Cyfleoedd Artist a Swyddi

Rhestrwn ein cyfleoedd gwaith yma pan fyddant yn codi. Os cewch unrhyw broblemau wrth ddefnyddio'r ffurflenni cais ar-lein, cysylltwch â Mick, mick@artsconnection.org.uk neu 01691 648 929. Mae ef gallu naill ai yn eich tywys trwy'r broses neu os ydych yn dal i gael problemau y gall ef anfon cais fersiwn gair yr ydych ffurflen.

Cyfleoedd Artist a Swyddi – Rhestrwn ein cyfleoedd gwaith yma pan fyddant yn codi.

Cronfa Dychymyg

Aelodau Cysylltiad Celfyddydau – Gwahoddir Cyswllt Celf i wneud cais am gronfa arloesi o £ 400 i gynhyrchu gwaith newydd. Rydym am glywed am eich syniad am brosiect, perfformiad, cydweithrediad, arddangosfa neu gorff gwaith. Nid oes cyfyngiadau creadigol …

Creative Sparks

Rydym wedi derbyn arian gan Ymddiriedolaeth Llysdinam ac rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Credu i gyflwyno Digwyddiad Celf Goleuo.

Crafty Makers

Rydym wedi derbyn arian gan Gwanwyn (gŵyl genedlaethol fisol a gynhelir ledled Cymru ym mis Mai bob blwyddyn yn dathlu creadigrwydd yn hŷn) i gyflwyno gweithdai yn y Trallwng.

Angen Gwirfoddolwyr - Dim Atodiadau ynghlwm

Rydym yn chwilio am gerddorion sy’n gwirfoddoli am awr yr wythnos ddydd Gwener o 1 – 1.40pm i gefnogi disgyblion o Ysgol Uwchradd Llanfyllin i ddysgu sgiliau ar y gitâr neu’r bas. Sesiwn amser cinio anffurfiol yw hwn a dim ond darparu cymorth a chyngor ychydig.

 

Fortnite Gweithdy 2019

Rydym yn chwilio am 2 artist sy’n gallu cyflwyno gweithdy celf a chrefft gan ddefnyddio poblogrwydd y gêm ‘Fortnite’

Dumbo Gweithdy 2019

Rydym yn chwilio am 2 artist sy’n gallu cyflwyno gweithdy celf a chrefft gan ddefnyddio poblogrwydd y ffilm ‘Dumbo’.

Cwrs Celf Oedolion 2019

Rydym yn bwriadu cyflwyno cyfres o gyrsiau celf byr i oedolion drwy gydol 2019. Bydd y cwrs cyntaf yn gwrs cerameg / clai 5 wythnos.

Gwirfoddolwr Ffilm Llanfyllin

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr sy’n frwdfrydig am ffilm i fod yn rhan o’n cymdeithas ffilm gymunedol!

Cronfa Dychymyg

Aelodau Cysylltiad Celfyddydau – Gwahoddir Cyswllt Celf i wneud cais am gronfa arloesi o £ 400 i gynhyrchu gwaith newydd. Rydym am glywed am eich syniad am brosiect, perfformiad, cydweithrediad, arddangosfa neu gorff gwaith. Nid oes cyfyngiadau creadigol …

 • Rydym yn chwilio am syniadau dychmygus a newydd mewn celfyddydau cyfranogol
 • Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 22 Chwefror, 5pm
  Mae dau ddyfarniad o £ 400 ar gael
 • Rhaid ichi fod wedi bod yn aelod o artist Cyswllt Celf am o leiaf flwyddyn i wneud cais
 • Gall ceisiadau fod ar gyfer unrhyw ffurf celf
 • Ni allwn ond dderbyn ceisiadau sydd ag elfen gyfranogol adeiledig (hynny yw, gweithdy neu rywbeth sy’n digwydd yn y tir cyhoeddus)
 • Rhaid i’r gweithdy ddigwydd yng Ngogledd Powys neu Wrecsam
 • Rhaid i chi wneud cyflwyniad – dim mwy na 10 munud (e.e. sioe sleidiau, Pecha Kucha) yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Hydref neu fis Tachwedd 2019 (TBC) o’r prosiect sydd ar y gweill neu’r prosiect gorffenedig
 • Rhaid i chi roi anfoneb i dderbyn y taliad
 • I wneud cais, llenwch y ffurflen gais ar-lein – artsconnection.org.uk/jobs
""
1
Enw
Cyfeiriad
0 /
Rhif ffôn
Llythyr EglurhaolAr gyfer eich cais os gwelwch yn dda cyfeiriwch at y canlynol: Eich profiad o weithio gydag oedolion sydd ag anableddau dysgu Mae eich diddordeb mewn ffurfiau celf a galluoedd creadigol
0 /
Os oes, rhowch lwytho dogfen / llun / sgan o'ch tystysgrif DBS, neu os ydych ar y gwasanaeth diweddaru rhowch eich rhif tystysgrif a dyddiad cyhoeddi a bod eich dyddiad geniCaiff y wybodaeth hon ei chadw’n ddiogel
cloud_uploadLanlwytho
Cytunaf â'r telerau a nodir yng Nghyswllt Cysylltiad y Celfyddydau - Polisi Preifatrwydd Cyswllt Celf
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

 

Briff Artist i Weithdy Fortnite

– Wedi’i drefnu i’w gynnal ddydd Mawrth 23 Ebrill 2019 –

Cefndir a Chyd-destun

Ein cenhadaeth yw ysbrydoli pobl i gymryd rhan yn y celfyddydau, gan wella eu creadigrwydd a’u lles. Byddwn yn cyflwyno gweithdy i blant a phobl ifanc yn ystod gwyliau’r Pasg 2019.

Briff

Nod y Prosiect: Galluogi plant a phobl ifanc o bob oed a gallu i ddysgu sgiliau newydd a chael hwyl

Canlyniadau Prosiect:

 • Gwaith celf wedi’i greu
 • Gwell lles (hyder, hwyliau, cyfeillgarwch, sgiliau datblygedig neu well)

Beth: Rydym yn chwilio am 2 artist sy’n gallu cyflwyno gweithdy celf a chrefft gan ddefnyddio poblogrwydd y gêm ‘Fortnite’. Rydym yn arbennig o awyddus i un o’r artistiaid ddarparu gweithdy darlunio / darlunio sy’n cefnogi cyfranogwyr i dynnu eu hoff gymeriadau o’r gêm. Ar gyfer plant, dylai’r opsiwn i dynnu lluniau eraill o hoff cartwn fod ar gael. Gall syniadau eraill fod yn animeiddiad, clai neu ddawns.

Dylai gweithgareddau addas ar gyfer plant a phobl ifanc 8 oed ac islaw ar gyfer sesiynau bore a phlant 8+ oed ar gyfer sesiwn prynhawn. Gofynnir i gyfranogwyr arwyddo ymlaen llaw ac aros am sesiwn y bore neu’r prynhawn ar ddydd Mawrth 23 Ebrill 2019.

Dylai’r ddau artist wneud cais gyda’i gilydd.

Grŵp Targed: Plant a phobl ifanc

Amserlen: Dydd Mawrth 23 Ebrill 2019, 10am – 4pm

Lleoliad: Canolfan Ieuenctid a Chymuned, Llanfyllin

Sesiynau: Dau sesiwn hanner diwrnod, sesiwn bore i blant dan 8 oed 10.30am -1pm, ac yna sesiwn prynhawn ar gyfer plant 8+ oed o 1.30pm – 4pm

Ar gyfer eich cais, cyfeiriwch at y canlynol:

 • Nod y prosiect
 • Deilliannau’r prosiect
 • Sut y byddwch chi’n gweithio gyda’r grŵp targed
 • Sut bydd y prosiect yn gweithio – crynodeb o’r hyn a fydd yn digwydd ym mhob sesiwn

 

Cydnabyddiaeth

Ffi: £ 159 yr arlunydd

Deunyddiau: I’w gytuno ar apwyntiad

Milltiroedd: Telir milltiroedd dros filltir rownd 50 milltir o £ 0.45 ceiniog y filltir (hyd at uchafswm o £ 30 y sesiwn)

Sgiliau, Cymwysterau a Phrofiad

Hanfodol:

 • Profiad o weithio gyda’r grŵp targed a grybwyllwyd uchod
 • Os ydych chi’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc neu oedolion sydd mewn perygl mae’n ofynnol i chi gael DBS (os nad ydych yn dal DBS cyfredol, mae’n rhaid i chi fod yn barod i ymgymryd ag un cyn gynted â’ch bod yn y lleoliad, bydd hyn yn costio £ 50 i aelodau a £ 55 i bobl nad ydynt yn aelodau)

Dymunol:

 • Y gallu i gyflenwi’n ddwyieithog
 • Os ydych yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc, rydym yn awgrymu eich bod chi’n ymgymryd â hyfforddiant amddiffyn plant bob tair blynedd –
  Hyfforddiant Amddiffyn Plant – mae cwrs ar-lein yn costio £ 20 – https://www.nspcc.org.uk/what-you-can-do/get-expert-training/child-protection-introduction/

Gweithdrefn Cais

I wneud cais, llenwch y ffurflen gais ar-lein.

Gweithdrefn Dethol

Bydd pob ymgeisydd yn cael ei asesu:

 • Yn benodol ar y wybodaeth a ddarperir yn y cais
 • Yn wrthrychol, yn seiliedig ar ofynion y prosiect a amlinellir yn y briff hwn
 • Gan y panel dethol, sy’n cael ei dynnu gan aelodau bwrdd Arts Connection, a lle bo’n briodol gynrychiolwyr sefydliadau partner.

RHYBUDD – Bydd methu â chyflenwi’r holl wybodaeth ofynnol yn effeithio’n ddifrifol ar eich cais.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os oes angen cymorth arnoch i lenwi’ch cais, cysylltwch â’r swyddfa.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau: 5pm dydd Gwener 22ain Chwefror 2019

""
1
Enw - Artist 1
Enw - Artist 2
Ffôn - Artist 1
phone
Eich Cynnig ProsiectAm eich cais, cyfeiriwch at y canlynol: • Nod y prosiect • Deilliannau'r prosiect • Sut byddwch chi'n gweithio gyda'r grŵp targed • Sut bydd y prosiect yn gweithio - amlinelliad / cynllun sesiynau byr
0 /
Os oes, rhowch lwytho dogfen / llun / sgan o'ch tystysgrif DBS, neu os ydych ar y gwasanaeth diweddaru rhowch eich rhif tystysgrif a dyddiad cyhoeddi a bod eich dyddiad geniCaiff y wybodaeth hon ei chadw’n ddiogel
cloud_uploadLanlwytho
DBS - Artist 2*
cloud_uploadLanlwytho
Lanlwytho Llun *Delwedd yn dangos gweithdy celfyddydol cyfranogol rydych chi wedi'i rhedeg neu o waith celf wedi'i greu gyda chyfranogwyr
cloud_uploadLanlwytho
Lanlwytho LlunDelwedd yn dangos gweithdy celfyddydol cyfranogol rydych chi wedi'i rhedeg neu o waith celf wedi'i greu gyda chyfranogwyr
cloud_uploadUpload

Arhoswch i weld enwau ffeiliau yn y bar uwchlwytho cyn taro'r botwm Cyflwyno Cais. Os oes gennych unrhyw broblemau, cysylltwch â Hannah - hannah@artsconnection.org.uk - 01691 648 929

Rwy'n cytuno â'r telerau fel y'u nodir ym Mholisi Preifatrwydd Cyswllt Celf
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

 

Briff Artist i Brosiect Gwneuthurwyr Crafty

– Wedi’i drefnu i’w gynnal Mai 2019 –

Cefndir a Chyd-destun

Ein cenhadaeth yw ysbrydoli pobl i gymryd rhan yn y celfyddydau, gan wella eu creadigrwydd a’u lles. Rydym wedi derbyn arian gan Gwanwyn (gŵyl genedlaethol fisol a gynhelir ledled Cymru ym mis Mai bob blwyddyn yn dathlu creadigrwydd yn hŷn) i gyflwyno gweithdai yn y Trallwng.

Briff

Nod y Prosiect: Bydd y prosiect yn darparu cyfleoedd i bobl hyn gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithdai crefft tra bod herio ystrydebau heneiddio, o safbwynt plant a phobl hŷn

Canlyniadau Prosiect:

 • Lleihau unigrwydd ac unigrwydd trwy gynyddu’r cyfleoedd i gymdeithasu
 • Gwella iechyd a lles y cyfranogwyr
 • Hwyluso datblygiad neu welliant ystod o sgiliau

Beth: Bydd dwy elfen i’n prosiect Gwneuthurwyr Crafty.

Llinyn Gyntaf: Bydd y cyntaf yn cynnwys cyflwyno 4 sesiwn mewn ffurf celfyddydol wahanol, bob wythnos ym mis Mai. Cynhelir y sesiynau ar ddydd Sadwrn 4, 11, 18 a 25 Mai o 10am i 1pm mewn lleoliad cymunedol yn Y Trallwng. Rydym yn chwilio am artist / au i gyflwyno’r sesiynau canlynol: argraffu lino (fel y gall pobl ddysgu creu ac argraffu eu cardiau eu hunain neu waith celf arall), clai (y gallant wneud amrywiaeth o wrthrychau neu waith celf ohono), gwneud teimladau (i wneud brwd, gwaith celf neu eitem arall o’u dewis), gweithio coed (lle byddant yn gallu gwneud naill ai blwch stôl neu adar syml).

Ail Llinyn: Rydym yn chwilio am artist crefft i gyflwyno’r ail ran a fydd yn cynnwys gweithio gyda chyfranogwyr Cartref Gofal y Trallwng a chreu crefftau gyda disgyblion o Ysgol Gynradd Y Trallwng. Byddwn yn darparu dwy sesiwn hanner diwrnod gyda’r trigolion yn y cartref gofal yn ystod pythefnos cyntaf Mai, byddwn wedyn yn cyflwyno sesiwn 1/2 diwrnod yn yr ysgol gynradd yn y trydydd wythnos a sesiwn ar y cyd 1/2 diwrnod yn y cartref gofal lle bydd y plant yn dod i ymweld â nhw ac yn gweithio ochr yn ochr â thrigolion y cartref gofal. Rydym yn agored i ddull gwahanol o gyflwyno’r sesiynau, ond amlinellwch eich syniadau yn eich cais.

Bydd gwaith a grëwyd fel rhan o’r prosiect yn cael ei arddangos yn llyfrgell y Trallwng.

Grŵp Targed: Pobl hŷn – Llinyn Gyntaf, pobl hŷn a phlant – Second Strand

Amserlen: Mai 2019

Lleoliad: Lleoliadau ar draws y Trallwng

Sesiynau: 1 – 4 – Llinyn Gyntaf, 4 sesiwn – Second Strand

Ar gyfer eich cais, cyfeiriwch at y canlynol:

 • Nod y prosiect
 • Deilliannau’r prosiect
 • Sut y byddwch chi’n gweithio gyda’r grŵp targed
 • Sut bydd y prosiect yn gweithio – crynodeb o’r hyn a fydd yn digwydd ym mhob sesiwn

Cydnabyddiaeth

Ffi: £ 79.50 y sesiwn

Deunyddiau: I’w gytuno ar apwyntiad

Milltiroedd: Telir milltiroedd dros filltir rownd 50 milltir o £ 0.45 ceiniog y filltir (hyd at uchafswm o £ 30 y sesiwn)

Sgiliau, Cymwysterau a Phrofiad

Hanfodol:

 • Profiad o weithio gyda’r grŵp targed a grybwyllwyd uchod
 • Os ydych chi’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc neu oedolion sydd mewn perygl mae’n ofynnol i chi gael DBS (os nad ydych yn dal DBS cyfredol, mae’n rhaid i chi fod yn barod i ymgymryd ag un cyn gynted â’ch bod yn y lleoliad, bydd hyn yn costio £ 50 i aelodau a £ 55 i bobl nad ydynt yn aelodau)

Dymunol:

 • Y gallu i gyflenwi’n ddwyieithog
 • Os ydych yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc, rydym yn awgrymu eich bod chi’n ymgymryd â hyfforddiant amddiffyn plant bob tair blynedd –
  Hyfforddiant Amddiffyn Plant – mae cwrs ar-lein yn costio £ 20 – https://www.nspcc.org.uk/what-you-can-do/get-expert-training/child-protection-introduction/

Gweithdrefn Cais

I wneud cais, llenwch y ffurflen gais ar-lein.

Gweithdrefn Dethol

Bydd pob ymgeisydd yn cael ei asesu:

 • Yn benodol ar y wybodaeth a ddarperir yn y cais
 • Yn wrthrychol, yn seiliedig ar ofynion y prosiect a amlinellir yn y briff hwn
 • Gan y panel dethol, sy’n cael ei dynnu gan aelodau bwrdd Arts Connection, a lle bo’n briodol gynrychiolwyr sefydliadau partner.

RHYBUDD – Bydd methu â chyflenwi’r holl wybodaeth ofynnol yn effeithio’n ddifrifol ar eich cais.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os oes angen cymorth arnoch i lenwi’ch cais, cysylltwch â’r swyddfa.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau: 5pm, dydd Gwener 22ain Chwefror 2019

""
1
Enw
Ffôn
phone
Eich Cynnig ProsiectAm eich cais, cyfeiriwch at y canlynol: • Nod y prosiect • Deilliannau'r prosiect • Sut byddwch chi'n gweithio gyda'r grŵp targed • Sut bydd y prosiect yn gweithio - amlinelliad / cynllun sesiynau byr / A ydych chi'n bodloni'r meini prawf hanfodol?
0 /
Os oes, rhowch lwytho dogfen / llun / sgan o'ch tystysgrif DBS, neu os ydych ar y gwasanaeth diweddaru rhowch eich rhif tystysgrif a dyddiad cyhoeddi a bod eich dyddiad geniCaiff y wybodaeth hon ei chadw’n ddiogel
cloud_uploadLanlwytho
Lanlwytho Llun *
cloud_uploadLanlwytho

Arhoswch i weld enwau ffeiliau yn y bar uwchlwytho cyn taro'r botwm Cyflwyno Cais. Os oes gennych unrhyw broblemau, cysylltwch â Sian - sian@artsconnection.org.uk - 01691 648 929

Rwy'n cytuno â'r telerau fel y'u nodir ym Mholisi Preifatrwydd Cyswllt Celf
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

 

Briff Artist i Sparks Creadigol

– Wedi’i drefnu i’w gynnal Ebrill – Tachwedd 2019 –

Cefndir a Chyd-destun

Ein cenhadaeth yw ysbrydoli pobl i gymryd rhan yn y celfyddydau, gan wella eu creadigrwydd a’u lles. Rydym wedi derbyn arian gan Ymddiriedolaeth Llysdinam ac rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Credu i gyflwyno Digwyddiad Celf Goleuo.

Briff

Nod y Prosiect: Galluogi plant a phobl ifanc o bob oed a gallu i ddysgu sgiliau newydd a chael hwyl

Canlyniadau Prosiect:

 • Gwella lles corfforol ac emosiynol – mae’r prosiect yn edrych i weithio gyda chyfranogwyr mewn ffordd gyfannol
 • Gwella hyder a hunan-barch – bydd y prosiect yn cefnogi cyfranogwyr i ddatblygu eu medrau cyfathrebu, annog perthnasau i’w hadeiladu ac yn caniatáu iddynt amser i archwilio a chymryd rhan mewn gweithgareddau newydd i greu celf y gallant ymfalchïo ynddynt
 • Lleihau effaith negyddol gofalu – gan gynnig seibiant i gyfranogwyr gymryd amser i ffwrdd o’u cyfrifoldebau dyddiol, gan gynnig y cyfle i gael hwyl, gan gynnig y cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau na fyddent fel arall yn gallu eu gwneud

Beth: Rydym yn chwilio am gronfa o artistiaid sy’n gallu darparu gweithdai unwaith ac am byth neu gyfres trwy gydol y flwyddyn gyda gofalwyr ifanc ledled Powys. Mae gennym ddiddordeb mewn clywed gan wneuthurwyr ffilmiau, ffotograffwyr, artistiaid collage, artistiaid gweledol 3D, storïwyr, beirdd, cyfansoddwyr caneuon ac eraill.

Rydym yn chwilio am artistiaid a all ein helpu i greu digwyddiad terfynol gwych yn Llandrindod gan fod swyddfa Credu gyferbyn â’r bandstand mewn gerddi deml.

Mae rhai o’r syniadau ar gyfer y digwyddiad terfynol yn cynnwys:

 • Tynnu pebyll bach y gellir eu goleuo o’r tu mewn gyda lleisiau, cerddi, caneuon, caneuon a recordiwyd, sgyrsiau yn dod oddi wrthynt
 • Celf ffenestr golau i fynd i mewn i ffenestri swyddfa Credu – papur wedi’i gasgio sy’n caniatáu goleuni a hefyd y potensial ar gyfer rhagamcaniadau o ffilmiau a recordiwyd, lluniau o hyd ac ati.
 • Defnyddiwch y bandstand i greu golygfa weledol (nid ar gyfer eistedd arno!) Gyda chreaduriaid gwych yn cael eu torri allan o’r ganolfan i greu cysgodion – unrhyw ffordd y gallem wneud y tro hwn

Grŵp Targed: Plant a phobl ifanc

Amserlen: Ebrill – Tachwedd 2019

Lleoliad: Lleoliadau ledled Powys

Sesiynau: 1+

Ar gyfer eich cais, cyfeiriwch at y canlynol:

 • Nod y prosiect
 • Deilliannau’r prosiect
 • Sut y byddwch chi’n gweithio gyda’r grŵp targed
 • Sut bydd y prosiect yn gweithio – crynodeb o’r hyn a fydd yn digwydd ym mhob sesiwn

Cydnabyddiaeth

Ffi: £ 79.50 y sesiwn

Deunyddiau: I’w gytuno ar apwyntiad

Milltiroedd: Telir milltiroedd dros filltir rownd 50 milltir o £ 0.45 ceiniog y filltir (hyd at uchafswm o £ 30 y sesiwn)

Sgiliau, Cymwysterau a Phrofiad

Hanfodol:

 • Profiad o weithio gyda’r grŵp targed a grybwyllwyd uchod
 • Os ydych chi’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc neu oedolion sydd mewn perygl mae’n ofynnol i chi gael DBS (os nad ydych yn dal DBS cyfredol, mae’n rhaid i chi fod yn barod i ymgymryd ag un cyn gynted â’ch bod yn y lleoliad, bydd hyn yn costio £ 50 i aelodau a £ 55 i bobl nad ydynt yn aelodau)

Dymunol:

 • Y gallu i gyflenwi’n ddwyieithog
 • Os ydych yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc, rydym yn awgrymu eich bod chi’n ymgymryd â hyfforddiant amddiffyn plant bob tair blynedd –
  Hyfforddiant Amddiffyn Plant – mae cwrs ar-lein yn costio £ 20 – https://www.nspcc.org.uk/what-you-can-do/get-expert-training/child-protection-introduction/

Gweithdrefn Cais

I wneud cais, llenwch y ffurflen gais ar-lein.

Gweithdrefn Dethol

Bydd pob ymgeisydd yn cael ei asesu:

 • Yn benodol ar y wybodaeth a ddarperir yn y cais
 • Yn wrthrychol, yn seiliedig ar ofynion y prosiect a amlinellir yn y briff hwn
 • Gan y panel dethol, sy’n cael ei dynnu gan aelodau bwrdd Arts Connection, a lle bo’n briodol gynrychiolwyr sefydliadau partner.

RHYBUDD – Bydd methu â chyflenwi’r holl wybodaeth ofynnol yn effeithio’n ddifrifol ar eich cais.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os oes angen cymorth arnoch i lenwi’ch cais, cysylltwch â’r swyddfa.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau: 5pm dydd Gwener 22ain Chwefror 2019

""
1
Enw
Ffôn
phone
Eich Cynnig ProsiectAm eich cais, cyfeiriwch at y canlynol: • Nod y prosiect • Deilliannau'r prosiect • Sut byddwch chi'n gweithio gyda'r grŵp targed • Sut bydd y prosiect yn gweithio - amlinelliad / cynllun sesiynau byr / A ydych chi'n bodloni'r meini prawf hanfodol?
0 /
Os oes, rhowch lwytho dogfen / llun / sgan o'ch tystysgrif DBS, neu os ydych ar y gwasanaeth diweddaru rhowch eich rhif tystysgrif a dyddiad cyhoeddi a bod eich dyddiad geniCaiff y wybodaeth hon ei chadw’n ddiogel
cloud_uploadLanlwytho
Lanlwytho Llun *
cloud_uploadLanlwytho

Arhoswch i weld enwau ffeiliau yn y bar uwchlwytho cyn taro'r botwm Cyflwyno Cais. Os oes gennych unrhyw broblemau, cysylltwch â Sian - sian@artsconnection.org.uk - 01691 648 929

Rwy'n cytuno â'r telerau fel y'u nodir ym Mholisi Preifatrwydd Cyswllt Celf
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

 

Brîff Artist ar gyfer Cwrs Celf Oedolion

– Wedi’i drefnu i’w gynnal Ebrill – Mai 2019 –

Cefndir a Chyd-destun

Ein cenhadaeth yw ysbrydoli a chynnwys pobl mewn celfyddydau cymunedol, buddsoddi mewn a meithrin creadigrwydd. Rydym yn bwriadu cyflwyno cyfres o gyrsiau celf byr i oedolion drwy gydol 2019. Bydd y cwrs cyntaf yn gwrs cerameg / clai 5 wythnos.

Briff

Nod y Prosiect: Galluogi oedolion i ddysgu sgiliau mewn ffurf celf arbennig

Canlyniadau Prosiect:

 • Mwy o sgiliau a gwybodaeth o ffurf celf arbennig
 • Gwell lles (hyder, hwyliau, cyfeillgarwch, sgiliau datblygedig neu well)

Beth: Rydym yn chwilio am artist i redeg cwrs celf 5 wythnos mewn clai / cerameg (rhywbryd rhwng Ebrill – Mai) yn Llanfyllin.

Yn eich cais, amlinellwch pa ddyddiadau ac amseroedd y byddech chi’n bwriadu rhedeg y cwrs – hoffem iddynt fod mor hygyrch i gynifer o bobl â phosib a byddai’n well ganddynt eu bod yn rhedeg yn ystod y nos neu ar y penwythnos. Dylai’r cwrs allu darparu ar gyfer 10 – 15 o gyfranogwyr. Byddem yn disgwyl i’r artist greu llawiau allan a chefnogaeth i’r rhai sy’n cymryd rhan.

Grŵp Targed: Oedolion

Amserlen: Ebrill – Mai 2019

Lleoliad: Canolfan Ieuenctid a Chymuned, Llanfyllin

Sesiynau: Pump 2 – sesiwn 3 awr

Ar gyfer eich cais, cyfeiriwch at y canlynol:

 • Nod y prosiect
 • Deilliannau’r prosiect
 • Sut y byddwch chi’n gweithio gyda’r grŵp targed
 • Sut bydd y prosiect yn gweithio – amlinelliad / cynllun sesiynau byr

Cydnabyddiaeth

Ffi: £ 477 (£ 79.50 y sesiwn + £ 79.50 tuag at baratoi)

Deunyddiau: I’w gytuno ar apwyntiad

Milltiroedd: Telir milltiroedd dros filltir rownd 50 milltir o £ 0.45 ceiniog y filltir (hyd at uchafswm o £ 30 y sesiwn)

Sgiliau, Cymwysterau a Phrofiad

Hanfodol:

Profiad o weithio gyda’r grŵp targed a grybwyllwyd uchod

Dymunol:

Y gallu i gyflenwi’n ddwyieithog

Gweithdrefn Cais

I wneud cais, llenwch y ffurflen gais ar-lein.

Gweithdrefn Dethol

Bydd pob ymgeisydd yn cael ei asesu:

 • Yn benodol ar y wybodaeth a ddarperir yn y cais
 • Yn wrthrychol, yn seiliedig ar ofynion y prosiect a amlinellir yn y briff hwn
 • Gan y panel dethol, sy’n cael ei dynnu gan aelodau bwrdd Arts Connection, a lle bo’n briodol gynrychiolwyr sefydliadau partner.

RHYBUDD – Bydd methu â chyflenwi’r holl wybodaeth ofynnol yn effeithio’n ddifrifol ar eich cais.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os oes angen cymorth arnoch i lenwi’ch cais, cysylltwch â’r swyddfa.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau: 5pm, dydd Gwener 22ain Chwefror 2019

""
1
Enw
Cyfeiriad
0 /
Ffôn
phone
Profiad perthnasol
Cymwysterau Perthnasol
Profiad PerthnasolRhowch wybodaeth am brosiect sy’n debyg i’r prosiect sydd wedi’i amlinellu yn y briff
0 / 2000
Eich Cynnig ProsiectAm eich cais, cyfeiriwch at y canlynol: • Nod y prosiect • Deilliannau'r prosiect • Sut byddwch chi'n gweithio gyda'r grŵp targed • Sut bydd y prosiect yn gweithio - amlinelliad / cynllun sesiynau byr
0 /
Os yn berthnasol, pa ystyriaethau iechyd a diogelwch sy’n codi o’r prosiect?
0 /
Os oes, rhowch lwytho dogfen / llun / sgan o'ch tystysgrif DBS, neu os ydych ar y gwasanaeth diweddaru rhowch eich rhif tystysgrif a dyddiad cyhoeddi a bod eich dyddiad geniCaiff y wybodaeth hon ei chadw’n ddiogel
cloud_uploadLanlwytho
Llwytho CV *
cloud_uploadLanlwytho
Lanlwytho Llun *
cloud_uploadLanlwytho

Arhoswch i weld enwau ffeiliau yn y bar uwchlwytho cyn taro'r botwm Cyflwyno Cais. Os oes gennych unrhyw broblemau, cysylltwch â Sian - sian@artsconnection.org.uk - 01691 648 929

Rwy'n cytuno â'r telerau fel y'u nodir ym Mholisi Preifatrwydd Cyswllt Celf
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

 

Briff Artist i Weithdy Dumbo

– Wedi’i drefnu i’w gynnal ddydd Mawrth 16 Ebrill 2019 –

Cefndir a Chyd-destun

Ein cenhadaeth yw ysbrydoli pobl i gymryd rhan yn y celfyddydau, gan wella eu creadigrwydd a’u lles. Byddwn yn cyflwyno gweithdy i blant a phobl ifanc yn ystod gwyliau’r Pasg 2019.

Briff

Nod y Prosiect: Galluogi plant a phobl ifanc o bob oed a gallu i ddysgu sgiliau newydd a chael hwyl

Canlyniadau Prosiect:

 • Gwaith celf wedi’i greu
 • Gwell lles (hyder, hwyliau, cyfeillgarwch, sgiliau datblygedig neu well)

Beth: Rydym yn chwilio am 2 artist sy’n gallu cyflwyno gweithdy celf a chrefft gan ddefnyddio poblogrwydd y ffilm ‘Dumbo. Dylai gweithgareddau addas ar gyfer plant a phobl ifanc 8 oed ac islaw ar gyfer sesiynau bore a phlant 8+ oed ar gyfer sesiwn prynhawn. Gofynnir i gyfranogwyr arwyddo ymlaen llaw ac aros am sesiwn y bore neu’r prynhawn ar ddydd Mawrth 16 Ebrill 2019.

Dylai’r ddau artist wneud cais gyda’i gilydd.

Grŵp Targed: Plant a phobl ifanc

Amserlen: Dydd Mawrth 16eg Ebrill 2019, 10.30am – 4pm

Lleoliad: Canolfan Ieuenctid a Chymuned, Llanfyllin

Sesiynau: Dau sesiwn hanner diwrnod, sesiwn bore i blant dan 8 oed 10.30am -1pm, ac yna sesiwn prynhawn ar gyfer plant 8+ oed o 1.30pm – 4pm

Ar gyfer eich cais, cyfeiriwch at y canlynol:

 • Nod y prosiect
 • Deilliannau’r prosiect
 • Sut y byddwch chi’n gweithio gyda’r grŵp targed
 • Sut bydd y prosiect yn gweithio – crynodeb o’r hyn a fydd yn digwydd ym mhob sesiwn

Cydnabyddiaeth

Ffi: £ 159 yr arlunydd

Deunyddiau: I’w gytuno ar apwyntiad

Milltiroedd: Telir milltiroedd dros filltir rownd 50 milltir o £ 0.45 ceiniog y filltir (hyd at uchafswm o £ 30 y sesiwn)

Sgiliau, Cymwysterau a Phrofiad

Hanfodol:

 • Profiad o weithio gyda’r grŵp targed a grybwyllwyd uchod
 • Os ydych chi’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc neu oedolion sydd mewn perygl mae’n ofynnol i chi gael DBS (os nad ydych yn dal DBS cyfredol, mae’n rhaid i chi fod yn barod i ymgymryd ag un cyn gynted â’ch bod yn y lleoliad, bydd hyn yn costio £ 50 i aelodau a £ 55 i bobl nad ydynt yn aelodau)

Dymunol:

 • Y gallu i gyflenwi’n ddwyieithog
 • Os ydych yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc, rydym yn awgrymu eich bod chi’n ymgymryd â hyfforddiant amddiffyn plant bob tair blynedd –
  Hyfforddiant Amddiffyn Plant – mae cwrs ar-lein yn costio £ 20 – https://www.nspcc.org.uk/what-you-can-do/get-expert-training/child-protection-introduction/

Gweithdrefn Cais

I wneud cais, llenwch y ffurflen gais ar-lein.

Gweithdrefn Dethol

Bydd pob ymgeisydd yn cael ei asesu:

 • Yn benodol ar y wybodaeth a ddarperir yn y cais
 • Yn wrthrychol, yn seiliedig ar ofynion y prosiect a amlinellir yn y briff hwn
 • Gan y panel dethol, sy’n cael ei dynnu gan aelodau bwrdd Arts Connection, a lle bo’n briodol gynrychiolwyr sefydliadau partner.

RHYBUDD – Bydd methu â chyflenwi’r holl wybodaeth ofynnol yn effeithio’n ddifrifol ar eich cais.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os oes angen cymorth arnoch i lenwi’ch cais, cysylltwch â’r swyddfa.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau: 5pm dydd Gwener 22ain Chwefror 2019

""
1
Enw
Ffôn
phone
Eich Cynnig ProsiectAm eich cais, cyfeiriwch at y canlynol: • Nod y prosiect • Deilliannau'r prosiect • Sut byddwch chi'n gweithio gyda'r grŵp targed • Sut bydd y prosiect yn gweithio - amlinelliad / cynllun sesiynau byr / A ydych chi'n bodloni'r meini prawf hanfodol?
0 /
Os oes, rhowch lwytho dogfen / llun / sgan o'ch tystysgrif DBS, neu os ydych ar y gwasanaeth diweddaru rhowch eich rhif tystysgrif a dyddiad cyhoeddi a bod eich dyddiad geniCaiff y wybodaeth hon ei chadw’n ddiogel
cloud_uploadLanlwytho
Lanlwytho Llun *
cloud_uploadLanlwytho

Arhoswch i weld enwau ffeiliau yn y bar uwchlwytho cyn taro'r botwm Cyflwyno Cais. Os oes gennych unrhyw broblemau, cysylltwch â Sian - sian@artsconnection.org.uk - 01691 648 929

Rwy'n cytuno â'r telerau fel y'u nodir ym Mholisi Preifatrwydd Cyswllt Celf
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

 

Heb amodau

Rydym yn chwilio am gerddorion sy’n gwirfoddoli am awr yr wythnos ddydd Gwener o 1 – 1.40pm i gefnogi disgyblion o Ysgol Uwchradd Llanfyllin i ddysgu sgiliau ar y gitâr neu’r bas. Sesiwn amser cinio anffurfiol yw hwn a dim ond darparu cymorth a chyngor ychydig.

Rhaid i chi fod dros 18 oed

Telir milltiroedd

""
1
Enw
Cyfeiriad
0 /
Rhif ffôn
Dywedwch wrthym am eich diddordeb a'ch profiad o'r cyfle gwirfoddolwr
0 /
Os oes, rhowch lwytho dogfen / llun / sgan o'ch tystysgrif DBS, neu os ydych ar y gwasanaeth diweddaru rhowch eich rhif tystysgrif a dyddiad cyhoeddi a bod eich dyddiad geniCaiff y wybodaeth hon ei chadw’n ddiogel
cloud_uploadLanlwytho
Rwy'n cytuno â'r telerau fel y'u nodir ym Mholisi Preifatrwydd Arts Connection - Cyswllt Celfpick one!
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Mae Ffilm Llanfyllin yn cael ei redeg gan grŵp bach o wirfoddolwyr angerddol sy’n caru ffilm ac am wneud rhywbeth cadarnhaol yn y gymuned. Rydyn ni’n cynnal digwyddiadau ffilmiau rheolaidd y rhan fwyaf o ddydd Gwener yn Old New Inn yn Llanfyllin.

 • Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr newydd i helpu gyda’n sgriniau a chynllunio’r rhaglenni yn y dyfodol. Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr yn benodol i helpu gyda’r canlynol:
 • Cymryd arian am docynnau ar y noson ffilm
 • Y gallu i feddwl ar eich traed a threfnu unrhyw seddau ychwanegol neu broblemau eraill a allai godi ar y noson
 • Cynorthwyo gyda logisteg dechnegol – e.e. gwasgwch chwarae ar y chwaraewr DVD
 • Rhaglenni sgrinio a digwyddiadau rhaglennu
 • Nid ydym yn disgwyl i chi helpu bob dydd Gwener ond yn gobeithio y gallech chi helpu gyda 4 sgrin y tymor
 • Dyma gyfle gwych i gwrdd â phobl newydd a chael mynediad am ddim i’r ffilm!
""
1
Name
no-icon
Address
0 /
Phone
no-icon
Please tell us about your interest and experience of the volunteer opportunity
0 /
I agree to the terms as set out in the Arts Connection - Cyswllt Celf Privacy Policy
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.