Prosiect wedi’i anelu at oedolion gydag anableddau dysgu yw Strafagansa Celf, sydd wedi bod yn rhedeg yn llwyddiannus ers dros 10 mlynedd.

Cymerodd oedolion o Cae Melyn, Dydd Leighton Base, Mencap, Rhoslyn a’r gymuned leol rhan eleni. Maent yn mynychu 4 diwrnod yn ystod yr haf yn cymryd rhan mewn 2 ddiwrnod ar Pwll Fferm Hafren sy’n cael ei reoli gan Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn gydag artistiaid Caroline Lowe, Iris Gordijn a Blue MacAskill, lle maent yn gwneud gwaith celf a sculpturesfrom deunyddiau dod o hyd a’i ailgylchu. Mae’r gwaith celf yn cael eu harddangos yn barhaol yn y Pwll ar hyd y llwybrau cerdded ac yn yr ardd synhwyraidd. Maent hefyd yn cymryd rhan mewn 2 ddiwrnod o ddawns, adrodd storïau a cherddoriaeth gyda Helen Gane, Sharon Calder a Niall Evans. Mae’r grwpiau i gyd yn gweithio gyda’i gilydd i archwilio pob un o’u ffurfiau ar gelfyddyd a ddewiswyd ac yn creu gwaith perfformiad byr a rannwyd gyda phawb ar y sesiwn olaf.

Bu oedolion o Gae Melyn, Canolfan Tre’r Llai, Mencap, Rhoslyn a’r gymuned leol yn cymryd rhan eleni. Treuliwyd pedwar diwrnod dros yr haf yn cymryd rhan mewn dau ddiwrnod ar safle Pwll Fferm Hafren, a reolir gan Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn gyda’r artistiaid, Caroline Lowe, Iris Gordijn a Blue MacAskill, lle cynhyrchwyd gwaith celf a cherfluniau o ddeunyddiau a gafwyd yno ac a ailgylchwyd. Mae’r gwaith celf yn rhan o arddangosfa barhaol ar hyd y llwybrau ac yn yr ardd synhwyrol, ar safle’r Pwll. Buon nhw hefyd yn cymryd rhan mewn dau ddiwrnod o ddawnsio, dweud straeon a cherddoriaeth yng nghwmni Helen Gane, Sharon Calder a Niall Evans. Bu’r grwpiau’n cydweithio i ddarganfod eu dewis dulliau celf, a chrëwyd perfformiad byr a rannwyd gyda phawb yn ystod y sesiwn olaf.

Arts Extravaganza is a project aimed at adults with learning disabilities that has been running successfully for over 10 years.

Adults from Cae Melyn, Leighton Day Base, Mencap, Rhoslyn and the local community took part this year. They attended 4 days over the summer taking part in 2 days at Severn Farm Pond which is managed by Montgomeryshire Wildlife Trust with artists Caroline Lowe, Iris Gordijn and Blue MacAskill, where they made artworks and sculptures from found and recycled materials. The artworks are on permanent display at the Pond along the walkways and in the sensory garden. They also took part in 2 days of dance, storytelling and music with Helen Gane, Sharon Calder and Niall Evans. The groups all worked together to explore each of their chosen artforms and created a short performance work which was shared with everybody on the last session.

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.