Dangoswyd ystod eclectig o ffilmiau nodwedd, ffilmiau byrion a ffilmiau fideo o bedwar ban byd dros gyfnod o ddau ddiwrnod.  Un o’r uchafbwyntiau oedd ‘The Cameraman’ – ffilm fud gan Buster Keaton. Cyn gweld y ffilm rhoddodd Paul Shallcross gyflwyniad ynghylch cynhyrchu ffilmiau yn gynnar yn y 20fed ganrif, ac yna rhoddodd berfformiad o’i gyfansoddiad piano ei hunan i gyd fynd â’r ffilm oedd yn parhau am 70 munud! Yn ôl y bobl yn y gynulleidfa, hwn oedd un o’u profiadau gorau erioed mewn perthynas â’r sinema. Ymysg yr uchafbwyntiau eraill roedd gweld ‘Persepolis’ a’r ffilmiau o’r Her Ffilm Deg Diwrnod. Roedd cystadleuwyr o bob oed a gallu wedi derbyn celficyn, llinell o ddeialog a genre ac yna deg diwrnod i gynhyrchu’r ffilm. Roedd y neuadd yn llawn i wylio’r ffilmiau hyn, a chafwyd llawer o chwerthin a chefnogaeth i gynhyrchwyr y ffilmiau. Cyflwynwyd y gwobrwyon gan Jennie Castle, Maer Tref Llanfyllin, i bob ymgeisydd i wobrwyo eu gallu arloesol a chreadigol. Noddwyr caredig y gwobrwyon oedd Gwesty Llyn Efyrnwy.

Yn ystod y penwythnos, rhoddwyd cyflwyniadau gan Pete Telfer ar  Y Wladfa Newydd a gan Richard O’Sullivan, artist fideo sy’n gweithio o Gymru, oedd yn bresennol i drafod ei waith.

Cafodd plant a phobl ifanc gyfle i greu ffilm pypedau cysgod. Treuliwyd y diwrnod yn gwneud pypedau cysgod, a chreu stori a berfformiwyd ganddyn nhw wedyn er mwyn ei ffilmio. Mae’r gwaith gorffenedig i’w weld ar-lein.

Ariannwyd Ffilmic gan Asiantaeth Ffilm Cymru, gyda chefnogaeth gan Westy Llyn Efyrnwy, Cymdeithas Ffilm y Dyffryn, Siop Spar Llanfyllin a Llysgenhadaeth Estonia.

Ffilmic 2008
Isod ceir rhestr o bobl sydd wedi cefnogi a helpu’r wyl yn fyw:

Ruth Carter – Ymgynghorydd Ffilm Gwirfoddol – (sydd wedi cyfrannu llawer o oriau!)
Cymdeithas Ffilm y Cymoedd
Gwesty Llyn Efyrnwy am noddi Her Ffilm Take 1 Five Day
SPAR Llanfyllin am noddi’r Lansiad
Dan Thomas – Asiantaeth Ffilm Cymru

Digwyddiadau 2008

Dydd Gwener 24 Hydref Ffilmic After Hours @ the Workhouse, Llanfyllin CERDDORIAETH – BAR – SCREENINGS 9.30pm – 1.00am Tocynnau: £ 5 (NID yn rhan o’r Ffordd Ffilmic)

Sadwrn 25 Hydref Gweithdai Puppet Cysgodol @ Canolfan Ieuenctid a Chymuned, Llanfyllin 12pm – 5pm

Gan ddefnyddio’r stori “Lle mae’r Pethau Gwyllt”, bydd cyfranogwyr yn cael y cyfle i ddysgu am wneud pypedau cysgod, byddant yn creu stori yn seiliedig ar y stori “Lle mae’r Pethau Gwyllt”. Byddant yn defnyddio eu pypedau cysgodol i ddweud y stori hon gyda sgrîn pyped cysgodol. Yna bydd hyn yn cael ei ffilmio a’i glymu at ei gilydd i greu ffilm fer a wneir gan yr holl bobl a gymerodd ran.

Wrap Party @ the Old New Inn, Llanfyllin 9.00pm – 1.00am Dewch i ymlacio a mwynhau’r synau ein DJ. Cyfle i drafod y ffilmiau a chwrdd â’r trefnwyr mewn awyrgylch anffurfiol.

Blwch Du 2008

Mae Black Box 2008 – Mae Adlewyrchu Gaze The Artist’s The Black Box yn gyflwyniad newydd i Ffilmic, byddwn yn sgrinio rhaglen waith curadur gan artistiaid fideo rhyngwladol sefydledig. Dydd Sadwrn 25 Hydref 11am Y Wladfa Ddiwylliant – Y Wladfa Newydd gyda Pete Telfer Sgwrs agored a thrafodaeth gan y gwneuthurwr ffilmiau Peter Telfer. Bydd y Wladfa Ddiwylliant – Y Wladfa Newydd yn darparu cynnwys ar y rhyngrwyd ar ffurf ffilmiau am artistiaid, celf a phroses artistig. Mae defnyddio Archif Artistiaid Ffowndri Pixel, Y Wladfa Ddiwylliant – Y Wladfa Newydd wedi gallu comisiynu nifer o ffilmiau i baratoi ar gyfer lansio’r wefan yn gynnar y flwyddyn nesaf. Syniadau a Chreadigrwydd yw’r cynhwysion hanfodol yn y straeon a ddywedir trwy’r ffilmiau hyn ac mae rhai o artistiaid, cerddorion ac awduron pwysicaf Cymru eisoes wedi cael ffilmiau a wneir amdanynt. Pan na all teledu gynnig clipiau a brathiadau sain, bydd y rhyngrwyd yn rhyddhau gwneuthurwyr ffilmiau a chynnwys o’r cyfaddawdau o fformatau a rhaglenni sy’n cael eu harwain gan bersonoliaeth sy’n cynnig profiad gwybodus newydd i wylwyr a defnyddwyr gwasanaethau megis y Wladfa Ddiwylliant – Y Wladfa Newydd. Bydd y cyflwyniad hwn gan y gwneuthurwr ffilm Pete Telfer yn rhoi rhagolwg o bethau i ddod pan fydd y Wladfa Ddiwylliant – gwefan Y Wladfa Newydd yn lansio. 12.30pm Richard O’Sullivan Cymru Cyflwyniad a sgrinio gwaith dethol gan yr arlunydd. Mae Richard wedi arddangos ei waith celf fideo ledled Ewrop, America Ladin ac UDA, ac yn ddiweddar, cynhaliodd ei sioe unigol gyntaf ‘Occupy My Time’ yn Clapham Picture House. Mae ei waith yn archwilio tirweddau ac ystyr y lle. 2.00pm Celf Fideo Rhyngwladol Detholiad o fideos artistiaid o Rwsia, y DU, Canada, Sbaen. Artistiaid dan sylw: Christina Ferrández Sbaen ‘Cronica del Naufragio’ Roberto Santaguida Canada ‘Miroslava’ Mark Evans UK ‘Symudiad’ Irina Posina Rwsia ‘Kolomyazhskaya’ Vera Svetlova Rwsia ‘Beloe Plate’ 3.00pm Wedi’i gydleoli Darn curadur gan Paul Haywood Artist fideo a darlithydd uwch ar gyfer celf ffilm a fideo ym Mhrifysgol Sheffield Hallam. Yn ystod haf 0f 2008 daeth adran gelfyddyd gain o Brifysgol Sheffield Hallam i ben yn ddrysau. Wedi’i gywasgu i mewn i awr mae deugain mlynedd o ffilmiau celf gain gan y myfyrwyr a astudiodd yno. 4.00pm Kai Kaljo Estonia Yn ôl-weithredol o waith yr arlunydd fideo Estonia Kai Kaljo. Mae gwaith Kai yn archwilio ac yn cwestiynu’r syniadau o le, lle a hunaniaeth. gyda hiwmor rhyfedd a chwerw. Mae’n cyfateb i’r rhagfarnau sy’n bodoli mewn perthynas bersonol a chymdeithasol.

Ffilmiau 2008

Mae’r ffilmiau’n cael eu sgrinio mewn partneriaeth â Chymdeithas Ffilmiau’r Cymoedd sy’n rhedeg rhaglen o ffilmiau o fis Medi i fis Mawrth.

FFILIAU FOCWS BYDD

Kallah (Bride)

Sgrinio Dydd Gwener 26 Medi gyda The Diving Bell a’r Glöynnod Byw (12A)

Dir. Mira Shapiro UK 2007 – Saesneg a Hebraeg 15 munud

Mae’r holl fanylion am briodas a drefnwyd gan Sarah wedi eu setlo. Yn ogystal â salwch terfynol ei mamau, mae hi nawr yn mynd trwy’r defodau crefyddol o ddod yn “briodferch Iddewig Kosher”. Ymhlith y defodau hynny mae’r Mikvah; defodau glanhau a phuro, dosbarthiadau Kallah (briodferch) a’r ddefod o dorri ei gwallt hyfryd hirdymor hir; defod, ar ôl iddi orfod gwifio â’i wig, er mwyn osgoi demtasio unrhyw ddynion eraill na’i gŵr.

Annaliisa

Sgrinio Dydd Gwener 3ydd Hydref gyda There Will Be Blood (12A)

Dir. Ragne Mandri Estonia 2006 – isdeitlau Saesneg

Yng nghanol y rhyfel, mae dwy chwiorydd wedi creu eu byd dychmygol eu hunain lle gallant chwarae eu gemau diniwed.

Subterfuge(s)

Sgrinio Dydd Gwener 10fed Hydref gyda Lust, Rhybudd (18)

Dir. Yves Brodsky – Ffrainc 2006 10 munud

Llofruddiaeth ddwbl ond a yw’n freuddwyd, yn wallgof neu’n realiti? Ffilm gyfoethog seicolegol tywyll gyda troelli a throi sy’n eich cadw chi ddyfalu nes i’r diwedd.

Trailer Ffilmig

Sgrinio Dydd Gwener 17eg Hydref gyda Juno (PG13)

Dir. Frank Wood – DU 2007 8 munud

PRIF RHAGLEN

The Cameraman – (Addas ar gyfer pob oedran)

Dydd Gwener 24 Hydref, 7.30pm

Dir: Edward Sedgwick – Yn chwarae: Buster Keaton, Diwrnod Marceline, Harold Goodwin – Americanaidd 1928 78 munud – Silent Film

Cyfaill Piano gan Paul Shallcross

Sêr Buster Keaton fel ffotograffydd o hyd sydd wedi gostwng mewn cariad â gweithiwr swyddfa yn MGM. Mewn ymgais i wneud argraff iddi, mae’n awyddus i ddod yn ddamcaniaeth. Mae cyfres o gamau yn sicrhau nad yw ei ffordd i lwyddiant yn syth nac yn hawdd. (Bydd sgriniadau o ddetholiad o Animeiddiadau Cymreig byr cyn y ffilm, gyda chyflwyniad byr i ffilm dawel gan Paul Shallcross.)

Lotte from Gadgetville – (Addas ar gyfer pob oed)

Dydd Sadwrn 27 Hydref – 10.00am

Dir: Heiki Ernits & Janno Põldmai – Estonia 2006 81 munud – Isdeitlau Saesneg

Mae rhywle yn Ewrop yn môr gwych yn bentref fechan, lle mae dyfeisio pob math o ddyfeisiau domestig yn cael ei barchu’n fawr. Mae’r pentrefwyr yn trefnu cystadleuaeth flynyddol o ddyfeisiadau newydd. Un o’r dyfeiswyr mwyaf enwog yn y pentref yw Oskar, tad y ci merch egnïol Lotte. Ei brif gystadleuydd yw Adalbert y cwningen, y mae ei wraig hyd yn oed yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth gyda’i holl galon. Byddai’r Victory yn bwysig i’w teulu a byddai’n dod ag anrhydedd i’r clan cwningen cyfan.

http://www.lotte-film.com/eng/

Dydd Sadwrn 25 Hydref, 12.20pm

2nd Verse the Rebirth of Poetry –  (Addas i bob oed)

Dir: Carl D. Brown – UDA 2007 79 munud

Mae’r Ail Rennin yn archwilio bywyd yn y harddegau trefol yn Ardal Bae San Francisco trwy gynyddu poblogrwydd barddoniaeth a Word Spoken. Er mai barddoniaeth yw’r nodwedd uno sy’n dod â’r bobl ifanc hyn at ei gilydd, nid y cerddi yw prif ffocws y ffilm. Mae’r ffilm yn adrodd hanes bywydau pobl ifanc yn eu harddegau ymysg potiau toddi o gefndiroedd ethnig ac economaidd Ardal y Bae.

http://www.2ndversefilm.com/

Inventos : Hip Hop Cubano – (Addas ar gyfer pob oed)

Dydd Sadwrn 25 Hydref, 2.00pm

Dir: Eli Jacobs-Fantauzzi – Ciwba / UDA 2005 50 munud

Clwb Cymdeithasol Buena Vista ar gyfer y genhedlaeth Hip Hop.

Mae’r ffilm hon arobryn yn rhoi mewnwelediad unigryw i realiti a gwleidyddiaeth Cuba yn gyfoes. Profwch hyn fel ‘Inventos’ sy’n dilyn arloeswyr y mudiad cerddorol hwn i’w cartrefi, y llwyfan ac wrth iddynt deithio dramor am y tro cyntaf.

Mae “Inventos” yn cyfeirio at y dulliau a’r modd y mae Ciwbaidd yn delio â’r anawsterau a roddir ar fywyd bob dydd gan waharddiad yr Unol Daleithiau, ac mae hip-hop yn un o’r technegau hyn sy’n ddiddorol ac yn ddiddorol iawn.

www.clenchedfistproductions.com

Gypsy Caravan: When the Road Bends (PG)

Dydd Sadwrn 25 Hydref, 3.00pm

Dir: Jasmine Dellal – UDA 2007 110 munud

Mae GOGLEDD GYMRAEG yn arddangosiad disglair o fyd cerddorol y Roma, yn gyffwrdd â’r byd go iawn y maen nhw’n byw ynddo. Mae’r ddogfen hon o nodweddion cyfoethog yn dathlu cerddoriaeth ysgubol y perfformwyr Sipsiwn rhyngwladol gorau a rhyngddoniaid sy’n troi hanesion go iawn o’u bywyd cartref a’u straeon personol. Wedi’i dynnu gan yr eicon ddogfen Albert Maysles, cynhelir y ffilm ar daith yn Ewrop ac yn UDA yn ystod taith gyngerdd y Sipsiwn Carafanau, ac ar leoliad yn Sbaen, Macedonia, Romania ac India. Fe’i cyfarwyddwyd gan Jasmine Dellal, a enillodd ei nodwedd flaenorol, AMERICAN GYPSY, ryngwladol yn rhyngwladol am ei bortread o deulu Romani Americanaidd yn ymladd degawd o ddrama.

http://www.gypsycaravanmovie.com/

Tuul (The Wind)

Dydd Sadwrn 25 Hydref, 5.15pm

Dir: Tanel Toom – Estonia 2005 15 munud

Mae gwynt rhyfedd a diflas yn bygwth dinistrio bywyd dyn.

Copy Shop

Dydd Sadwrn 25 Hydref, 5.30pm

Dir: Virgil Widrich – Awstria 2001 12 munud

Dyn sy’n gweithio mewn siop gopi, yn ei gopïo ei hun hyd nes y bydd y byd i gyd wedi’i lenwi ag ef.

www.widrichfilm.com/copyshop

Cymerwch 2 Sgrin Her Ffilm

Dydd Sadwrn 25 Hydref, 6.00pm

Sgrinio’r holl ffilmiau byr a wneir gan wneuthurwyr ffilm newydd a newyddion newydd. Gwnaed yr holl ffilmiau fel rhan o Her Ffilmiau Ten Deg Ffilmic Take 2.

Salim Baba

Dydd Sadwrn 25 Hydref, 7.30pm

Dir: Tim Sternberg – India / UDA 2007 15 munud

Mae Salim Muhammad yn ddyn 55 oed sy’n byw yn Kolkata, India gyda’i wraig a phump o blant. Ers ei ddeg oed, mae wedi gwneud sgriniau ffilm sgrinio byw wedi eu daflu ar gyfer y plant yn ei gymdogaethau cyfagos, gan ddefnyddio taflunydd llaw â llaw a etifeddodd gan ei dad. Mae dyn busnes pragmatig yn ogystal â cineffil, Salim yn rhedeg ei daflunydd gyda’i feibion ​​yn y gobaith y byddant yn parhau â’i etifeddiaeth o ddangos ffilmiau i’r plant lleol.

Criminology in Iran

Dydd Sadwrn 25 Hydref, 7.30pm

Dir: Amir Heshmati – Iran / DU 2007 5 munud – Isdeitlau Saesneg

Ffilm fer ar weithgareddau o ddydd i ddydd a bywydau dinasyddion cyffredin Iran sy’n rhwym yn rhwystro torri cyfreithiau Gweriniaeth Islamaidd Iran.

Persepolis (12A)

Dydd Sadwrn 25 Hydref, 7.30pm

Dir: Vincent Paronnaud, Marjane Satrapi – Ffrainc 2007 95 munud

Stori beiddgar merch ifanc yn Iran yn ystod y Chwyldro Islamaidd. Trwy lygaid Marjane afresymol ac anghyffredin, rydym yn gweld gobeithion pobl yn cwympo wrth i sylfaenolwyr gymryd pŵer – gorfodi’r llygad ar fenywod a charcharu miloedd.

http://www.sonypictures.com/classics/persepolis/

Favela Rising (12A)

Sgrinio Addysgol Ychwanegol – Dydd Mawrth 14 Hydref

Dir. Jeff Zimbalist – Brasil / UDA 2005 79 munud

Sgrinio’r ffilm bwerus a deinamig hon ar gyfer myfyrwyr astudiaethau cyfryngau lefel ‘A’. Cyflwynwyd a dilynwyd gan weithdy trafodaeth ar ôl sgrinio dan arweiniad Ruth Carter, y rhaglenydd ffilm ffilmic.

Mae Enillydd 36 o wobrau rhyngwladol ffilmiau Favela Rising yn nodi brwydrau cyn-fasnachwr cyffuriau, Anderson Sa, wrth iddo ildio cymuned un o slymiau mwyaf poblogaidd Rio de Janeiro i ymladd yn erbyn bywyd trais trwy bŵer cerddoriaeth.

“Ffilm ddogfen bwerus sydd wedi chwyldroi sinema.” Cylchgrawn Spin

“Daring ac emosiynol” Yr Adroddwr Hollywood

http://www.favelarising.com/

Cefnogir sgrinio addysgol y ffilm hon gan yr ICA.

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.