Cyfleoedd Artist a Swyddi

Rhestrwn ein cyfleoedd gwaith yma pan fyddant yn codi. Os cewch unrhyw broblemau wrth ddefnyddio'r ffurflenni cais ar-lein, cysylltwch â Mick, mick@artsconnection.org.uk neu 01691 648 929. Mae ef gallu naill ai yn eich tywys trwy'r broses neu os ydych yn dal i gael problemau y gall ef anfon cais fersiwn gair yr ydych ffurflen.

Warring Arts

Rydym yn chwilio am artist sy’n arbenigo mewn cyfryngau digidol i ddod ag allbwn digidol prosiect sy’n bodoli eisoes

Angen Gwirfoddolwyr - Dim Atodiadau ynghlwm

We are looking for musicians who are to volunteer for an hour per week on a Friday from 12 .30 – 1.30pm to support pupils from Llanfyllin High School to learn skills on the guitar or bass. This is an informal lunch time session and just about providing help and a little bit of advice.

Gwirfoddolwr Ffilm Llanfyllin

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr sy’n frwdfrydig am ffilm i fod yn rhan o’n cymdeithas ffilm gymunedol!

Briff Artist ar gyfer The Warring Arts

– Wedi’i drefnu i ddigwydd Hydref, Tachwedd, Rhagfyr 2019

Cefndir a Chyd-destun

Ein cenhadaeth yw ysbrydoli a chynnwys pobl yn y celfyddydau cymunedol, buddsoddi mewn creadigrwydd a’i feithrin. Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar yr adloniant, y celfyddydau a diwylliant a oedd o gwmpas adeg y Rhyfel Byd Cyntaf ac yn uniongyrchol wedi hynny a bydd yn archwilio straeon unigolion a chymunedau yng Ngogledd Powys a pha adloniant oedd ymlaen ac a ddefnyddiwyd i ddathlu’r cadoediad. Byddwn hefyd yn archwilio cyfrifon presennol ac yn cael darlun ehangach o gelf a diwylliant yr oes ledled y DU a’r Byd. Byddwn yn edrych ar wrthrychau, ffotograffau, dogfennau, llyfrau, papurau newydd, caneuon, paentiadau, arddulliau perfformio ac o’r amser, yn bresennol ac o gasgliadau personol pobl.

Roedd y Rhyfel Byd Cyntaf a’r cyfnod wedi hynny yn gyfnod o gynnwrf cymdeithasol mawr. Nod y prosiect yw creu dealltwriaeth o effaith y rhyfel ar y celfyddydau a diwylliant ac agweddau pobl ac edrych ar sut y cafodd hyn ei siapio trwy gartwnau, caneuon, ffilmiau, arddulliau dawns ac ati a sut y cawsant eu defnyddio nid yn unig fel atgyfnerthwyr morâl ond hefyd fel ffordd i recriwtio dynion ifanc. Ar y pryd roedd rôl menywod hefyd yn newid ac roedd sensoriaeth ar waith. Adlewyrchwyd doll y rhyfeloedd ar les pobl yn y newidiadau i baentio, gyda genedigaeth celf haniaethol a mynegiadol, daeth jazz yn boblogaidd a chododd digwyddiadau chwaraeon yn eu gwerth adloniant canfyddedig, datblygodd llenyddiaeth arddull fer a chyflym a daeth ffilm yn adloniant poblogaidd.

Ariennir y prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri.

Briff
Nod y Prosiect: Nod y Celfyddydau Rhyfelgar yw cynyddu dealltwriaeth cyfranogwyr o’r Rhyfel Byd Cyntaf ac ennyn diddordeb y rhai nad ydynt efallai o’r blaen yn eu treftadaeth leol

Canlyniadau’r Prosiect:

– Bydd gweithgareddau’r prosiect yn ddiddorol, yn hwyl ac yn werth chweil

– Bydd cyfranogwyr yn datblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’r Rhyfel Byd Cyntaf trwy’r

gweithgareddau’r prosiect

– Bydd cyfranogwyr yn datblygu ac yn dysgu ystod o sgiliau trwy’r gweithgareddau ac felly’n gallu gofalu am, rheoli a rhannu eu treftadaeth yn well

– Bydd gan gyfranogwyr, yn enwedig pobl ifanc 11 – 25 oed agweddau mwy cadarnhaol tuag at dreftadaeth

Beth:

Rydym yn chwilio am artist sy’n arbenigo mewn cyfryngau digidol i ddod ag allbwn digidol prosiect sy’n bodoli eisoes. Bydd hyn yn cynnwys:

· Tynnu lluniau o weithiau celf presennol i greu cofnod digidol parhaol

· Golygu lluniau fideo sy’n bodoli eisoes

· Dod â’r holl allbwn digidol ynghyd mewn ffordd arloesol a chreadigol a fydd wedyn ar gael ar-lein

· Ymgymryd â chofnodi maes os oes angen

· Creu tudalen Celfyddydau Rhyfelgar ar blatfform rhannu hanes sy’n bodoli eisoes fel ‘The People’s Collection’ – ‘Cas chruinneachadh y Werin’ a llwytho i fyny’r holl gynnwys digidol

· Paratoi unrhyw destun sydd wedi’i gynnwys ar gyfer cyfieithu Cymraeg, mae hyn yn cynnwys trawsgrifio cyfweliadau fideo a sain

Bydd gan yr artist brofiad o weithio ar brosiectau golygu digidol tebyg a phrofiad gyda meddalwedd golygu digidol.

Rydym am weld yn eich cais

· Manylion eich profiad gwaith yn y gorffennol yn y maes hwn

· Pa gymysgedd o fformatau digidol fydd yn cael eu defnyddio. creu gwefan, gwneud ffilmiau, recordiadau sain ac ati.

· Sut fyddech chi’n bwriadu defnyddio’r oriau sydd ar gael.

· Sut y gallwch greu allbwn digidol arloesol a fydd yn cynhyrchu agweddau cadarnhaol tuag at hanes a threftadaeth

Grŵp Targed: Pob oedran a gallu

Amserlen: Hydref – Rhagfyr 2019

Lleoliad: Llanfyllin a’r ardal gyfagos

Cyfeiriwch at y canlynol ar gyfer eich cais:

· Nod y prosiect

· Canlyniadau’r prosiect

Tâl
Ffi: £ 26.50 yr awr – hyd at 40 awr

Milltiroedd: Telir milltiroedd dros daith gron 50 milltir ar £ 0.45 ceiniog y filltir (hyd at uchafswm o £ 30 y sesiwn)

Sgiliau, Cymwysterau a Phrofiad

Hanfodol:

Profiad o weithio gyda’r cyfryngau digidol

Profiad o reoli eich prosiectau eich hun

Dymunol:

Y gallu i gyflawni’n ddwyieithog

Os ydych chi’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc, rydyn ni’n awgrymu eich bod chi’n ymgymryd â hyfforddiant amddiffyn plant bob tair blynedd –

o Hyfforddiant Amddiffyn Plant – mae’r cwrs ar-lein yn costio £ 20 – https://www.nspcc.org.uk/what-you-can-do/get-expert-training/child-protection-introduction/

Gweithdrefn Ymgeisio
I wneud cais cwblhewch y ffurflen gais ar-lein.

Gweithdrefn Ddethol
Asesir pob ymgeisydd:

Yn unig ar y wybodaeth a ddarperir yn y cais

Yn wrthrychol, yn seiliedig ar ofynion y prosiect a amlinellir yn y brîff hwn

Gan y panel dethol, wedi’i dynnu o aelodau bwrdd Arts Connection, a chynrychiolwyr sefydliadau partner lle bo hynny’n briodol.

RHYBUDD – Bydd methu â darparu’r holl wybodaeth ofynnol yn effeithio’n ddifrifol ar eich cais.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os oes angen cefnogaeth arnoch i gwblhau’ch cais, cysylltwch â’r swyddfa.

DYDDIAD CAU Dydd Iau 3ydd Hydref 2019

""
1
Enw
Cyfeiriad
0 /
Ffôn
Profiad perthnasol
Cymwysterau Perthnasol
Profiad PerthnasolRhowch wybodaeth am brosiect sy’n debyg i’r prosiect sydd wedi’i amlinellu yn y briff
0 / 2000
Prosiect a Gynigir
Eich Cynnig ProsiectYn eich cais, cyfeiriwch at y canlynol: - Cofiwch gynnwys pa weithgareddau y byddwch yn rhedeg - Sut y byddwch yn sicrhau ei fod yn gynhwysol - Sut y byddwch yn sicrhau ei fod yn ymgysylltu ar gyfer grŵp o oed a gallu cymysg - Sut y byddwch yn cefnogi cyflawni'r Canlyniadau Prosiect
0 /
Os yn berthnasol, pa ystyriaethau iechyd a diogelwch sy’n codi o’r prosiect?
0 /
Os oes, rhowch lwytho dogfen / llun / sgan o'ch tystysgrif DBS, neu os ydych ar y gwasanaeth diweddaru rhowch eich rhif tystysgrif a dyddiad cyhoeddi a bod eich dyddiad geniCaiff y wybodaeth hon ei chadw’n ddiogel
cloud_uploadLanlwytho
Llwytho CV *
cloud_uploadLanlwytho
Lanlwytho Llun *Delwedd yn dangos gweithdy celfyddydol cyfranogol rydych chi wedi'i rhedeg neu o waith celf wedi'i greu gyda chyfranogwyr
cloud_uploadLanlwytho
Lanlwytho Llun *Delwedd yn dangos gweithdy celfyddydol cyfranogol rydych chi wedi'i rhedeg neu o waith celf wedi'i greu gyda chyfranogwyr
cloud_uploadLanlwytho
Lanlwytho Llun *Delwedd yn dangos gweithdy celfyddydol cyfranogol rydych chi wedi'i rhedeg neu o waith celf wedi'i greu gyda chyfranogwyr
cloud_uploadLanlwytho

Arhoswch i weld enwau ffeiliau yn y bar uwchlwytho cyn taro'r botwm Cyflwyno Cais. Os oes gennych unrhyw broblemau, cysylltwch â Sioned - sioned@artsconnection.org.uk - 01691 648 929

Rwy’n cytuno â’r telerau y manylir arnyn nhw ym Mholisi Preifatrwydd Arts Connection - Cyswllt Celf
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Rydym yn chwilio am gerddorion sy’n gwirfoddoli am awr yr wythnos ddydd Gwener o 1 – 1.40pm i gefnogi disgyblion o Ysgol Uwchradd Llanfyllin i ddysgu sgiliau ar y gitâr neu’r bas. Sesiwn amser cinio anffurfiol yw hwn a dim ond darparu cymorth a chyngor ychydig.

Mae Ffilm Llanfyllin yn cael ei redeg gan grŵp bach o wirfoddolwyr angerddol sy’n caru ffilm ac am wneud rhywbeth cadarnhaol yn y gymuned. Rydyn ni’n cynnal digwyddiadau ffilmiau rheolaidd y rhan fwyaf o ddydd Gwener yn Old New Inn yn Llanfyllin.

  • Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr newydd i helpu gyda’n sgriniau a chynllunio’r rhaglenni yn y dyfodol. Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr yn benodol i helpu gyda’r canlynol:
  • Cymryd arian am docynnau ar y noson ffilm
  • Y gallu i feddwl ar eich traed a threfnu unrhyw seddau ychwanegol neu broblemau eraill a allai godi ar y noson
  • Cynorthwyo gyda logisteg dechnegol – e.e. gwasgwch chwarae ar y chwaraewr DVD
  • Rhaglenni sgrinio a digwyddiadau rhaglennu
  • Nid ydym yn disgwyl i chi helpu bob dydd Gwener ond yn gobeithio y gallech chi helpu gyda 4 sgrin y tymor
  • Dyma gyfle gwych i gwrdd â phobl newydd a chael mynediad am ddim i’r ffilm!
""
1
Name
no-icon
Address
0 /
Phone
no-icon
Please tell us about your interest and experience of the volunteer opportunity
0 /
I agree to the terms as set out in the Arts Connection - Cyswllt Celf Privacy Policy
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Pin It on Pinterest

Share This
X