Polisi Preifatwydd

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn amlinellu sut mae Cyswllt Celf yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth a roddir gennych i Gyswllt Celf wrth ddefnyddio’r wefan hon.

Mae Cyswllt Celf wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd chi. Os byddwn yn gofyn ichi am wybodaeth arbennig, y gellir eich adnabod drwyddi wrth i chi ddefnyddio’r wefan hon, yna gallwch fod yn sicr y bydd yr wybodaeth yma ond yn cael ei defnyddio yn unol â’r datganiad preifatrwydd hwn.

Beth fydd yn cael ei gasglu

Efallai y byddwn yn casglu’r wybodaeth ganlynol:

  • Enw a disgrifiad o swydd
  • Manylion cyswllt, gan gynnwys cyfeiriad e-bost
  • Gwybodaeth ddemograffig, megis côd post, dewisiadau a diddordebau
  • Gwybodaeth arall sy’n berthnasol i arolygon ymysg cwsmeriaid a/neu gyfleoedd gwaith

Beth sy’n digwydd i’r wybodaeth a gesglir

Mae angen yr wybodaeth yma arnom i ddeall eich anghenion chi, a darparu gwell gwasanaeth, a hyn yn enwedig oherwydd y rhesymau canlynol:

  • Cadw cofnodion mewnol
  • Gallwn ddefnyddio’r wybodaeth i wella ein gwasanaethau
  • Byddwn yn anfon negeseuon e-bost o dro i dro efallai, ynghylch cyfleoedd gwaith, a gwybodaeth arall fydd o ddiddordeb i chi efallai, gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost a ddarparwyd gennych
  • Efallai y defnyddiwn yr wybodaeth i addasu’r wefan yn ôl eich diddordebau chi

Diogelwch

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau fod eich gwybodaeth yn ddiogel. Er mwyn atal mynediad neu ddatgeliad heb ganiatâd, mae gweithdrefnau corfforol, electronig a rheolaethol addas yn eu lle er mwyn diogelu a sicrhau fod yr wybodaeth a gesglir gennym ar lein yn ddiogel.

Ein ffordd o ddefnyddio cwcis

Ffeil fach yw cwci, sy’n gofyn caniatâd i’w gosod ar yriant caled eich cyfrifiadur. Ar ôl i chi gytuno, mae’r ffeil yn cael ei hychwanegu, ac mae’r cwci wedyn yn helpu dadansoddi traffig o’r we, ac yn eich hysbysu wrth i chi ymweld â gwefan benodol. Mae cwcis yn galluogi rhaglenni i ymateb i chi fel unigolyn. Gall rhaglen y we addasu ei ffordd o weithio at eich anghenion, pethau ffafriol ac anffafriol, trwy gasglu a chofio gwybodaeth ynghylch eich dewisiadau.

Byddwn yn defnyddio cwcis cofnodi traffig i adnabod pa dudalennau sy’n cael eu defnyddio. Mae hyn yn ein helpu i ddadansoddi data ar draffig ar dudalennau’r wefan ac i wella ein gwefan er mwyn ei theilwra at anghenion ein cwsmeriaid. Byddwn ond yn defnyddio’r wybodaeth yma at bwrpasau dadansoddi ystadegau, wedyn mae’r data’n cael ei ddileu o’r system.

Ar y cyfan, mae cwcis yn helpu ni i roi gwell gwefan i chi, trwy ein galluogi i fonitro pa dudalennau sydd o ddefnydd i chi, a’r rhai nad ydynt o ddefnydd. Nid yw cwci yn rhoi mynediad mewn unrhyw ffordd i’ch cyfrifiadur chi, nac unrhyw wybodaeth amdanoch chi, ar wahân i’r data rydych yn dewis ei rannu gyda ni.

Gallwch ddewis derbyn neu wrthod cwcis. Mae’r rhan fwyaf o borwyr y we yn derbyn cwcis yn awtomatig, ond gallwch fel arfer addasu gosodiadau’ch porwr i wrthod cwcis os mai dyna’ch dewis chi. Gall hyn eich atal rhag manteisio’n llawn ar y wefan.

Cysylltiadau â gwefannau eraill

Gall ein gwefan cynnwys cysylltiadau â gwefannau eraill sydd o ddiddordeb. Fodd bynnag, ar ôl i chi ddefnyddio’r cysylltiadau hyn i adael ein gwefan ni, dylid nodi nad oes gennym unrhyw reolaeth dros y gwefannau eraill. Felly, ni fyddwn yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb dros warchod a diogelu’r wybodaeth a roddir gennych wrth ymweld â gwefannau eraill, ac nid yw’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i’r gwefannau hynny. Dylech gymryd gofal, ac edrych ar y datganiad preifatrwydd sy’n berthnasol i’r wefan dan sylw.

Ni fyddwn yn gwerthu, dosbarthu nac yn prydlesu eich gwybodaeth bersonol i drydydd parti oni roddir caniatâd gennych, neu oni bai bod hynny’n ofynnol yn gyfreithiol. Gallwn ddefnyddio eich manylion personol i anfon gwybodaeth berthnasol atoch ynghylch cyfleoedd gwaith a chyfarfodydd.

Gallwch ofyn am fanylion yr wybodaeth bersonol sydd gennym arnoch, dan y Ddeddf Diogelu Data 1998. Bydd angen talu ffi fach. Os hoffech dderbyn copi o’r wybodaeth sydd gennym arnoch, gallwch ysgrifennu at: Cyswllt Celf, Canolfan Ieuenctid a Chymuned, Llanfyllin, Powys, SY22 5DR.

Os ydych o’r farn nad yw’r wybodaeth sydd gennym yn gywir neu’n gyflawn, a wnewch chi ysgrifennu atom neu anfon e-bost atom cyn gynted â phosibl. Byddwn yn cywiro unrhyw gamgymeriadau yn brydlon.

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.