Celfyddyd Lles

Gwaith celf sy’n canolbwyntio ar agenda iechyd penodo
Ers ei sefydlu ym 1996, nod Masquerade yw integreiddio pobl o bob gallu o fewn amgylchfyd celfyddydol, trwy ddefnyddio drama, dawns, cerddoriaeth a chelf.

Workshops usually run from April – December at the Youth & Community Centre from 6.30 – 8.45pm.

To find out this years dates please visit our What’s On page.

Please get in touch if you are interested in attending.

Mae ein dull o weithio cynhwysol yn creu lle sy’n gwerthfawrogi pobl o bob oed a gallu, o fewn cymuned gefnogol. Ein cred yw y gall y celfyddydau creadigol helpu meithrin hyder a chreu ffyrdd i fynegi a deall meddyliau a theimladau. Masquerade

Uned yr Arennau yn Ysbyty’r Maelor, Wrecsam

Uned yr Arennau, Ysbyty’r Maelor
Buom yn gweithio yn Uned yr Arennau yn Ysbyty’r Maelor, Wrecsam. Cafwyd cyfle i baentio dyfrlliwiau yng nghwmni Emma Jayne Holmes, ac wedyn bu cyfranogwyr yn gweithio gyda Fiona Collins i greu casgliad o gerddi.

Read about our Art of Wellbeing projects below

Strafagansa Celf 2018

Strafagansa Celf 2018

Bu rhyw 30 o oedolion o Gae Melyn, Canolfan Dydd Tre’r-llai, Mencap, Rhoslyn, Bryn Pystill, Cerrig Camu a’r gymuned leol yn cymryd rhan yn y prosiect dros wyliau’r haf.  Aethpwyd ati i ystyried y thema ‘Gwyliau’ yn ystod y pedwar sesiwn. Defnyddiwyd drama, offer taro,...

Celf ar Bresgripsiwn 2018

Celf ar Bresgripsiwn 2018

Eleni buom yn cymryd rhan yng nghynllun Gwanwyn, sef gŵyl genedlaethol, mis o hyd ar draws Cymru, a gynhelir yn flynyddol ym mis Mai i ddathlu creadigrwydd wrth heneiddio. Trwy weithio mewn partneriaeth gyda Swyddog Cysylltwyr Cymunedol PAVO, darparwyd sesiynau drymio...

Masquerade 2017

Masquerade 2017

Cychwynnwyd tymor 2017 Masquerade trwy edrych ar thema “Americaniaid Brodorol”. Rhwng mis Ebrill a mis Rhagfyr, aeth y grŵp ati i ystyried y thema trwy ddefnyddio cerddoriaeth, drama, dawns a sain.  Bu’r grŵp yn gorymdeithio ac yn perfformio yn Niwrnod Myllin Sant ym...

Strafagansa Celf 2017

Strafagansa Celf 2017

Prosiect ar gyfer oedolion gydag anawsterau dysgu yw hwn. Roedd dau ddeg tri o oedolion yr ardal yn cymryd rhan mewn gweithgareddau Strafagansa Celf dros yr Haf. Buon nhw’n gweithio’n agos gyda thri artist cymunedol a thri hwylusydd dros gyfnod o bedair wythnos ar...

Masquerade 2016

Masquerade 2016

Dechreuodd Masquerade eu tymor 2016 yn edrych ar y thema 'Ddigwyddiadau Arswyd Hapus!', a oedd yn cynnwys edrych yn ysgafn ar y genre arswyd a chyfranogwyr archwilio hyn yn greadigol trwy ysgrifennu, theatr, sain a chelf a chrefft. Maent yn arbrofi gyda chreu tensiwn...

Strafagansa Celf 2016

Strafagansa Celf 2016

Strafagansa Celf yn brosiect wedi'i anelu at oedolion ag anableddau sydd wedi bod yn rhedeg yn llwyddiannus ers dros 10 mlynedd ac yn cael ei reoli gan Cyswllt Celf dysgu - Cyswllt Celf. Cymerodd 17 o oedolion o Ddiwrnod Leighton Base, Mencap, Rhoslyn, Bryn Pystill...

Blwch Cerddoriaeth 2016

Blwch Cerddoriaeth 2016

Buom yn gweithio mewn partneriaeth â Healthy Friendships yn Y Trallwng i gynnal sesiwn cerddoriaeth unwaith y mis o fis Tachwedd - Mawrth a phobl hŷn â dementia. Roedd y sesiynau Arweiniwyd gan Penny Burns ac yn cynnwys cymysgedd o canu a ddewiswyd gan y cyfranogwyr a...

Masquerade 2015

Masquerade 2015

Masquerade yn grŵp drama a'r celfyddydau ar gyfer pob oedran a gallu. Dechreuodd y grŵp eu tymor 2015 yn edrych ar thema'r môr. Maent yn gorymdeithio ac yn perfformio mewn digwyddiadau lleol gan gynnwys Dydd Gŵyl Myllin ac yn y Blaid Wyrcws i gynulleidfaoedd teuluol....

Celfyddydau Dementia 2015

Celfyddydau Dementia 2015

Buom yn gweithio mewn partneriaeth gyda Gofal Croesffyrdd i gefnogi eu grŵp cymorth newydd i unigolion â dementia. Linda Jane James oedd yn gweithio gyda nhw ar weithdy celfyddydau gweledol ym mis Mai; a Rachel Byron oedd yn arwain Caffi’r Cof yn y Trallwng i gyflenwi...

Uned yr Arennau 2015

Uned yr Arennau 2015

Buom yn gweithio mewn partneriaeth gydag Uned yr Arennau Ysbyty’r Trallwng ar gyfres o weithdai crefftau a chelfyddydau gweledol. Honor Pedican oedd yn rhedeg sesiynau ar thema’r Nadolig, gan greu addurniadau i’r goeden Nadolig, cardiau a mwy. Cyfraniad Blue MacAskill...

Dwi’n Caru Ffilm 2014

Dwi’n Caru Ffilm 2014

Blue MacAskill a Jim Elliott fu’n rhedeg y sesiynau gydag 11 o oedolion ag anableddau dysgu rhwng Medi – Tachwedd 2014 i greu ffilm. Rhoddwyd cyfle i’r cyfranogwyr ddatblygu eu sgiliau gwylio, dysgu a deall ffilm, ac arweiniodd hyn at greu ffilm fer gyda’r teitl ‘I...

Masquerade 2014

Masquerade 2014

Grŵp drama a chelfyddydau yw Masquerade i bobl o bob oed a gallu. Agorwyd tymor 2014 trwy ystyried chwedlau a lluniwyd chwedl newydd yn seiliedig ar goeden unig enwog Llanfyllin; wedyn cynhaliwyd gorymdaith a pherfformiadau o flaen cynulleidfaoedd o deuluoedd mewn...

Strafagansa Celf 2014

Strafagansa Celf 2014

Prosiect ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu yw Strafagansa Celf, sydd wedi rhedeg yn llwyddiannus ers 15 mlynedd bron. Bu oedolion o Gae Melyn, Canolfan Dydd Tre’r Llai, Mencap, Rhoslyn a Cherrig Camu a’r gymuned leol yn cymryd rhan eleni. Daethant i 4 sesiwn yng...

Masquerade 2013

Masquerade 2013

Mae Masquerade yn rhoi cyfle i bobl o bob oed a gallu cael mynediad at y celfyddydau. Ym mis Rhagfyr 2012 perfformiwyd y straeon a grëwyd gyda Fiona Collins, Mandi Hutchinson a Jane Carrington. Ym mis Ionawr a Chwefror 2013 buon nhw’n gweithio ar ddau sesiwn gydag...

Strafagansa Celf 2013

Prosiect yw hwn ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu, sy’n rhedeg yn llwyddiannus ers dros 10 mlynedd. Bu oedolion o’r lleoliadau canlynol yn cymryd rhan eleni: Cae Melyn, Canolfan Dydd Tre’r Llai, Mencap, Rhoslyn a Cerrig Camu a’r gymuned leol. Daethant i bedwar...

Celfyddydau ac Iechyd Wrecsam 2013

Yn sgil y prosiect celfyddydau ac iechyd yn y Trallwng, buom yn gweithio mewn partneriaeth gydag Uned Arennau Ysbyty Maelor, Wrecsam i redeg prosiect celf 16 wythnos. Bu cleifion yr uned arennau’n gweithio gyda’r artist, Emma-Jayne Holmes, ac ar dynnu lluniau a...

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.