Kelly Moorhouse

A different approach to education outdoors

Ysgol Goedwig

gan Kelly Moorhouse

Beth yw Ysgol Goedwig?

Mae’n eithaf anodd diffinio’n union beth yw Ysgol Goedwig. Mewn gwirionedd, mae’n nifer o bethau: megis dull dysgu addysgiadol i chwarae a dysgu yn yr awyr agored; lle i ddysgu gofalu am ein hunain, eraill a’r amgylchedd. Dull o ddysgu yw sy’n canolbwyntio ar y plentyn, a gyda ffocws ar ddatblygu hunanymwybyddiaeth, hunan-barch, cymhelliant, empathi, cyfathrebu, annibyniaeth ac agweddau meddwl cadarnhaol. Hefyd, mae’n darparu cyfleoedd i rannu problemau a sut i ddelio gyda chymryd risg h.y. defnyddio offer miniog, dringo coeden, rhywbeth sy’n bwysig iawn yn ystod y cyfnod datblygu cynnar. Mae’n addas ar gyfer nid yn unig pobl ifanc, ond pobl ifanc eu hagwedd yn ogystal. Mae’r oedolion wedi mwynhau cymryd rhan yn yr Ysgol Goedwig, cymaint â’r plant. A gan fod rhai safleoedd yn darparu ar gyfer anableddau o bob math, mae’r ysgol yn agored i bawb. Byddwn yn mynd allan i’r goedwig beth bynnag fo’r tywydd (ar wahân i wyntoedd uchel) felly cawn gyfle i weld beth sy’n digwydd ym mhob tymor.

Yn ogystal â buddion corfforol o ran crwydro’r goedwig, mae buddion emosiynol megis cynyddu hunan-barch, a hunanhyder, yn ogystal â chymhelliant yn dod i’r amlwg yn y sesiynau cychwynnol.

Ymhlith gweithgareddau’r Ysgol Goedwig mae pethau megis adeiladu cysgodfa. Diogelwch tân a chynnau tân heb fatsis, defnyddio offer yn ddiogel, celf a chrefftau’r goedwig, adnabod coed a phlanhigion, heriau gwaith heriau gwaith tîm, gemau a chwarae creadigol/ymchwiliol.

Y peth gorau am Ysgol Goedwig yw’r ffaith y gall unrhyw un gymryd rhan. Rwyf wedi cwrdd â phobl o gefndiroedd ac oed amrywiol; fel arfer, maent yn awyddus i fynd allan i’r goedwig heb boeni am aros yn lân, ond o dro i dro byddaf yn cwrdd â rhywun sy’n gyndyn i fynd, a chyn pen dim mae pawb yn gwybod. I mi dyma’r bobl fwyaf diddorol; maen nhw’n dod oherwydd mae rhyw fudiad wedi trefnu’r gweithgaredd ar eu rhan, ac maen nhw’n mynd o gwmpas eu pethau gan ddweud y byddai’n well ganddyn nhw fod adre’n chwarae rhyw gêm gyfrifiadurol. Ac ar ôl wythnos neu ddwy, yn y bobl hyn y bydd y gwahaniaeth mwyaf i’w weld. I gychwyn, efallai taw cynnau tân heb fatsis yw’r peth, wedyn hwyrach y byddan nhw’n gwylio rhywun yn prysgoedio, a chyn pen dim, nhw fydd y cyntaf i gyrraedd y gwersyll a chynnau’r tân, a’r olaf i adael ac yn sicrhau fod yr holl offer yn ôl.

Mae’r Ysgol Goedwig yn canolbwyntio mwy ar yr unigolyn a’i ddatblygiad emosiynol, na dysgu sgiliau’n unig. Mae lle i’r profiad o fewn ein hysgolion ac yn y gweithle, yn ogystal â darparu lle i chwarae. Mae’n canolbwyntio ar chwarae, datblygiad emosiynol ac ymwybyddiaeth amgylcheddol, cynaladwyedd, a’r daith yn hytrach na’r canlyniadau sy’n bwysig. O hyn mae unigolion yn dysgu asesu risg, a derbyn heriau a chyfrifoldeb mewn awyrgylch a aseswyd o ran risg. Y plentyn sy’n arwain y ffordd, a does dim cwricwlwm penodol ond bydd cyfle i roi cynnig ar weithgareddau. Ein nod yw darparu cyfleoedd i unigolion ddatblygu.

Phone: 01938 500468 Mobile:   07807 169339 Email:   kelly.moorhouase@gmail.com Address:    Tanyfron, Meifod,Powys

 

Phone: 01938 500468
Mobile:   07807 169339
Email:   kelly.moorhouase”at”gmail.com
Address:    Tanyfron, Meifod,Powys

 

Pin It on Pinterest

Share This
X