunedol.

Yn 2004 cafwyd cyfle i ddathlu ein pen-blwydd yn 10 oed, gyda digwyddiad agored, pan roedd Lembit Opik, aelodau Cyswllt Celf, cynghorwyr y Dref a llawer o bobl eraill yn bresennol.

Yn 2005 buddsoddwyd mwy o arian ynom gan Gyngor Celfyddydau Cymru trwy’r Prosiect Cynaladwyedd, oedd yn cynnwys ni, CARAD a Chelf o Gwmpas.

Rhwng 2005 – 2007 derbyniwyd cyllid trwy WEFO (Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru). Roedd hyn yn ein galluogi i gyflogi Swyddog Prosiect, oedd yn arwain at weithgaredd prosiect, oedd felly yn ein galluogi i wneud y swydd yn gynaliadwy. Arweiniodd hefyd at rai prosiectau cyffrous, megis 9 o ysgolion cynradd yn ymweld â’r Senedd i ganu hwiangerddi Cymreig.

Ers 2009 rydym wedi dechrau datblygu gwaith ym maes celf gymunedol yn Wrecsam, ac rydym wedi gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Wrecsam i gyflenwi gweithgareddau a gorymdeithiau llusernau fel rhan o flwyddyn diwylliant y dref yn 2011.

Rydym yn datblygu ac yn ehangu ein gwaith gyda mudiadau partner o hyd, gan greu ffynonellau ariannu cynaliadwy, a chodi ymwybyddiaeth ynghylch ein gwasanaethau i aelodau yng Ngogledd Powys.

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.