Celf i Bawb

Prosiectau sy’n addas i bob oed a gallu

Ffilmic

Gŵyl a chystadleuaeth ffilm gymunedol yw Ffilmic sy’n cael ei chynnal bob blwyddyn yn Llanfyllin yn ystod mis Hydref a mis Tachwedd. Yr her yw i wneuthurwyr ffilm greu ffilm 5 munud mewn 10 diwrnod; cynigir gwobrwyon ar gyfer categorïau gwahanol, a byddwn yn arddangos y ffilmiau yn y sinema leol.

Y gobaith yw bod Ffilmic yn annog diddordeb a brwdfrydedd ym maes diwylliant ffilm a’i bod yn rhoi cyfle i bobl ddysgu mwy am fyd ffilm a sut y gellir defnyddio’r grefft at ddibenion artistig, gwleidyddol a phleser.

Ewch at: www.ffilmic.co.uk

Mwy isod am ein prosiectau Celf i Bawb

Heriau Creadigol 2018

Heriau Creadigol 2018

Cyflwynwyd rhaglen gweithdai dros yr Haf.  Roeddynt yn cynnwys creu creaduriaid newydd dychmygol, syniadau ar gyfer meysydd chwarae perffaith, creu archarwyr newydd, gwneud offer cerdd cartref, dysgu estroniaid am ein bwyd a chreu gwisgoedd carnifal. [gallery...

CultureFest 2018

CultureFest 2018

Mae CultureFest yn dathlu amrywiaeth a diwylliannol gwahanol tref Croesoswallt a’r ardal gyfagos. Diolch o galon i’r perfformwyr ar y diwrnod - Cordelia Weedon – Ioga Dru, MC Abdul o Syria, Giulio Rondon o’r Iseldiroedd, Pete Beresford a Gary Foote - cerddoriaeth y...

Ein Lle Ni 2017 / 18

Ein Lle Ni 2017 / 18

Buom yn gweithio gyda gwirfoddolwr lleol, Sheela Hughes i gefnogi teuluoedd Maesyrhandir i gynnal cyfres o weithdai celf i’r teulu trwy gydol 2017 a 2018, a gyllidwyd yn rhannol gan Gyngor Tref Y Drenewydd. Erbyn hyn mae’r teuluoedd oedd yn mynychu’r sesiynau wedi...

Diwrnod Myllin Sant 2018

Diwrnod Myllin Sant 2018

Ddydd Sadwrn 16eg Mehefin, cynhaliwyd diwrnod i ddathlu Myllin Sant a phobl Llanfyllin am yr 8fed tro - diwrnod llwyddiannus iawn. Diolch i ‘Something Tasty’ cafodd pawb frecinio blasus am ddim, i alluogi pawb i fwynhau’r dathliadau, a mwynhau perfformiad gan...

Wythnos Addysg Oedolion 2018

Wythnos Addysg Oedolion 2018

Cyflenwyd dau weithdy, anffurfiol a hamddenol fel rhan o Wythnos Addysg Oedolion. Roeddynt yn cynnwys paentio ar gynfas gyda Josie Ewing a noson o ddawnsio’r salsa yng nghwmni Victoria Evans. Gwych – lleoliad cyfleus, croesawgar, pleserus. Clywch! Clywch! Rhagorol -...

Ffilm Llanfyllin 2017 / 18

Ffilm Llanfyllin 2017 / 18

Sinema gymunedol yw Ffilm Llanfyllin a gefnogir gan wirfoddolwyr amrywiol. Maent yn dangos amrywiaeth o ffilmiau annibynnol a ffilmiau diddorol eraill trwy gydol y flwyddyn gyda’n cymorth ni.

Bywluniadau 2017 / 18

Bywluniadau 2017 / 18

Rhwng Medi 17 - Mai 18 cynhaliwyd sesiynau yng Nghanolfan  Ieuenctid a Chymunedol Llanfyllin. Francine Isaacs oedd y tiwtor ar gyfer sesiwn mis Medi, er mwyn ennyn pawb i ddangos eu doniau creadigol.

Syrcas Awyr 2018

Syrcas Awyr 2018

Gweithdy ar thema syrcas a’r awyr ar gyfer teuluoedd. Roedd cyfleoedd dysgu jyglo, taflu cylchau, diablo, ffyn y diawl, cerdded rhaff dynn a gwaith yn yr awyr gyda rhaffau a’r trapîs gyda Hazel Maddocks. Gawson ni amser gwych. Roedd fy merch wrth ei bodd â’i phen i...

Lliwiau’r Gwanwyn 2018

Lliwiau’r Gwanwyn 2018

Sesiwn celf a chrefft i’r teulu gan ganolbwyntio ar y Gwanwyn. Rhoddwyd cyfle i gyfranogwyr brofi chwarae blêr gyda phaent, argraffu dwylo ar gardiau, pennau berwr, stampiau llysiau, bwydwyr adar, paentio wyau, hosanau gwynt a bomiau hadau eto yng nghwmni Tree...

Pwytho Straeon Jane 2018

Pwytho Straeon Jane 2018

Cyflwynwyd prosiect tecstilau ym Machynlleth yng nghwmni Hilary a Graham Roberts, a gydag Ezma Zhao yn Nhrefaldwyn er mwyn darganfod gweithiau ysgrifennu a gwnïo Jane Austen i ddathlu dau ganmlwyddiant ers ei marwolaeth. Dros y deg wythnos, roedd cyfranogwyr wedi creu...

Calon Celf 2018

Calon Celf 2018

Sesiwn celf a chrefft i’r teulu ar thema San Ffolant. Cyflwynwyd nifer o weithgareddau celf gwahanol megis: Pam ’dwi’n caru fy hunan; Pam ’dwi’n caru fy nghartref: a Pham ’dwi’n dy garu di gyda’r artistiaid Tree Marshall a Sam Key. ’Dwi wrth fy modd yn gwneud y...

Crefft CBSW 2017 / 18

Crefft CBSW 2017 / 18

Buom yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i gyflwyno amrediad o weithgareddau celf a chrefft i deuluoedd ym Marchnad y Bobl yn Wrecsam gydag Emma Jayne Holmes, Nina Duckers, Donna Jones a Marja Bonada. [gallery...

Crefftau Arswydus Calan Gaeaf 2017

Crefftau Arswydus Calan Gaeaf 2017

Gweithdai ar thema Crefftau Arswydus Calan Gaeaf gyda gweithgareddau megis cerfio pwmpen, crefftau arswydus a phaentio wynebau dan arweiniad Tree Marshall, Caroline Lowe a Sam Key. Cafwyd llawer o hwyl - roedd cerfio’r bwmpen yn wych [gallery...

Ffilm Llanfyllin 2017

Sinema gymunedol yw Ffilm Llanfyllin a gefnogir gan wirfoddolwyr amrywiol. Maent yn dangos amrywiaeth o ffilmiau annibynnol a ffilmiau diddorol eraill trwy gydol y flwyddyn gyda’n cymorth ni.

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.