Gwyllt Am Gelf

Prosiectau celf ar thema’r amgylchedd
Ar ddechrau 2008 cytunwyd i ofalu am lond tanc o wyau eogiaid fel rhan o gynllun Afon Cain, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru er mwyn codi ymwybyddiaeth ynghylch llygredd dwr gwasgaredig. Yn ogystal â galluogi’r gymuned i wylio’r wyau’n deor a’u gweld yn datblygu, trefnwyd prosiect celf mewn partneriaeth gydag Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru.

Aeth Ingrid Maugham i ymweld ag Ysgol Llanfechain, lle dysgodd y plant am gylch bywyd eogiaid, a chawsant gyfle i addurno eog pren gan ddangos manylder anhygoel, a llwyddo i greu deilliannau artistig gwych. Roedd yr eogiaid gorffenedig yn rhan o arddangosfa tu allan i’r Ganolfan Ieuenctid a Chymuned, cyn bod yn rhan o orymdaith trwy dref Llanfyllin gan y 40 o blant oedd wedi cyfrannu. Ar Faes Sioe Llanfyllin, rhoddwyd cyfle i bob plentyn ryddhau’r eogiaid o’r tanc i’r afon. Cafodd y prosiect llawer o gyhoeddusrwydd trwy Gymru gyfan.

Read about our Wild @ Arts projects below

Deunyddiau Plastig a’r Cefnfor 2018

Deunyddiau Plastig a’r Cefnfor 2018

Bu Sam Key a Tree Marshall yn gweithio gyda theuluoedd a phobl ifanc i greu morfil bendigedig, ac yn ystod hanner tymor Mis Mai, yn y Wyrcws gosodwyd gorchudd plastig dros y strwythur. Nod y gweithdy oedd tynnu sylw at y problemau sy’n deillio o ddeunyddiau plastig yn...

Mynd yn Wyllt a’r Synhwyrau

Cyflwynwyd cyfres o weithdai teuluol yn Workhouse Llanfyllin gan ddefnyddio'r celfyddydau i greu gardd gymunedol. Roedd y sesiynau'n cynnwys adrodd straeon, crefft, celfyddydau gweledol, drymio, ac fe'u penodwyd mewn digwyddiad Gardd Golau yn cynnwys gweithdai a...

Gruffalo 2017

Gruffalo 2017

Cawsom lawer o hwyl i lawr ar y maes chwarae Llyn Efyrnwy gyda'r artist Molly Hawkins gwneud Gruffalo helyg. Roedd gan y RSPB a leolir yn Vyrnwy penwythnos Gruffalo felly rydym yn ychwanegu at y mwynhad teulu trwy greu maint Gruffalo bywyd gydag ymwelwyr i'r maes...

The Tempest 2016

The Tempest 2016

Y (prosiect partneriaeth rhyngom ni a Chanolbarth Cerdd Cymru Ymddiriedolaeth) Willow Globe Tempest prosiect rhwng dydd Llun 27 Mehefin a dydd Gwener 1 Gorffennaf, 2016. Yn dilyn diwrnod cynllunio tîm creadigol ar y dydd Llun, 58 o ddisgyblion a 5 o athrawon o...

Ysgol Goedwig 2016

Ysgol Goedwig 2016

Rydym yn dod â dysgu awyr agored ac yn hwyl i Lanfyllin hon Mai Hanner Tymor. Plant cuddfannau a wnaed, cerfluniau mwd, lluniau ddaear, a mwclis coetir, dreulio o dipyn i ffyn, eu harchwilio, eu dysgu a chwaraeodd yn galonnog ar dir gwyrddlas y Wyrcws Llanfyllin....

Gwastraff Creadigol 2015

Gwastraff Creadigol 2015

Y Wyrcws oedd ein partner i gyflenwi prosiect yn seiliedig ar Leihau – Ail-ddefnyddio – Ailgylchu. April Burton a Sam Key oedd yn gyfrifol am greu wal taro ac am gyflwyno gweithdy ar ddeunyddiau a ailgylchwyd. [gallery...

Gofalwyr Ifainc (WCD) 2014

Gofalwyr Ifainc (WCD) 2014

Cynhaliwyd gweithdai awyr agored amrywiol a gweithdai gyda chelfyddydau a ailgylchwyd yn y digwyddiad i lansio Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru/Gofalwyr Ifainc ddydd Iau 30 Hydref, 2014 yn Ysgol Glan Clwyd. Cafodd pawb amser gwych yng nghwmni Richard Stephenson, Sue...

Celfyddydau SPLASH 2014

Celfyddydau SPLASH 2014

Cynhaliwyd gweithdai yn ystod hanner tymor mis Hydref yn Oriel Davies Y Drenewydd. Bu dros 40 o bobl yn gweithio gydag Anita Jenkins ac Anita Wyatt yr artistiaid i greu cerfluniau a robotau anhygoel o sbwriel o bob math yn ogystal â lluniau ar thema natur, yn tynnu...

Sioe Llanfyllin 2011

Sioe Llanfyllin 2011

I gyd-fynd â’r ardal gwlyptiroedd sydd newydd ei greu yn Llanfyllin, penderfynwyd creu cleren Fai o helyg yn y sioe eleni. Caroline Lowe ddechreuodd y broses, gyda chymorth gan rhai o’r cyhoedd oedd yn bresennol yn y sioe. Mae’r gwaith gorffenedig wedi cael ei...

Gweithgareddau’r Ysgol Goedwig 2011

Gweithgareddau’r Ysgol Goedwig 2011

Mewn Partneriaeth gyda Gwasanaethau Bro, a’r Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc (CYPP) Mewn partneriaeth gyda’r Gwasanaethau Bro, y CYPP ac Ysgol Goedwig Maldwyn, trefnwyd gweithgareddau Ysgol Goedwig gyda disgyblion ysgolion cynradd clwstwr Y Trallwng a Llanfyllin....

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.