Dysgu Drwy Gelf

Prosiectau plant a phobl ifanc
Prosiect NOISE

Taro Tant

Mae ‘No Strings Attached’ yn cynnig gwersi a mentora (am ddim) i bobl ifanc sydd am gychwyn chwarae’r gitâr, neu sydd am ddechrau creu neu sydd eisoes yn chwarae offerynnau. Gallwn ddarparu gitarau amrywiol – trydan, acwstig a bas – yn ogystal â seinchwyddwyr, cablau a’r offer arall sy’n dod gyda gitâr – diolch i arian a godwyd er cof am Mick Flanagan yn Mickstock 2010 a Thîm Pêl-droed y Bwncathod.

Jac-y-Do

Deilliodd CD ‘Jac y Do’ o Hwiangerddi Cymraeg, gyda 38 trac o brosiect a drefnwyd gan Gyswllt Celf. Mae disgyblion o 9 ysgol gynradd wahanol yn yr ardal yn canu’r hwiangerddi – Dyffryn Banw, Llanfihangel, Llanfair Caereinion, Llanerfyl, Llanfyllin, Llanrhaeadr, Pontrobert, Pennant ac Efyrnwy. Arweinydd y prosiect oedd Arfon Gwilym a chafodd y CD ei recordio a’i gymysgu gan Tony Skeggs.   £6 yn cynnwys postio a phacio: Gellir talu ar-lein neu gyda siec yn daladwy i ‘Cyswllt Celf’, fel arall, gellir talu £5 os byddwch yn ei gasglu o’r swyddfa.

Llanfyllin Listens

Cymerodd 213 o ddisgyblion Ysgol Uwchradd Llanfyllin ran mewn Cyfrifiad Ieuenctid ym mis Mehefin 2008. Gofynnwyd cyfres o gwestiynau dewis lluosog iddynt ar bynciau amrywiol. Roeddynt yn pleidleisio trwy ddefnyddio pad electronig oedd yn golygu fod y cyfrifiad yn ddienw, yn rhyngweithiol ac yn hwyl.

Arweinydd y prosiect oedd Tom Cavalot, ac roedd yn ei gynnal fel rhan o’i radd MA mewn Astudiaethau Ieuenctid a Chymuned. Fe’i ariannwyd gan y Gronfa Gweithredu dros Gymunedau Gwledig, ac fe’i gefnogwyd gan NEWI Wrecsam, Dux o Wasanaeth Ieuenctid Powys a Chyswllt Celf. Gellir lawrlwytho’r adroddiad cyflawn o’n gwefan.

Mwy isod am ein prosiecta Dysgu Drwy Gelf

Dathlu Creadigrwydd Plant 2018

Un o’n prosiectau sefydledig blynyddol yw hwn, a chydnabyddir ei fod yn gwella’r cwricwlwm, yn mynd i’r afael â thlodi plant ac yn ategu addysg amgylcheddol. Eleni mae’r prosiect wedi ymgysylltu ag 16 ysgol ar draws Gogledd Powys a Wrecsam. Mae’r artistiaid yn...

Prosiect Cerdd Ieuenctid Powys 2018

Unwaith eto, un o’n prosiectau sefydledig, ar thema cerdd, sy’n annog pobl ifanc i gyfansoddi a pherfformio eu cerddoriaeth eu hunain. Aeth Roy Terrill I gyflwyno cyfres o sesiynau gyda phobl ifanc clybiau ieuenctid Llanfair Caereinion a’r Trallwng.

Chwedlau India 2018

Daeth Fiona Collins a Catrin Williams i weithio gyda theuluoedd, oedolion gyda chyflyrau iechyd meddwl a phlant ysgol er mwyn darganfod casgliad Amgueddfa Clive yng Nghastell Powis, Y Trallwng. Roedd y prosiect yn galluogi cyfranogwyr i ystyried a meddwl yn gritigol...

Dathlu Creadigrwydd Plant 2017

Un o’n prosiectau traddodiadol blynyddol yw hwn; cydnabyddir ei fod yn ehangu’r cwricwlwm, yn mynd i’r afael ag agenda tlodi plant ac yn cefnogi addysg amgylcheddol. Mae artistiaid yn gweithio am 2 ddiwrnod neu 4 sesiwn ym mhob ysgol gynradd; eleni roedd sesiynau’n...

Gofalwyr Ifainc 2017

Cefnogwyd Gofalwyr Ifainc Wrecsam, Conwy a Sir Ddinbych trwy gynnal gweithdai celfyddydau gweledol dan arweiniad Emma Jayne Holmes a sgiliau syrcas dan ofal Elliot Maddocks mewn digwyddiad yn Y Rhyl. Bu Brian Jones yn gweithio gyda Gofalwyr Ifainc Powys yn argraffu...

Chwedlau Ceiriog 2017

Cafodd Ysgol Llanarmon, Cynddelw a Phontfadog greadigol wrth ddysgu am y bardd John Ceiriog Hughes. Cawsant hwylio gyda Bryn Davies a Rhian Davies i'r alawon gwerin a gasglodd a buont yn gweithio gyda Hilary a Graham Roberts i greu ffilm am ei fywyd.   [gallery...

Beestemming 2017

Roedd y prosiect yn anelu at godi ymwybyddiaeth am feysydd y gwenyn ymhlith plant o Ogledd Powys a'u cymunedau lleol. Bu Ysgol Buttington Trewern, Llanfyllin a Banw yn gweithio gyda Hilary a Graham Roberts mewn amrywiaeth o gyfryngau a phrosesau sy'n integreiddio STEM...

Taro Tant 2017

Taro Tant Prosiect ar y cyd yw ‘Taro Tant’ rhwng Cyswllt Celf a Gwasanaeth Ieuenctid Powys, sy’n cynnig gwersi gitâr, sesiynau tiwtora a mentora am ddim i bobl ifanc sydd am gychwyn creu cerddoriaeth. Maent yn cwrdd amser cinio ar ddydd Gwener yn y Ganolfan Ieuenctid...

Honeypot Môr-Forwyn 2017

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â'r elusen Plant pot mêl i ddathlu Wythnos Gofalwyr. Gweithiodd Molly Hawkins gyda phlant o gwmpas ardal Y Drenewydd i greu môr-forwyn syfrdanol. Mae'r wythnos gweithdai hir gyda phlant yn caniatáu amser iddynt hwy fod yn rhydd,...

Celfyddydau ‘Increduble’ 2017

Buom yn gweithio mewn partneriaeth gyda Credu (Gofalwyr Ifainc Powys gynt) i gyflwyno cyfres o weithdai celf gyda gofalwyr ifainc ar draws Powys. Cafodd y cyfranogwyr gyfle i gymryd rhan yn y gweithdai canlynol: drama, gwneud ffelt, tecstilau crog, animeiddio, ffilm,...

Cerflun Teithio Byw 2017

Roedd yn ddiwrnod gwych i agor y llwybr teithio llesol newydd o amgylch Ysgol Gynradd Llanfyllin ac Ysgol Uwchradd. Buom yn gweithio gyda Spike Blackhurst, a Gof, i droi'r enillydd cystadleuaeth gan y gystadleuaeth Ysgol Ysgol Uwchradd Uwchradd Llanfyllin i ddylunio'r...

Lego Movie Gwneud 2017

Yn ystod y sesiwn i blant a phobl ifanc yn cael eu dysgu sgiliau newydd ac yn rhoi hyder i wneud eu ffilm animeiddio fer eu hunain gan ddefnyddio LEGO fel cyfrwng cychwyn. cynllunio Story, technegau animeiddio, ffilm / gwneud apps meddalwedd a defnydd creadigol o sain...

Dathlu Creadigrwydd Plant 2016 – 17

Dyma un o'n prosiectau blynyddol hirsefydlog a gydnabyddir i wella'r cwricwlwm, mynd i'r afael â'r agenda tlodi plant a chefnogi addysg amgylcheddol. Mae artistiaid yn gweithio am 2 ddiwrnod neu 4 diwrnod ym mhob ysgol gynradd, roedd sesiynau eleni yn amrywio o:...

The Venture 2016

Cawsom noson wych gyda phobl ifanc o The Venture. Dux consultated gyda nhw am yr hyn maent am ei wneud fel prosiect celfyddydol y flwyddyn nesaf ac mae'n edrych fel y gallai rhai pypedau enfawr ar y gorwel ... [gallery...

A Mafon Dyfodol 2016

Cafodd y prosiect ei gyflwyno gan Zarena Allan a George Stroud yn Ysgol Bodhyfryd, yn Wrecsam dros 10 wythnos, o fis Ionawr - ganol mis Mawrth 2016. Roedd y prosiect a ddechreuwyd gyda'r cynorthwy-ydd athro ac addysgu dosbarth yn mynychu dau sesiwn hyfforddi gyda'r...

Straeon Amgen 2016

O Jan - Mawrth 2016 gweithiodd Dux a Richard Chaloner ag Ysgol Maes-y-Mynydd a'r Lifehouse am 1 diwrnod yr wythnos dros 10 wythnos. Roedd y prosiect yn golygu edrych ar waith Graeme Davies ac R S Thomas a defnyddio ysgrifennodd cyfranogwyr cyfryngau digidol eu straeon...

LEGO 2016

Yn ystod 2016 gwyliau'r Pasg cynhaliwyd gweithdai cyffrous ar LEGO oedd yn archwilio modelu 2D a 3D a gwneud eich cymeriad Lego hunain i greu storïau gyda Jo Marsh a Karen Whittingham. [gallery...

Roald Dahl 2016

Yn ystod 2016 gwyliau'r Pasg cynhaliwyd gweithdai cyffrous lle mae cyfranogwyr yn got greadigol gyda Catherine Williams a Holly Dyer yn dysgu am Roald Dahl tra'n creu crocodeiliaid enfawr a bragu potions. [gallery...

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.