Jane Lane

Cyfansoddi caneuon | Cyfansoddi | Cynhyrchiadau Cerddorol | Recordio | Cubase | Datblygu Bandiau

“Fy meysydd gwaith a dysgu:
*Cyfansoddi caneuon        *Cyfansoddi        *Cynhyrchiadau Cerddorol       *Recordio      *Cubase       *Datblygu Bandiau

Cefndir
Cefais fy magu ym Mirmingham yn ystod y saith degau – yr adeg hynny cantorion oedd unrhyw fenywod cerddorol. Cefais fy nghyflwyno i’r piano yn ifanc iawn, a llwyddais i gyrraedd Graddfa VII; magais ‘draw perffaith’ yn gyflym iawn (ond nid o’m dewis fy hun).Cymerais yn ganiataol fod pawb yn gwybod y nodau wrth eu clywed, yn ogystal â’u lliw, a sut flas oedd arnynt ..felly trwy gydol cyfnod fy mhlentyndod, roedd fy mhen yn llawn cerddoriaeth.

Mae cerddoriaeth wedi bod yn greiddiol i’m ffordd o feddwl erioed, ac nid oes angen gwrando ar siarad! Wrth deithio adref ar y trên o’r ysgol, buaswn yn defnyddio’r amser i gyfansoddi caneuon gyda chordiau, melodïau ac offer yn fy mhen ar ddarnau o bapur, a’u chwarae ar y piano ar ôl cyrraedd adref. Wedyn buaswn yn eu recordio ar beiriant tâp a buaswn yn chwarae nifer o recorderau ar yr un pryd i gael yr effaith iawn – a hynny tua’r un adeg pan roedd Phil yn chwarae gydag offer recordio go iawn, dybiwn i.

Nid cantores ydw mewn gwirionedd, felly ar ôl hynny, doedd unlle imi fynd – yn fy mhen, cynhyrchydd oeddwn. Felly, dyma fi’n cael fy hun yn y byd dysgu. Astudiais Arabeg a Ffrangeg, ac es i weithio yn y Dwyrain Canol am ddeuddeg mlynedd.

Cyfnod canu Pync oedd y cyfnod mwyaf dylanwadol imi – dysgais am y cysylltiad cryf rhwng cerddoriaeth ac adloniant, ac y gall llai yn sicr fod yn fwy. Rwyf wedi gwirioni ar seicedelia ac interliwdiau melodig, er gall rhythmau fod yr un mor bwysig a chymryd drosodd yn aml iawn. Trwy brofiadau bywyd a theithio, rwyf wedi dysgu cymaint o hwyl sydd ar gael heb orfod newid cordiau mewn trac o gwbl. Ar hyn o bryd, mae fy ngwaith yn seiliedig ar ffync a chanu’r enaid.

Ym 1995 cwrddais â Phil, ac mae wedi rhoi anogaeth dechnegol imi ddatblygu, a thrwy hynny rwyf yn gallu cynhyrchu a defnyddio technoleg gerddorol yn effeithiol. Cymerodd gwbl o flynyddoedd imi benderfynu fy mod am gael enw sy’n odli, ond ers hynny, Jane Lane yw f’enw. Hefyd mae gennym ddau o blant hyfryd, bachgen a merch, gyda’r ddau’n dalentog yn eu ffordd unigryw. Rwyf yn gweithio yn stiwdio recordio Beehouse ers 1999.

Buaswn yn hoffi meddwl bod pethau wedi newid i fenywod ym myd cerdd, ond yn ôl pob golwg, bu fawr o newid mewn gwirionedd. Ychydig o enghreifftiau a dderbynnir gan y cyfryngau, ac mae agwedd weledol orfodol unrhyw gynhyrchiad cyfoes yn yr oes sydd ohoni yn gam yn ôl yn bendant, oherwydd mae’n golygu y dyfernir cynhyrchiad mewn ffordd llawer mwy cymhleth, sy’n gallu bod yn destun dylanwad “cyfryngau drwg” ciwiau gweledol.

 

Profiad o Gyfansoddi Caneuon a’r Hyn y Gallaf ei Gynnig
Mae fy mhrofiad o gyfansoddi caneuon wedi cynnwys datblygu cerddoriaeth gefndir a thraciau sain a ddefnyddiwyd ar lefel fasnachol, cydweithio gyda chyfansoddwyr a chantorion eraill i’w helpu cael hyd i harmonïau neu linellau neu eiriau newydd, a datblygu caneuon byw i’w perfformio’n gyhoeddus. A dros y blynyddoedd diwethaf, rwyf wedi bod yn cyfansoddi traciau ar gyfer Henry’s Machine ac yn fwy diweddar Hookstick; mae’r rhain wedi cael eu perfformio gan Kes C, Little Ryos a Sam Gomm. Cefais flwyddyn brysur iawn yn 2015 pan ryddhawyd saith record sengl, a chefais gyfle i’w hyrwyddo ar dros 100 o orsafoedd radio ar hyd a lled Prydain. Bellach rydym yn symud at berfformiadau byw, fesul cam.

Yn ystod sesiynau cyfansoddi a recordio caneuon Jane Lane, rwyf yn mwynhau gweithio gyda chantorion sydd â “hanner y pictiwr”. Efallai fod gennych eiriau, neu alaw yn eich pen, ond ddim yn gallu mynd dim pellach na hynny, dim harmonïau efallai, neu’n cael trafferth gyda’r strwythur. Fel unigolyn, rwyf yn arbenigo mewn clywed yr alaw gychwynnol, yn gallu clywed yr harmonïau, a datblygu naws am yr arddull sydd gennych mewn golwg – a gallaf wneud hyn yn aml iawn yn gynnar yn y broses. Rwyf yn gallu gweithio’r un mor effeithiol mewn arddulliau acwstig ac electro, ac mae’n well gennyf weithio gyda chanwyr oherwydd mae’n helpu cyfleu emosiwn a syniadau mwy soffistigedig yn ystod y cyfnod hynod bwysig hwn. Rwyf yn hapus i weithio gyda’ch syniadau, ac mor bell â’ch bod yn gallu rhoi syniad imi o’r genre sydd gennych mewn golwg, neu’n awgrymu rhywbeth tebyg imi gael gwrando arno, ’dwi’n hapus i ddilyn y trywydd hwnnw.

Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys fy CV ac enghreifftiau o’m gwaith, ewch at: www.janelane.co.uk

I gael manylion technegol am y cyfleusterau recordio, rwyf ar gael yma www.beehouse.co.uk

Pin It on Pinterest

Share This
X