Cyfleoedd Artist a Swyddi

Rhestrwn ein cyfleoedd gwaith yma pan fyddant yn codi. Os cewch unrhyw broblemau wrth ddefnyddio'r ffurflenni cais ar-lein, cysylltwch â Mick, mick@artsconnection.org.uk neu 01691 648 929. Mae ef gallu naill ai yn eich tywys trwy'r broses neu os ydych yn dal i gael problemau y gall ef anfon cais fersiwn gair yr ydych ffurflen.

Cynorthwyydd Prosiectau a Gewinyddol

Sefydliad sy’n creu cyfleoedd i ddod â phobl at ei gilydd i ddysgu a chael hwyl trwy gymryd rhan mewn celfyddydau amrywiol yw Cyswllt Celf.

Fel Cynorthwyydd Prosiectau a Gweinyddol, byddwch yn cael cyfle i ymuno â’n tîm bach a chefnogi gweithredu ein rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau.

Rydym yn  chwilio am geisiadau oddi wrth bobl sy’n frwdfrydig am y celfyddydau ac sydd â diddordeb mewn gweithio gyda chymunedau. Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth unigolion sy’n gweithio mewn sectorau eraill, ac nid o reidrwydd ym myd y celfyddydau, sy’n frwdfrydig ynglŷn â’r rôl.

Masquerade

Rydym wedi derbyn cyllid gan Morrison’s Foundation ac rydym yn chwilio am artist a dau alluogwr i gefnogi ein prosiect drama a chelfyddydau blynyddol sydd wedi’i anelu at bobl ag anableddau dysgu.

Angen Gwirfoddolwyr - Dim Atodiadau ynghlwm

Rydym yn chwilio am gerddorion sy’n gwirfoddoli am awr yr wythnos ddydd Gwener o 12.30 – 1.30pm i gefnogi disgyblion o Ysgol Uwchradd Llanfyllin i ddysgu sgiliau ar y gitâr neu’r bas. Sesiwn amser cinio anffurfiol yw hwn a dim ond darparu cymorth a chyngor ychydig.

Diwrnod y Ddaear 2019

Mae ein Rhaglen Greadigol Gwyllt @ Celf yn canolbwyntio ar faterion sy’n ymwneud â chynaliadwyedd, yr amgylchedd a / neu ddefnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu. Eleni, rydym yn dymuno bod yn rhan o’r digwyddiad byd-eang – Diwrnod y Ddaear – yn digwydd ar Ebrill 22ain.

Gwirfoddolwr Ffilm Llanfyllin

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr sy’n frwdfrydig am ffilm i fod yn rhan o’n cymdeithas ffilm gymunedol!

CYNORTHWYYDD PROSIECTAU A GEWINYDDOL

 Swydd ddisgrifiad – Manyleb yr Unigolyn

Ionawr 2019

Lawrlwytho Cynorthwyydd Prosiectau a Gewinyddol – Swydd ddisgrifiad a Manyleb yr Unigolyn

AMDANOM NI

Elusen celfyddydau cyfranogol cymunedol sy’n gweithio yng Ngogledd Powys, Wrecsam a’r gororau ydy Cyswllt Celf. Rydym yn derbyn cyllid refeniw gan Gyngor Celfyddydau Cymru, ac ers 1994 rydym wedi darparu prosiectau celfyddydau cyfranogol o ansawdd uchel mewn amrywiaeth eang o gyfryngau artistig. Mae ein gwaith gydag ysgolion, plant, ieuenctid, unigolion ag anabledd dysgu a’r gymuned ehangach yn cynnig mwy o gyfle i gymryd rhan, ac yn borth dwyieithog croesawgar i mewn i’r celfyddydau.

Mae gennym 5 rhaglen greadigol, sy’n cynnwys Celf i Bawb, ar gyfer pobl hŷn a theuluoedd, Dysgu drwy Gelf, ar gyfer plant a phobl ifanc, Celfyddyd Lles, ar gyfer unigolion ag anabledd dysgu ac eraill â phroblemau iechyd corfforol neu iechyd meddwl, Gwyllt am Gelf, sy’n canolbwyntio ar gynaliadwyedd a’r amgylchedd, a Medr a Gwefr, sy’n ystyried datblygu arfer celfyddydau cyfranogol.

 

BETH RYDYN NI’N EDRYCH AMDAN

Sefydliad sy’n creu cyfleoedd i ddod â phobl at ei gilydd i ddysgu a chael hwyl trwy gymryd rhan mewn celfyddydau amrywiol yw Cyswllt Celf.

Fel Cynorthwyydd Prosiectau a Gweinyddol, byddwch yn cael cyfle i ymuno â’n tîm bach a chefnogi gweithredu ein rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau.

Rydym yn  chwilio am geisiadau oddi wrth bobl sy’n frwdfrydig am y celfyddydau ac sydd â diddordeb mewn gweithio gyda chymunedau. Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth unigolion sy’n gweithio mewn sectorau eraill, ac nid o reidrwydd ym myd y celfyddydau, sy’n frwdfrydig ynglŷn â’r rôl.

 

SUT I YMGEISIO

Dylid ymgeisio trwy ddefnyddio’r ffurflen gais ar-lein; bydd gofyn ichi hefyd ddarparu llythyr atodol, CV a chadarnhad y byddwch yn gallu dod i gyfweliad ar y dyddiad a nodir, os byddwch yn llwyddiannus. Gallwch chi lenwi’r ffurflen gais yma – https://artsconnection.org.uk/cy/swyddi

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y swydd, fe ddylai’ch llythyr atodol:

 • Gyfeirio at bob un o’r pwyntiau hanfodol a dymunol ym manyleb yr unigolyn
 • Yn achos y pwyntiau hanfodol, mae’n rhaid rhoi enghreifftiau i ni i ddangos sut rydych chi’n eu bodloni
 • Byddwch yn glir ac yn gryno – mae pwyntiau bwled yn dderbyniol

 

Dyddiad Cau:          Dydd Llun 21ain Ionawr, 12 hanner dydd

Llunio rhestr fer:     Dydd Mawrth 22ain Ionawr

Cyfweliadau:           Dydd Gwener 25ain Ionawr

CYNORTHWYYDD PROSIECTAU A GWEINYDDOL

Oriau: Rhan-amser (2 ddiwrnod yr wythnos).  Hwyrach y bydd gofyn i ddeiliad y swydd weithio oriau ychwanegol, i’w cytuno gyda’r Swyddog Prosiect a’r Cynorthwyydd Ariannol a Gweinyddol, fydd yn cael eu talu ar yr un raddfa (fesul awr) ag oriau’r cytundeb.

Cyflog:            Graddfa 12 – 18, £17,173 – £18,319 y.f. pro rata, yn dibynnu ar brofiad

Cytundeb:      Cytundeb Tymor penodol am 7 mis, mis Mawrth – Medi  2019 yn amodol ar gwblhau cyfnod prawf o 6 wythnos yn llwyddiannus

Prif ddiben y swydd: Cynorthwyo’r Swyddog Prosiect a’r Cynorthwyydd Cyllid a Gweinyddol i sicrhau y caiff y busnes ei weinyddu mewn ffordd mor effeithlon ac effeithiol â phosib.

Yn atebol i: Bydd deiliad y swydd yn atebol I’r Swyddog Prosiect a’r Cynorthwyydd Cyllid a Gweinyddol, a bydd Ymddiriedolwr yn ei oruchwylio.

Gwyliau:         33 awr dros 6 mis (Byddwn yn trafod hawl i Wyliau Banc gydag ymgeiswyr)

Lleoliad y swydd:       Swyddfa Cyswllt Celf, Y Ganolfan Ieuenctid a Chymunedol, Llanfyllin, Powys, SY22 5DR

 

PRIF DDYLETSWYDDAU

Dyletswyddau swyddfa cyffredinol

 • Trosglwyddo unrhyw ymholiadau ysgrifenedig, personol neu dros y ffôn at yr aelod staff priodol
 • Mewnbynnu a diweddaru basau data yn ôl yr angen
 • Paratoi a chadw rhestr mewn perthynas â diweddaru a chyfieithu polisïau ar gyfer y Bwrdd Ymddiriedolwyr
 • Gwaith ymchwil a dyletswyddau gweinyddol i gefnogi’r Bwrdd Ymddiriedolwyr

 

Cyfrifon a Chyllid

 • Delio gyda’r cyfrif arian parod

 

Yr Adeilad

 • Bod yn gyfrifol am wirio’r larwm tân bob wythnos
 • Golchi’r gawod bob wythnos a gwirio’r goleuadau argyfwng yn fisol
 • Cofnodi unrhyw broblemau mewn perthynas â gwaith cynnal a chadw ar yr adeilad, a hysbysu’r Cynorthwyydd Cyllid a Gweinyddol

 

Cyfarfodydd

 • Cymryd cofnodion mewn cyfarfodydd tîm wythnosol
 • Mynd i a chymryd cofnodion holl Gyfarfodydd y Bwrdd, y C.C.B a Chyfarfodydd Eithriadol
 • Paratoi, copïo a dosbarthu agendâu a chofnodion cyfarfodydd

 

Marchnata a Chyhoeddusrwydd

 • Cynorthwyo gyda llunio a dosbarthu datganiadau i’r wasg a deunyddiau cyhoeddusrwydd
 • Ychwanegu, diweddaru a rheoli cyhoeddiadau ar gyfryngau cymdeithasol, ynghyd â’r Swyddog Prosiect a’r Cynorthwyydd Cyllid a Gweinyddol
 • Cynorthwyo’r Swyddog Prosiect gyda dyletswyddau marchnata, datblygu cynulleidfaoedd a mentrau digidol
 • Dosbarthu deunyddiau i leoliadau amrywiol, grwpiau a digwyddiadau cymunedol

 

Cefnogi Prosiectau

 • Sefydlu a derbyn ffioedd mewn gweithdai a digwyddiadau fel bo angen
 • Trefnu lleoliadau ar gyfer prosiectau
 • Cefnogi’r Swyddog Prosiect i ddosbarthu gwaith papur prosiectau
 • Cefnogi’r Swyddog Prosiect gyda thasgau mewn perthynas â phrosiectau

 

Aelodaeth

 • Cadw cofnodion artistiaid sy’n aelodau a phrosesu ceisiadau am aelodaeth
 • Llunio cylchlythyr misol ‘Beth sy ’mlaen’ ar gyfer aelodau

 

Dyletswyddau eraill

 • Unrhyw ddyletswyddau eraill yn ôl cais y Bwrdd Ymddiriedolwyr neu’r Swyddog Prosiect sy’n briodol i’r swydd
 • Mynd i ddigwyddiadau Cyswllt Celf, pan fo angen

 

MANYLEB YR UNIGOLYN – CYNORTHWYYDD PROSIECTAU A GWEINYDDOL

HANFODOL

 • Gallu gweithio ar eich liwt eich hun ac fel aelod o dîm
 • Gallu gweithio’n gyflym ac yn effeithlon, dan bwysau weithiau
 • Sgiliau rhyngbersonol rhagorol
 • Gallu cadw cyfrinachedd
 • Gallu cyfathrebu’n effeithiol
 • Hyddysg ym maes cyfrifiadurol – Microsoft Office
 • Trwydded yrru lawn a’ch cludiant eich hunan
 • Mynd i gyfarfodydd y Bwrdd, Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol a Chyfarfodydd Cyffredinol Eithriadol gyda’r hwyr fel bo angen
 • Dilyn unrhyw hyfforddiant perthnasol fel bo angen

 

DYMUNOL

 • Yn gyfarwydd gyda, ac yn frwdfrydig am gelfyddydau cyfranogol
 • Gallu cyfathrebu yn Gymraeg ac yn Saesneg (ar lafar ac ar bapur)
 • Cyfforddus wrth weithio gyda Photoshop neu becynnau tebyg
 • Gwybodaeth a phrofiad o ddefnyddio Cyfryngau Cymdeithasol fel arf marchnata
 • Profiad o e-bostio cleientiaid (h.y. Mailchimp)
 • Gwybodaeth o a phrofiad o ddefnyddio CMS

 

[]
1 Step 1
Enw
Rhif Ffôn
phone
Cyfeiriad
business
Ble welsoch chi’r swydd yn cael ei hysbysebu?
Llwytho - Llythyr Eglurhaol *
cloud_uploadLlwytho
Llwytho - CV *
cloud_uploadLlwytho
Arhoswch nes eich bod chi’n gweld enwau’r ffeiliau yn y bar lanlwytho cyn clicio’r botwm Anfon eich Cais. Os oes gennych chi unrhyw broblemau, yna cysylltwch â Siân - sian@artsconnection.org.uk - 01691 648 929
Rwy’n cytuno â’r telerau y manylir arnyn nhw ym Mholisi Preifatrwydd Arts Connection - Cyswllt Celf
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Briff Artist a Hwylusydd ar gyfer Masquerade

– Wedi’i drefnu i’w gynnal Ebrill – Rhag 2019 –

Cefndir a Chyd-destun

Ein cenhadaeth yw ysbrydoli pobl i gymryd rhan yn y celfyddydau, gan wella eu creadigrwydd a’u lles. Rydym wedi derbyn cyllid gan Morrison’s Foundation ac rydym yn chwilio am artist a dau alluogwr i gefnogi ein prosiect drama a chelfyddydau blynyddol sydd wedi’i anelu at bobl ag anableddau dysgu.

Briff

Nod y Prosiect: Ymgysylltu â phobl o bob oed ag anableddau dysgu mewn drama, dawns a’r celfyddydau

Canlyniadau Prosiect:

 • Gwell lles (hyder, hwyliau neu sgiliau gwell) ar gyfer cyfranogwyr
 • Meithrin eu gallu i berthnasoedd / cyfeillgarwch
 • Gwell gallu gweithio fel tîm
 • Cefnogi eu datblygiad corfforol trwy ddefnyddio celfyddydau creadigol corfforol

Beth: Rydym yn chwilio am artist i arwain ein prosiect Masquerade sydd wedi’i anelu at bobl ag anableddau dysgu. Disgwyliwn i’r arweinydd allu darparu gweithdai sy’n cyfuno drama, dawns, cerddoriaeth a chelfyddydau a chrefft. Mae’r grŵp yn cwrdd bob dwy wythnos ar ddydd Mercher, 6 – 9pm o fis Ebrill i fis Rhagfyr gydag egwyl ym mis Awst. Mae’r prosiect yn gorffen ym mherfformiad ym mis Rhagfyr ac mae’r grŵp hefyd yn cymryd rhan mewn dau baradau gyda pherfformiadau byr yn ystod yr Haf mewn digwyddiadau lleol. Rydym hefyd angen dau alluogwr i gefnogi’r artist wrth gyflwyno’r sesiynau. Dylai’r gweithdai adeiladu ar dechnegau drama, gwella sgiliau gweithredu a symud trwy fyrfyfyrio, adrodd straeon, ysgrifennu creadigol, dawnsio, canu, cerddoriaeth a llawer mwy.

Mae gennym nifer o adnoddau ar gael yn yr adeilad gan gynnwys offerynnau taro, parasiwt a deunyddiau celf i’w defnyddio yn ystod y gweithdai.

Grŵp Targed: Oedolion a Phobl Ifanc ag anableddau dysgu

Amserlen: Ebrill – Rhagfyr 2019

Lleoliad: Canolfan Ieuenctid a Chymuned Llanfyllin

Sesiynau:

Ebrill – 10, 24
Mai – 8, 22
Mehefin – 5, 19
Gorffennaf – 3, 17
Medi – 11, 25
Hydref – 9, 23
Tach – 6, 20
Rhag – 4
Perfformiad – Sadwrn 7 Rhagfyr

Ar gyfer eich cais fel arlunydd, cyfeiriwch at y canlynol:

 • Nod y prosiect
 • Deilliannau’r prosiect
 • Sut y byddwch chi’n gweithio gyda’r grŵp targed
 • Sut bydd y prosiect yn gweithio – crynodeb o’r hyn a fydd yn digwydd ym mhob sesiwn

Ar gyfer eich cais fel galluogiydd, dylech gynnwys llythyr eglurhaol a CV sy’n cyfeirio at y meini prawf cyflogaeth sy’n galluogi (gweler isod).

Tâl

Ffi Artist: £79.50 y sesiwn

Ffi Hwylusydd: £31.80 y sesiwn

Deunyddiau: I’w gytuno ar benodiad

Milltiroedd: Telir milltiroedd dros filltir rownd 50 milltir o £ 0.45 ceiniog y filltir (hyd at uchafswm o £ 30 y sesiwn)

Sgiliau, Cymwysterau a Phrofiad

Hanfodol – Artist:

 • Profiad o weithio gyda’r grŵp targed a grybwyllwyd uchod
 • Os ydych chi’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc neu oedolion sydd mewn perygl mae’n ofynnol i chi gael DBS (os nad oes gennych DBS gyfredol, rhaid i chi fod yn barod i ymgymryd ag un cyn gynted â’ch bod yn y lleoliad, bydd hyn yn costio £ 50 i aelodau a £ 55 i rai nad ydynt yn aelodau)

Meini Prawf Cyflogaeth Galluogi Hanfodol:

 • Profiad o weithio gyda Chysylltiad y Celfyddydau neu sefydliad tebyg
 • Profiad o weithio gyda’r grŵp targed a grybwyllwyd uchod
 • Diddordeb mewn drama a’r celfyddydau
 • Os ydych chi’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc neu oedolion sydd mewn perygl mae’n ofynnol i chi gael DBS (os nad oes gennych DBS gyfredol, rhaid i chi fod yn barod i ymgymryd ag un cyn gynted â’ch bod yn y lleoliad, bydd hyn yn costio £ 50 i aelodau a £ 55 i rai nad ydynt yn aelodau)

Dymunol:

 • Y gallu i gyflenwi’n ddwyieithog
 • Os ydych yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc, rydym yn awgrymu eich bod chi’n ymgymryd â hyfforddiant amddiffyn plant bob tair blynedd –
  Hyfforddiant Amddiffyn Plant – mae cwrs ar-lein yn costio £ 20 – https://www.nspcc.org.uk/what-you-can-do/get-expert-training/child-protection-introduction/

Gweithdrefn Cais

I ymgeisio, llenwch y ffurflen gais ar-lein.

Gweithdrefn Dethol

Bydd pob ymgeisydd yn cael ei asesu:

 • Yn benodol ar y wybodaeth a ddarperir yn y cais
 • Yn wrthrychol, yn seiliedig ar ofynion y prosiect a amlinellir yn y briff hwn
 • Gan y panel dethol, wedi’i dynnu gan aelodau bwrdd Arts Connection, a, lle bo hynny’n briodol, gynrychiolwyr sefydliadau partner.

RHYBUDD – Bydd methu â chyflenwi’r holl wybodaeth ofynnol yn effeithio’n ddifrifol ar eich cais.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os oes angen cymorth arnoch i lenwi’ch cais, cysylltwch â’r swyddfa.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau: 5pm, dydd Gwener, 1af Chwefror

""
1
Masquerade Galluogwr Cais
Enw
Cyfeiriad
0 /
Rhif ffôn
Llythyr EglurhaolAr gyfer eich cais os gwelwch yn dda cyfeiriwch at y canlynol: Eich profiad o weithio gydag oedolion sydd ag anableddau dysgu Mae eich diddordeb mewn ffurfiau celf a galluoedd creadigol
0 /
Os oes, rhowch lwytho dogfen / llun / sgan o'ch tystysgrif DBS, neu os ydych ar y gwasanaeth diweddaru rhowch eich rhif tystysgrif a dyddiad cyhoeddi a bod eich dyddiad geniCaiff y wybodaeth hon ei chadw’n ddiogel
cloud_uploadLanlwytho
CV
cloud_uploadLanlwytho

Arhoswch i weld enwau ffeiliau yn y bar uwchlwytho cyn taro'r botwm Cyflwyno Cais. Os oes gennych unrhyw broblemau, cysylltwch â Hannah - hannah@artsconnection.org.uk - 01691 648 929

Rwy’n cytuno â’r telerau y manylir arnyn nhw ym Mholisi Preifatrwydd Arts Connection - Cyswllt Celf
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

""
1
Masquerade Artist Cais
Enw
Cyfeiriad
0 /
Ffôn
Profiad perthnasol
Cymwysterau Perthnasol
Profiad PerthnasolRhowch wybodaeth am brosiect sy’n debyg i’r prosiect sydd wedi’i amlinellu yn y briff
0 / 2000
Prosiect a Gynigir
Eich Cynnig ProsiectYn eich cais, cyfeiriwch at y canlynol: - Cofiwch gynnwys pa weithgareddau y byddwch yn rhedeg - Sut y byddwch yn sicrhau ei fod yn gynhwysol - Sut y byddwch yn sicrhau ei fod yn ymgysylltu ar gyfer grŵp o oed a gallu cymysg - Sut y byddwch yn cefnogi cyflawni'r Canlyniadau Prosiect
0 /
Os yn berthnasol, pa ystyriaethau iechyd a diogelwch sy’n codi o’r prosiect?
0 /
Os oes, rhowch lwytho dogfen / llun / sgan o'ch tystysgrif DBS, neu os ydych ar y gwasanaeth diweddaru rhowch eich rhif tystysgrif a dyddiad cyhoeddi a bod eich dyddiad geniCaiff y wybodaeth hon ei chadw’n ddiogel
cloud_uploadLanlwytho
Llwytho CV *
cloud_uploadLanlwytho
Lanlwytho Llun *Delwedd yn dangos gweithdy celfyddydol cyfranogol rydych chi wedi'i rhedeg neu o waith celf wedi'i greu gyda chyfranogwyr
cloud_uploadLanlwytho
Lanlwytho Llun *Delwedd yn dangos gweithdy celfyddydol cyfranogol rydych chi wedi'i rhedeg neu o waith celf wedi'i greu gyda chyfranogwyr
cloud_uploadLanlwytho
Lanlwytho Llun *Delwedd yn dangos gweithdy celfyddydol cyfranogol rydych chi wedi'i rhedeg neu o waith celf wedi'i greu gyda chyfranogwyr
cloud_uploadLanlwytho

Arhoswch i weld enwau ffeiliau yn y bar uwchlwytho cyn taro'r botwm Cyflwyno Cais. Os oes gennych unrhyw broblemau, cysylltwch â Hannah - hannah@artsconnection.org.uk - 01691 648 929

Rwy’n cytuno â’r telerau y manylir arnyn nhw ym Mholisi Preifatrwydd Arts Connection - Cyswllt Celf
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

 

Briff Artist i Ddiwrnod y Byd

– Wedi’i drefnu i’w gynnal Ebrill 2019 –

Cefndir a Chyd-destun

Ein cenhadaeth yw ysbrydoli pobl i gymryd rhan yn y celfyddydau, gan wella eu creadigrwydd a’u lles. Mae ein Rhaglen Greadigol Gwyllt @ Celf yn canolbwyntio ar faterion sy’n ymwneud â chynaliadwyedd, yr amgylchedd a / neu ddefnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu. Eleni, rydym yn dymuno bod yn rhan o’r digwyddiad byd-eang – Diwrnod y Ddaear – yn digwydd ar Ebrill 22ain.

Briff

Nod y Prosiect: I ddefnyddio’r celfyddydau i godi ymwybyddiaeth ynghylch sut y gallwn ddiogelu’r rhywogaethau hynny sydd mewn perygl o ddiflannu – gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth yma – https://www.earthday.org/campaigns/endangered-species/earthday2019/

Canlyniadau Prosiect:

 • Mwy o ymwybyddiaeth pobl o rywogaethau dan fygythiad
 • Creu gwaith celf (unrhyw ffurf celf), naill ai fel unigolyn neu grŵp
 • Gwell lles (hyder, hwyliau, cyfeillgarwch, sgiliau datblygedig neu well)

Beth: Rydym ni’n bwriadu cynnal prosiect yng Ngogledd Powys a Wrecsam. Rydym yn chwilio am artist gwahanol ar gyfer pob ardal. Rydym yn chwilio am artist i gyflwyno syniadau am brosiect celf tair diwrnod neu hanner diwrnod sy’n edrych i gynhyrchu’r canlyniadau uchod. Dylai’r gweithdai ddigwydd cyn 22 Ebrill a dylai gynnwys naill ai weithdy ar y 22ain neu waith celf y gellir ei arddangos mewn lleoliad lleol neu ar-lein ar gyfer Diwrnod y Ddaear ar 22 Ebrill.

Ffi arlunydd am y 3 diwrnod yw £ 477. Mae yna gyllideb o hyd at £ 100 ar gyfer pob artist.

Grŵp Targed: Dywedwch wrthym yn eich cais

Amserlen: Dywedwch wrthym yn eich cais

Lleoliad: Dywedwch wrthym yn eich cais

Sesiynau: Dywedwch wrthym yn eich cais

Am eich cais, cyfeiriwch at y canlynol:

 • Nod y prosiect
 • Deilliannau’r prosiect
 • Sut y byddwch chi’n gweithio gyda’r grŵp targed
 • Sut bydd y prosiect yn gweithio – crynodeb o’r hyn a fydd yn digwydd ym mhob sesiwn

Tâl

Ffi: £477 yr artist

Deunyddiau: £100 yr artist

Milltiroedd: Telir milltiroedd dros filltir rownd 50 milltir o £ 0.45 ceiniog y filltir (hyd at uchafswm o £ 30 y sesiwn)

Sgiliau, Cymwysterau a Phrofiad

Hanfodol:

 • Profiad o weithio gyda’r grŵp targed a grybwyllwyd uchod
 • Os ydych chi’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc neu oedolion sydd mewn perygl mae’n ofynnol i chi gael DBS (os nad oes gennych DBS gyfredol, rhaid i chi fod yn barod i ymgymryd ag un cyn gynted â’ch bod yn y lleoliad, bydd hyn yn costio £ 50 i aelodau a £ 55 i rai nad ydynt yn aelodau)

Dymunol:

 • Y gallu i gyflenwi’n ddwyieithog
 • Os ydych yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc, rydym yn awgrymu eich bod chi’n ymgymryd â hyfforddiant amddiffyn plant bob tair blynedd –
  Hyfforddiant Amddiffyn Plant – mae cwrs ar-lein yn costio £ 20 – https://www.nspcc.org.uk/what-you-can-do/get-expert-training/child-protection-introduction/

Gweithdrefn Cais

I ymgeisio, llenwch y ffurflen gais ar-lein.

Gweithdrefn Dethol

Bydd pob ymgeisydd yn cael ei asesu:

 • Yn benodol ar y wybodaeth a ddarperir yn y cais
 • Yn wrthrychol, yn seiliedig ar ofynion y prosiect a amlinellir yn y briff hwn
 • Gan y panel dethol, wedi’i dynnu gan aelodau bwrdd Arts Connection, a, lle bo hynny’n briodol, gynrychiolwyr sefydliadau partner.

RHYBUDD – Bydd methu â chyflenwi’r holl wybodaeth ofynnol yn effeithio’n ddifrifol ar eich cais.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os oes angen cymorth arnoch i lenwi’ch cais, cysylltwch â’r swyddfa.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau: 5pm, dydd Gwener, 1af Chwefror

""
1
Enw
Cyfeiriad
0 /
Ffôn
Profiad perthnasol
Cymwysterau Perthnasol
Profiad PerthnasolRhowch wybodaeth am brosiect sy’n debyg i’r prosiect sydd wedi’i amlinellu yn y briff
0 / 2000
Prosiect a Gynigir
Eich Cynnig ProsiectAm eich cais, cyfeiriwch at y canlynol: • Nod y prosiect • Deilliannau'r prosiect • Sut byddwch chi'n gweithio gyda'r grŵp targed • Sut bydd y prosiect yn gweithio - amlinelliad / cynllun sesiynau byr
0 /
Os yn berthnasol, pa ystyriaethau iechyd a diogelwch sy’n codi o’r prosiect?
0 /
Os oes, rhowch lwytho dogfen / llun / sgan o'ch tystysgrif DBS, neu os ydych ar y gwasanaeth diweddaru rhowch eich rhif tystysgrif a dyddiad cyhoeddi a bod eich dyddiad geniCaiff y wybodaeth hon ei chadw’n ddiogel
cloud_uploadLanlwytho
Llwytho CV *
cloud_uploadLanlwytho
Lanlwytho Llun *Delwedd yn dangos gweithdy celfyddydol cyfranogol rydych chi wedi'i rhedeg neu o waith celf wedi'i greu gyda chyfranogwyr
cloud_uploadLanlwytho

Arhoswch i weld enwau ffeiliau yn y bar uwchlwytho cyn taro'r botwm Cyflwyno Cais. Os oes gennych unrhyw broblemau, cysylltwch â Hannah - hannah@artsconnection.org.uk - 01691 648 929

Rwy’n cytuno â’r telerau y manylir arnyn nhw ym Mholisi Preifatrwydd Arts Connection - Cyswllt Celf
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

 

Taro Tant

Rydym yn chwilio am gerddorion sy’n gwirfoddoli am awr yr wythnos ddydd Gwener o 1 – 1.40pm i gefnogi disgyblion o Ysgol Uwchradd Llanfyllin i ddysgu sgiliau ar y gitâr neu’r bas. Sesiwn amser cinio anffurfiol yw hwn a dim ond darparu cymorth a chyngor ychydig.

Rhaid i chi fod dros 18 oed

Telir milltiroedd

""
1
Name
no-icon
Address
0 /
Phone
no-icon
Please tell us about your interest and experience of the volunteer opportunity
0 /
If yes, please upload a document / photo / scan of your DBS certificate or if you are on the update service please provide your certificate number and date of issue and your DOBThis information is kept securely
cloud_uploadUpload
I agree to the terms as set out in the Arts Connection - Cyswllt Celf Privacy Policy
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
Mae Ffilm Llanfyllin yn cael ei redeg gan grŵp bach o wirfoddolwyr angerddol sy’n caru ffilm ac am wneud rhywbeth cadarnhaol yn y gymuned. Rydyn ni’n cynnal digwyddiadau ffilmiau rheolaidd y rhan fwyaf o ddydd Gwener yn Old New Inn yn Llanfyllin.

 • Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr newydd i helpu gyda’n sgriniau a chynllunio’r rhaglenni yn y dyfodol. Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr yn benodol i helpu gyda’r canlynol:
 • Cymryd arian am docynnau ar y noson ffilm
 • Y gallu i feddwl ar eich traed a threfnu unrhyw seddau ychwanegol neu broblemau eraill a allai godi ar y noson
 • Cynorthwyo gyda logisteg dechnegol – e.e. gwasgwch chwarae ar y chwaraewr DVD
 • Rhaglenni sgrinio a digwyddiadau rhaglennu
 • Nid ydym yn disgwyl i chi helpu bob dydd Gwener ond yn gobeithio y gallech chi helpu gyda 4 sgrin y tymor
 • Dyma gyfle gwych i gwrdd â phobl newydd a chael mynediad am ddim i’r ffilm!

""
1
Name
no-icon
Address
0 /
Phone
no-icon
Please tell us about your interest and experience of the volunteer opportunity
0 /
I agree to the terms as set out in the Arts Connection - Cyswllt Celf Privacy Policy
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.