Cyfleoedd Artist a Swyddi

Rhestrwn ein cyfleoedd gwaith yma pan fyddant yn codi. Os cewch unrhyw broblemau wrth ddefnyddio'r ffurflenni cais ar-lein, cysylltwch â Mick, mick@artsconnection.org.uk neu 01691 648 929. Mae ef gallu naill ai yn eich tywys trwy'r broses neu os ydych yn dal i gael problemau y gall ef anfon cais fersiwn gair yr ydych ffurflen.

Cyfleoedd Artist a Swyddi – Rhestrwn ein cyfleoedd gwaith yma pan fyddant yn codi.

Dathlu Creadigol Plant Artist Brief

Mae’r prosiect wedi bod yn rhedeg ers 1999 ac mae’n brosiect allgymorth llwyddiannus a phoblogaidd sy’n digwydd mewn ysgolion cynradd ar draws Gogledd Powys a Wrecsam.

Artist Briff - Strafagansa Celf

Mae Arts Extravaganza yn brosiect 4 diwrnod sy’n digwydd ym mis Gorffennaf ac Awst ac sydd wedi’i anelu at oedolion ag anableddau dysgu.

Angen Gwirfoddolwyr - Dim Atodiadau ynghlwm

Rydym yn chwilio am gerddorion sy’n gwirfoddoli am awr yr wythnos ddydd Gwener o 1 – 1.40pm i gefnogi disgyblion o Ysgol Uwchradd Llanfyllin i ddysgu sgiliau ar y gitâr neu’r bas. Sesiwn amser cinio anffurfiol yw hwn a dim ond darparu cymorth a chyngor ychydig.

 

Strafagansa Celf - Galluogwr Briff

Mae Arts Extravaganza yn brosiect 4 diwrnod sy’n digwydd ym mis Gorffennaf ac Awst ac sydd wedi’i anelu at oedolion ag anableddau dysgu.

Gwirfoddolwr Ffilm Llanfyllin

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr sy’n frwdfrydig am ffilm i fod yn rhan o’n cymdeithas ffilm gymunedol!

Briff Artist i Ddathlu Creadigrwydd Plant

– Wedi’i drefnu i’w gynnal Ebrill 19 – Chwefror 20 –

Cefndir a Chyd-destun

Ein cenhadaeth yw ysbrydoli pobl i gymryd rhan yn y Celfyddydau, gan wella eu creadigrwydd a’u lles. Mae’r prosiect wedi bod yn rhedeg ers 1999 ac mae’n brosiect allgymorth llwyddiannus a phoblogaidd sy’n digwydd mewn ysgolion cynradd ar draws Gogledd Powys a Wrecsam.

Briff

Nod y Prosiect: Cyflwyno prosiect o ansawdd uchel gyda chysylltiadau cwricwlwm

Canlyniadau Prosiect: Canlyniadau Prosiect:

  • Creu gwaith celf diriaethol ac anniriaethol, naill ai darnau unigol neu grŵp
  • Cefnogi dysgu mewn ardal neu feysydd o’r cwricwlwm
  • Gwell lles (hyder, hwyliau, cyfeillgarwch, sgiliau datblygedig neu well)

Beth: Rydym yn chwilio am artistiaid sy’n gweithio ym mhob ffurf celf i gyflwyno cynigion prosiect i gyflwyno gweithdai mewn ysgolion cynradd yng Ngogledd Powys a Wrecsam. Gall eich prosiect fod ar gyfer 2 ddiwrnod (neu 4 diwrnod hanner) neu 4 diwrnod (neu 8 diwrnod hanner).

Y maint dosbarth cyfartalog yw 25 o blant ond gall fod yn llawer llai mewn ysgolion gwledig bach. Mae rhai ysgolion yn gwerthfawrogi prosiectau a all gynnwys grŵp blwyddyn neu gyfnod allweddol cyfan a allai fod yn hyd at 3 dosbarth.

Rydym yn casglu cynigion addas mewn llyfryn a’i hanfon yn uniongyrchol i ysgolion. Mae’r ysgolion yn dewis pa brosiect y byddent yn hoffi ei wneud. Byddwn yn cysylltu â chi os bydd ysgol yn dewis eich prosiect. Yna byddwch chi’n cysylltu â’r ysgol i weithio allan fanylion a chytuno ar yr amseroedd gwaith addas ar y cyd. Ar ôl cytuno’n llwyddiannus gyda’r artist a’r ysgol, byddwn yn cyhoeddi contractau i’r ddau.

Gallwch gyflwyno uchafswm o ddau gynnig prosiect.

Grŵp Targed: Plant
Amserlen: Fel y cytunwyd gyda’r ysgol

Lleoliad: Ysgol lleoliad
Sesiynau: Prosiectau 2 neu 4 diwrnod sy’n digwydd fel sesiynau

Ar gyfer eich cais, cyfeiriwch at y canlynol:

  • Nod y prosiect
  • Deilliannau’r prosiect
  • Sut y byddwch chi’n gweithio gyda’r grŵp targed
  • Sut bydd y prosiect yn gweithio – crynodeb o’r hyn a fydd yn digwydd ym mhob sesiwn

Cydnabyddiaeth

Ffi: prosiect 2 ddiwrnod – ffi paratoi £ 79.50 + ffi gyflwyno £ 318 = £ 397.50
Prosiect 4 diwrnod – ffi paratoi £ 79.50 + ffi gyflwyno £ 636 = £ 715.50
Os yw’r ysgol yn dymuno ymgymryd â phrosiect mwy uchelgeisiol yna bydd yn rhaid iddynt dalu am y diwrnodau ychwanegol hynny ar ben a dylid eu trafod gyda’r artist yn uniongyrchol
Deunyddiau: Mae lwfans defnyddiau o hyd at £ 30 am brosiectau 2 ddiwrnod a £ 60 am brosiectau 4 diwrnod. Os oes angen costau deunyddiau ychwanegol, bydd angen i’r artist drafod hyn yn uniongyrchol gyda’r ysgol
Milltiroedd: Telir milltiroedd dros filltir rownd 50 milltir o £ 0.45 ceiniog y filltir (hyd at uchafswm o £ 30 y sesiwn)

Sgiliau, Cymwysterau a Phrofiad

Hanfodol:

  • Profiad o weithio gyda’r grŵp targed a grybwyllwyd uchod
  • Os ydych chi’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc neu oedolio
  • sydd mewn perygl mae’n ofynnol i chi gael DBS (os nad ydych yn dal DBS cyfredol, mae’n rhaid i chi fod yn barod i ymgymryd ag un cyn gynted â’ch bod yn y lleoliad, bydd hyn yn costio £ 50 i aelodau a £ 55 i bobl nad ydynt yn aelodau)

Dymunol:

  • Y gallu i gyflenwi’n ddwyieithog
  • Os ydych yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc, rydym yn awgrymu eich bod chi’n ymgymryd â hyfforddiant amddiffyn plant bob tair blynedd –
   Hyfforddiant Amddiffyn Plant – mae cwrs ar-lein yn costio £ 20 – https://www.nspcc.org.uk/what-you-can-do/get-expert-training/child-protection-introduction/

Gweithdrefn Cais

I wneud cais, llenwch y ffurflen gais ar-lein. I wneud cais, llenwch y ffurflen gais ar-lein.

Gweithdrefn Dethol

Bydd pob ymgeisydd yn cael ei asesu:

  • Yn benodol ar y wybodaeth a ddarperir yn y cais
  • Yn wrthrychol, yn seiliedig ar ofynion y prosiect a amlinellir yn y briff hwn
  • Gan y panel dethol, sy’n cael ei dynnu gan aelodau bwrdd Arts Connection, a lle bo’n briodol gynrychiolwyr sefydliadau partner.

RHYBUDD – Bydd methu â chyflenwi’r holl wybodaeth ofynnol yn effeithio’n ddifrifol ar eich cais. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os oes angen cymorth arnoch i lenwi’ch cais, cysylltwch â’r swyddfa.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau: 5pm, dydd Gwener 22 Mawrth 2019

""
1
Dathlu Creadigrwydd Plant
Enw
CyfeiriadByddwn ond yn ei gwneud yn ofynnol y manylion ar gyfer un artist
0 /
FfônByddwn ond yn ei gwneud yn ofynnol y manylion ar gyfer un artist
Profiad perthnasol
Cymwysterau Perthnasol
Profiad PerthnasolRhowch wybodaeth am brosiect sy’n debyg i’r prosiect sydd wedi’i amlinellu yn y briff
0 / 2000
Prosiect a Gynigir
Hyd y prosiect
Lleoliad
Canlyniadau
Canlyniadau EraillBeth fydd disgyblion ac ysgolion yn ei ennill o fod wedi cymryd rhan? (ee cyfraniad at y Fframwaith Cwricwlwm, Llythrennedd a Rhifedd, cynhyrchu adnoddau dysgu, sgiliau eraill)
0 /
Pa grŵp oedran y mae'r prosiect yn addas iddo?
Eich Cynnig ProsiectYn eich cais, cyfeiriwch at y canlynol: - Cofiwch gynnwys pa weithgareddau y byddwch yn rhedeg - Sut y byddwch yn sicrhau ei fod yn gynhwysol - Sut y byddwch yn sicrhau ei fod yn ymgysylltu ar gyfer grŵp o oed a gallu cymysg - Sut y byddwch yn cefnogi cyflawni'r Canlyniadau Prosiect
0 /
Cynnig Prosiect Cryno (uchafswm o 250 o gymeriadau)Bydd hyn yn cael ei gynnwys yn y llyfryn rydym yn ei anfon i ysgolion. Eich cyfle chi yw tynnu'ch gweithdy atynt.
0 / 250
DeunyddiauCostau amcangyfrif o ddeunyddiau
0 /
Os yn berthnasol, pa ystyriaethau iechyd a diogelwch sy’n codi o’r prosiect?
0 /
Os oes, rhowch lwytho dogfen / llun / sgan o'ch tystysgrif DBS, neu os ydych ar y gwasanaeth diweddaru rhowch eich rhif tystysgrif a dyddiad cyhoeddi a bod eich dyddiad geniCaiff y wybodaeth hon ei chadw’n ddiogel
cloud_uploadLanlwytho
Llwytho CV *
cloud_uploadLanlwytho
Lanlwytho Llun *
cloud_uploadLanlwytho
Lanlwytho Llun *
cloud_uploadLanlwytho
Lanlwytho Llun *
cloud_uploadLanlwytho


Arhoswch i weld enwau ffeiliau yn y bar uwchlwytho cyn taro'r botwm Cyflwyno Cais. Os oes gennych unrhyw broblemau, cysylltwch â Mick - mick@artsconnection.org.uk - 01691 648 929

Rwy'n cytuno â'r telerau fel y'u nodir ym Mholisi Preifatrwydd Cyswllt Celf
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Briff yr Artist ar gyfer Straeon y Celfyddydau

– Wedi’i drefnu i ddigwydd Gorffennaf – Awst 2019 –

Cefndir a Chyd-destun

Ein cenhadaeth yw ysbrydoli a chynnwys pobl mewn celfyddydau cymunedol, gan fuddsoddi mewn creadigrwydd a’i feithrin. Mae Arts Extravaganza yn brosiect 4 diwrnod sy’n cael ei gynnal ym mis Gorffennaf ac Awst ac sydd wedi’i anelu at oedolion ag anableddau dysgu.

Briff

Nod y Prosiect: Cefnogi oedolion ag anableddau dysgu i fynegi eu hunain yn greadigol a chefnogi eu lles cyffredinol

Canlyniadau’r Prosiect:

 • Creu gweithiau celf diriaethol ac anniriaethol, naill ai fel unigolyn neu fel grŵp
 • Gwell lles (hyder, hwyliau, cyfeillgarwch, sgiliau datblygedig neu well)

Beth: Mae Strafagansa’r Celfyddydau yn rhedeg dros bedwar diwrnod yn yr Haf. Rydym yn chwilio am dri artist sy’n gweithio mewn unrhyw ffurf ar gelfyddyd. Mae gennym tua 30 o gyfranogwyr bob dydd sy’n dod o amrywiaeth o ganolfannau yng Ngogledd Powys. Rhannwyd y grŵp yn dri, felly mae gan bob artist tua 10 o gyfranogwyr bob dydd. Rydym hefyd yn darparu galluogwr i gefnogi’r gweithdy yn ogystal â staff y ganolfan ofal. Wrth i’r grwpiau gylchdroi bob wythnos byddwch yn cyflwyno’r un gweithdy dair gwaith gyda gwahanol gyfranogwyr (er bod rhai yn dewis aros gyda’r un artist drwyddo draw). Mae’r pedwerydd diwrnod fel arfer yn cynnwys cyfnod gorffen ar gyfer sesiwn y bore ac yna digwyddiad rhannu yn y prynhawn lle mae pawb yn dod at ei gilydd i ddathlu’r hyn a grëwyd. Er y dylem bwysleisio bod y prosiect yn ymwneud â phroses yn hytrach na chynnyrch.

Bob blwyddyn mae gennym thema fel bod y gwahanol ffurfiau ar gelfyddyd yn canolbwyntio ar y cyd. Eleni, y thema yw ‘Darganfod Cymru’ a dylai eich gweithgareddau adlewyrchu hyn.

Grŵp Targed: Oedolion ag anableddau dysgu

Amserlen: 26 Gorffennaf ac 2il, 9 a 16 Awst

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Castle Caereinion

Sesiynau: 4 diwrnod (11am – 3pm gyda chinio am 12.30 – 1.30pm)

Ar gyfer eich cais cyfeiriwch at y canlynol:

 • Nod y prosiect
 • Canlyniadau’r prosiect
 • Sut y byddwch yn gweithio gyda’r grŵp targed
 • Sut y bydd y prosiect yn gweithio – amlinelliad byr / cynllun sesiwn

Tâl

Ffi: £ 106 y dydd (cyfanswm o £ 424 yr artist)

Deunyddiau: I’w gytuno wrth gael eich penodi

Milltiroedd: Telir am filltiroedd dros gylchred 50 milltir ar £ 0.45 ceiniog y filltir (hyd at uchafswm o £ 30 y sesiwn)

Sgiliau, Cymwysterau a Phrofiad

Hanfodol:

Profiad o weithio gyda’r grŵp targed y sonnir amdano uchod

Dymunol:

Y gallu i gyflwyno’n ddwyieithog

Gweithdrefn Gwneud Cais

I wneud cais llenwch y ffurflen gais ar-lein.

Gweithdrefn Ddethol

Asesir pob ymgeisydd:

 • Yn unig ar y wybodaeth a ddarperir yn y cais
 • Yn wrthrychol, yn seiliedig ar ofynion y prosiect a amlinellir yn y briff hwn
 • Gan y panel dethol, o blith aelodau’r bwrdd Arts Connection, a chynrychiolwyr sefydliadau partner lle bo’n briodol.

RHYBUDD – Bydd methu â darparu’r holl wybodaeth ofynnol yn effeithio’n ddifrifol ar eich cais.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os oes angen cymorth arnoch i gwblhau eich cais, cysylltwch â’r swyddfa.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau: 5pm, dydd Gwener 24 Mai 2019

""
1
Dathlu Creadigrwydd Plant
Enw
CyfeiriadByddwn ond yn ei gwneud yn ofynnol y manylion ar gyfer un artist
0 /
FfônByddwn ond yn ei gwneud yn ofynnol y manylion ar gyfer un artist
Profiad perthnasol
Cymwysterau Perthnasol
Profiad PerthnasolRhowch wybodaeth am brosiect sy’n debyg i’r prosiect sydd wedi’i amlinellu yn y briff
0 / 2000
Prosiect a Gynigir
Hyd y prosiect
Lleoliad
Canlyniadau
Canlyniadau EraillBeth fydd disgyblion ac ysgolion yn ei ennill o fod wedi cymryd rhan? (ee cyfraniad at y Fframwaith Cwricwlwm, Llythrennedd a Rhifedd, cynhyrchu adnoddau dysgu, sgiliau eraill)
0 /
Pa grŵp oedran y mae'r prosiect yn addas iddo?
Eich Cynnig ProsiectYn eich cais, cyfeiriwch at y canlynol: - Cofiwch gynnwys pa weithgareddau y byddwch yn rhedeg - Sut y byddwch yn sicrhau ei fod yn gynhwysol - Sut y byddwch yn sicrhau ei fod yn ymgysylltu ar gyfer grŵp o oed a gallu cymysg - Sut y byddwch yn cefnogi cyflawni'r Canlyniadau Prosiect
0 /
Cynnig Prosiect Cryno (uchafswm o 250 o gymeriadau)Bydd hyn yn cael ei gynnwys yn y llyfryn rydym yn ei anfon i ysgolion. Eich cyfle chi yw tynnu'ch gweithdy atynt.
0 / 250
DeunyddiauCostau amcangyfrif o ddeunyddiau
0 /
Os yn berthnasol, pa ystyriaethau iechyd a diogelwch sy’n codi o’r prosiect?
0 /
Os oes, rhowch lwytho dogfen / llun / sgan o'ch tystysgrif DBS, neu os ydych ar y gwasanaeth diweddaru rhowch eich rhif tystysgrif a dyddiad cyhoeddi a bod eich dyddiad geniCaiff y wybodaeth hon ei chadw’n ddiogel
cloud_uploadLanlwytho
Llwytho CV *
cloud_uploadLanlwytho
Lanlwytho Llun *
cloud_uploadLanlwytho
Lanlwytho Llun *
cloud_uploadLanlwytho
Lanlwytho Llun *
cloud_uploadLanlwytho


Arhoswch i weld enwau ffeiliau yn y bar uwchlwytho cyn taro'r botwm Cyflwyno Cais. Os oes gennych unrhyw broblemau, cysylltwch â Mick - mick@artsconnection.org.uk - 01691 648 929

Rwy'n cytuno â'r telerau fel y'u nodir ym Mholisi Preifatrwydd Cyswllt Celf
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Briff Galluogydd ar gyfer Strafagansa’r Celfyddydau

– Wedi’i drefnu i ddigwydd Gorffennaf – Awst 2019 –

Cefndir a Chyd-destun

Ein cenhadaeth yw ysbrydoli a chynnwys pobl mewn celfyddydau cymunedol, gan fuddsoddi mewn creadigrwydd a’i feithrin. Mae Arts Extravaganza yn brosiect 4 diwrnod sy’n cael ei gynnal ym mis Gorffennaf ac Awst ac sydd wedi’i anelu at oedolion ag anableddau dysgu.

Briff

Nod y Prosiect: Cefnogi oedolion ag anableddau dysgu i fynegi eu hunain yn greadigol a chefnogi eu lles cyffredinol

Canlyniadau’r Prosiect:

Creu gweithiau celf diriaethol ac anniriaethol, naill ai fel unigolyn neu fel grŵp
Gwell lles (hyder, hwyliau, cyfeillgarwch, sgiliau datblygedig neu well)

Beth: Mae Strafagansa’r Celfyddydau yn rhedeg dros bedwar diwrnod yn yr Haf. Rydym yn chwilio am dri galluogwr i gefnogi’r tri artist a fydd yn cyflwyno’r prosiect. Mae gennym tua 30 o gyfranogwyr bob dydd sy’n dod o amrywiaeth o ganolfannau yng Ngogledd Powys. Rhannwyd y grŵp yn dri, felly mae gan bob artist tua 10 o gyfranogwyr bob dydd. Mae’r galluogwr yn cefnogi’r artist yn ogystal â staff y ganolfan ofal. Wrth i’r grwpiau gylchdroi bob wythnos bydd yr artist yn cyflwyno’r un gweithdy dair gwaith gyda gwahanol gyfranogwyr (er bod rhai yn dewis aros gyda’r un artist drwyddo draw). Mae’r pedwerydd diwrnod fel arfer yn cynnwys cyfnod gorffen ar gyfer sesiwn y bore ac yna digwyddiad rhannu yn y prynhawn lle mae pawb yn dod at ei gilydd i ddathlu’r hyn a grëwyd. Er y dylem bwysleisio bod y prosiect yn ymwneud â phroses yn hytrach na chynnyrch.

Bob blwyddyn mae gennym thema fel bod y gwahanol ffurfiau ar gelfyddyd yn canolbwyntio ar y cyd. Eleni, y thema yw ‘Darganfod Cymru’.

Grŵp Targed: Oedolion ag anableddau dysgu

Amserlen: 26 Gorffennaf ac 2il, 9 a 16 Awst

Lleoliad: Canolfan Gymunedol Castle Caereinion

Sesiynau: 4 diwrnod (11am – 3pm gyda chinio am 12.30 – 1.30pm)

Ar gyfer eich cais cyfeiriwch at y canlynol:

Eich profiad o weithio gydag oedolion ag anableddau dysgu
Eich diddordeb mewn ffurfiau celf a galluoedd creadigol

Tâl

Ffi: £ 42.40 (cyfanswm o £ 169.60 fesul galluwr)

Milltiroedd: Telir am filltiroedd dros gylchred 50 milltir ar £ 0.45 ceiniog y filltir (hyd at uchafswm o £ 30 y sesiwn)

Sgiliau, Cymwysterau a Phrofiad

Hanfodol:

Profiad o weithio gyda’r grŵp targed y sonnir amdano uchod

Dymunol:

Y gallu i gyflwyno’n ddwyieithog

Gweithdrefn Gwneud Cais

I wneud cais llenwch y ffurflen gais ar-lein.

Gweithdrefn Ddethol

Asesir pob ymgeisydd:

 • Yn unig ar y wybodaeth a ddarperir yn y cais
 • Yn wrthrychol, yn seiliedig ar ofynion y prosiect a amlinellir yn y briff hwn
 • Gan y panel dethol, o blith aelodau’r bwrdd Arts Connection, a chynrychiolwyr sefydliadau partner lle bo’n briodol.

RHYBUDD – Bydd methu â darparu’r holl wybodaeth ofynnol yn effeithio’n ddifrifol ar eich cais.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os oes angen cymorth arnoch i gwblhau eich cais, cysylltwch â’r swyddfa.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau: 5pm, dydd Gwener 24 Mai 2019

""
1
Enw
no-icon
Cyfeiriad
0 /
Rhif ffôn
no-icon
Llythyr EglurhaolAm eich cais, cyfeiriwch at y canlynol: • Eich profiad o weithio gydag oedolion ag anableddau dysgu • Eich diddordeb mewn ffurfiau celf a galluoedd creadigol
0 /
Os oes, rhowch lwytho dogfen / llun / sgan o'ch tystysgrif DBS, neu os ydych ar y gwasanaeth diweddaru rhowch eich rhif tystysgrif a dyddiad cyhoeddi a bod eich dyddiad geniCaiff y wybodaeth hon ei chadw’n ddiogel
cloud_uploadLanlwytho
Rwy'n cytuno â'r telerau fel y'u nodir ym Mholisi Preifatrwydd Arts Connection - Cyswllt Celfpick one!
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Heb amodau

Rydym yn chwilio am gerddorion sy’n gwirfoddoli am awr yr wythnos ddydd Gwener o 1 – 1.40pm i gefnogi disgyblion o Ysgol Uwchradd Llanfyllin i ddysgu sgiliau ar y gitâr neu’r bas. Sesiwn amser cinio anffurfiol yw hwn a dim ond darparu cymorth a chyngor ychydig.

Rhaid i chi fod dros 18 oed

Telir milltiroedd

""
1
Enw
Cyfeiriad
0 /
Rhif ffôn
Dywedwch wrthym am eich diddordeb a'ch profiad o'r cyfle gwirfoddolwr
0 /
Os oes, rhowch lwytho dogfen / llun / sgan o'ch tystysgrif DBS, neu os ydych ar y gwasanaeth diweddaru rhowch eich rhif tystysgrif a dyddiad cyhoeddi a bod eich dyddiad geniCaiff y wybodaeth hon ei chadw’n ddiogel
cloud_uploadLanlwytho
Rwy'n cytuno â'r telerau fel y'u nodir ym Mholisi Preifatrwydd Arts Connection - Cyswllt Celfpick one!
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Mae Ffilm Llanfyllin yn cael ei redeg gan grŵp bach o wirfoddolwyr angerddol sy’n caru ffilm ac am wneud rhywbeth cadarnhaol yn y gymuned. Rydyn ni’n cynnal digwyddiadau ffilmiau rheolaidd y rhan fwyaf o ddydd Gwener yn Old New Inn yn Llanfyllin.

 • Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr newydd i helpu gyda’n sgriniau a chynllunio’r rhaglenni yn y dyfodol. Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr yn benodol i helpu gyda’r canlynol:
 • Cymryd arian am docynnau ar y noson ffilm
 • Y gallu i feddwl ar eich traed a threfnu unrhyw seddau ychwanegol neu broblemau eraill a allai godi ar y noson
 • Cynorthwyo gyda logisteg dechnegol – e.e. gwasgwch chwarae ar y chwaraewr DVD
 • Rhaglenni sgrinio a digwyddiadau rhaglennu
 • Nid ydym yn disgwyl i chi helpu bob dydd Gwener ond yn gobeithio y gallech chi helpu gyda 4 sgrin y tymor
 • Dyma gyfle gwych i gwrdd â phobl newydd a chael mynediad am ddim i’r ffilm!
""
1
Name
no-icon
Address
0 /
Phone
no-icon
Please tell us about your interest and experience of the volunteer opportunity
0 /
I agree to the terms as set out in the Arts Connection - Cyswllt Celf Privacy Policy
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.