Dysgu Drwy Gelf

Prosiectau plant a phobl ifanc
Prosiect NOISE

Taro Tant

Mae ‘No Strings Attached’ yn cynnig gwersi a mentora (am ddim) i bobl ifanc sydd am gychwyn chwarae’r gitâr, neu sydd am ddechrau creu neu sydd eisoes yn chwarae offerynnau. Gallwn ddarparu gitarau amrywiol – trydan, acwstig a bas – yn ogystal â seinchwyddwyr, cablau a’r offer arall sy’n dod gyda gitâr – diolch i arian a godwyd er cof am Mick Flanagan yn Mickstock 2010 a Thîm Pêl-droed y Bwncathod.

Jac-y-Do

Deilliodd CD ‘Jac y Do’ o Hwiangerddi Cymraeg, gyda 38 trac o brosiect a drefnwyd gan Gyswllt Celf. Mae disgyblion o 9 ysgol gynradd wahanol yn yr ardal yn canu’r hwiangerddi – Dyffryn Banw, Llanfihangel, Llanfair Caereinion, Llanerfyl, Llanfyllin, Llanrhaeadr, Pontrobert, Pennant ac Efyrnwy. Arweinydd y prosiect oedd Arfon Gwilym a chafodd y CD ei recordio a’i gymysgu gan Tony Skeggs.   £6 yn cynnwys postio a phacio: Gellir talu ar-lein neu gyda siec yn daladwy i ‘Cyswllt Celf’, fel arall, gellir talu £5 os byddwch yn ei gasglu o’r swyddfa.

Llanfyllin Listens

Cymerodd 213 o ddisgyblion Ysgol Uwchradd Llanfyllin ran mewn Cyfrifiad Ieuenctid ym mis Mehefin 2008. Gofynnwyd cyfres o gwestiynau dewis lluosog iddynt ar bynciau amrywiol. Roeddynt yn pleidleisio trwy ddefnyddio pad electronig oedd yn golygu fod y cyfrifiad yn ddienw, yn rhyngweithiol ac yn hwyl.

Arweinydd y prosiect oedd Tom Cavalot, ac roedd yn ei gynnal fel rhan o’i radd MA mewn Astudiaethau Ieuenctid a Chymuned. Fe’i ariannwyd gan y Gronfa Gweithredu dros Gymunedau Gwledig, ac fe’i gefnogwyd gan NEWI Wrecsam, Dux o Wasanaeth Ieuenctid Powys a Chyswllt Celf. Gellir lawrlwytho’r adroddiad cyflawn o’n gwefan.

Mwy isod am ein prosiecta Dysgu Drwy Gelf

Dathlu Creadigrwydd Plant 2018

Dathlu Creadigrwydd Plant 2018

Un o’n prosiectau sefydledig blynyddol yw hwn, a chydnabyddir ei fod yn gwella’r cwricwlwm, yn mynd i’r afael â thlodi plant ac yn ategu addysg amgylcheddol. Eleni mae’r prosiect wedi ymgysylltu ag 16 ysgol ar draws Gogledd Powys a Wrecsam. Mae’r artistiaid yn...

Prosiect Cerdd Ieuenctid Powys 2018

Unwaith eto, un o’n prosiectau sefydledig, ar thema cerdd, sy’n annog pobl ifanc i gyfansoddi a pherfformio eu cerddoriaeth eu hunain. Aeth Roy Terrill I gyflwyno cyfres o sesiynau gyda phobl ifanc clybiau ieuenctid Llanfair Caereinion a’r Trallwng.

Chwedlau India 2018

Chwedlau India 2018

Daeth Fiona Collins a Catrin Williams i weithio gyda theuluoedd, oedolion gyda chyflyrau iechyd meddwl a phlant ysgol er mwyn darganfod casgliad Amgueddfa Clive yng Nghastell Powis, Y Trallwng. Roedd y prosiect yn galluogi cyfranogwyr i ystyried a meddwl yn gritigol...

Dathlu Creadigrwydd Plant  2017

Dathlu Creadigrwydd Plant 2017

Un o’n prosiectau traddodiadol blynyddol yw hwn; cydnabyddir ei fod yn ehangu’r cwricwlwm, yn mynd i’r afael ag agenda tlodi plant ac yn cefnogi addysg amgylcheddol. Mae artistiaid yn gweithio am 2 ddiwrnod neu 4 sesiwn ym mhob ysgol gynradd; eleni roedd sesiynau’n...

Gofalwyr Ifainc 2017

Gofalwyr Ifainc 2017

Cefnogwyd Gofalwyr Ifainc Wrecsam, Conwy a Sir Ddinbych trwy gynnal gweithdai celfyddydau gweledol dan arweiniad Emma Jayne Holmes a sgiliau syrcas dan ofal Elliot Maddocks mewn digwyddiad yn Y Rhyl. Bu Brian Jones yn gweithio gyda Gofalwyr Ifainc Powys yn argraffu...

Chwedlau Ceiriog 2017

Chwedlau Ceiriog 2017

Cafodd Ysgol Llanarmon, Cynddelw a Phontfadog greadigol wrth ddysgu am y bardd John Ceiriog Hughes. Cawsant hwylio gyda Bryn Davies a Rhian Davies i'r alawon gwerin a gasglodd a buont yn gweithio gyda Hilary a Graham Roberts i greu ffilm am ei fywyd.   [gallery...

Beestemming 2017

Beestemming 2017

Roedd y prosiect yn anelu at godi ymwybyddiaeth am feysydd y gwenyn ymhlith plant o Ogledd Powys a'u cymunedau lleol. Bu Ysgol Buttington Trewern, Llanfyllin a Banw yn gweithio gyda Hilary a Graham Roberts mewn amrywiaeth o gyfryngau a phrosesau sy'n integreiddio STEM...

Taro Tant 2017

Taro Tant 2017

Taro Tant Prosiect ar y cyd yw ‘Taro Tant’ rhwng Cyswllt Celf a Gwasanaeth Ieuenctid Powys, sy’n cynnig gwersi gitâr, sesiynau tiwtora a mentora am ddim i bobl ifanc sydd am gychwyn creu cerddoriaeth. Maent yn cwrdd amser cinio ar ddydd Gwener yn y Ganolfan Ieuenctid...

Honeypot Môr-Forwyn 2017

Honeypot Môr-Forwyn 2017

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â'r elusen Plant pot mêl i ddathlu Wythnos Gofalwyr. Gweithiodd Molly Hawkins gyda phlant o gwmpas ardal Y Drenewydd i greu môr-forwyn syfrdanol. Mae'r wythnos gweithdai hir gyda phlant yn caniatáu amser iddynt hwy fod yn rhydd,...

Celfyddydau ‘Increduble’ 2017

Celfyddydau ‘Increduble’ 2017

Buom yn gweithio mewn partneriaeth gyda Credu (Gofalwyr Ifainc Powys gynt) i gyflwyno cyfres o weithdai celf gyda gofalwyr ifainc ar draws Powys. Cafodd y cyfranogwyr gyfle i gymryd rhan yn y gweithdai canlynol: drama, gwneud ffelt, tecstilau crog, animeiddio, ffilm,...

Cerflun Teithio Byw 2017

Cerflun Teithio Byw 2017

Roedd yn ddiwrnod gwych i agor y llwybr teithio llesol newydd o amgylch Ysgol Gynradd Llanfyllin ac Ysgol Uwchradd. Buom yn gweithio gyda Spike Blackhurst, a Gof, i droi'r enillydd cystadleuaeth gan y gystadleuaeth Ysgol Ysgol Uwchradd Uwchradd Llanfyllin i ddylunio'r...

Lego Movie Gwneud 2017

Lego Movie Gwneud 2017

Yn ystod y sesiwn i blant a phobl ifanc yn cael eu dysgu sgiliau newydd ac yn rhoi hyder i wneud eu ffilm animeiddio fer eu hunain gan ddefnyddio LEGO fel cyfrwng cychwyn. cynllunio Story, technegau animeiddio, ffilm / gwneud apps meddalwedd a defnydd creadigol o sain...

Dathlu Creadigrwydd Plant 2016 – 17

Dathlu Creadigrwydd Plant 2016 – 17

Dyma un o'n prosiectau blynyddol hirsefydlog a gydnabyddir i wella'r cwricwlwm, mynd i'r afael â'r agenda tlodi plant a chefnogi addysg amgylcheddol. Mae artistiaid yn gweithio am 2 ddiwrnod neu 4 diwrnod ym mhob ysgol gynradd, roedd sesiynau eleni yn amrywio o:...

The Venture 2016

The Venture 2016

Cawsom noson wych gyda phobl ifanc o The Venture. Dux consultated gyda nhw am yr hyn maent am ei wneud fel prosiect celfyddydol y flwyddyn nesaf ac mae'n edrych fel y gallai rhai pypedau enfawr ar y gorwel ... [gallery...

A Mafon Dyfodol 2016

A Mafon Dyfodol 2016

Cafodd y prosiect ei gyflwyno gan Zarena Allan a George Stroud yn Ysgol Bodhyfryd, yn Wrecsam dros 10 wythnos, o fis Ionawr - ganol mis Mawrth 2016. Roedd y prosiect a ddechreuwyd gyda'r cynorthwy-ydd athro ac addysgu dosbarth yn mynychu dau sesiwn hyfforddi gyda'r...

Straeon Amgen 2016

Straeon Amgen 2016

O Jan - Mawrth 2016 gweithiodd Dux a Richard Chaloner ag Ysgol Maes-y-Mynydd a'r Lifehouse am 1 diwrnod yr wythnos dros 10 wythnos. Roedd y prosiect yn golygu edrych ar waith Graeme Davies ac R S Thomas a defnyddio ysgrifennodd cyfranogwyr cyfryngau digidol eu straeon...

LEGO 2016

LEGO 2016

Yn ystod 2016 gwyliau'r Pasg cynhaliwyd gweithdai cyffrous ar LEGO oedd yn archwilio modelu 2D a 3D a gwneud eich cymeriad Lego hunain i greu storïau gyda Jo Marsh a Karen Whittingham. [gallery...

Roald Dahl 2016

Roald Dahl 2016

Yn ystod 2016 gwyliau'r Pasg cynhaliwyd gweithdai cyffrous lle mae cyfranogwyr yn got greadigol gyda Catherine Williams a Holly Dyer yn dysgu am Roald Dahl tra'n creu crocodeiliaid enfawr a bragu potions. [gallery...

Pin It on Pinterest

Share This
X