Telerau ac Amodau Defnyddio’r Wefan

Croeso i’n gwefan. Os hoffech bori ymhellach a defnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i gydymffurfio â, ac yn ymrwymo i’r, telerau ac amodau canlynol, sydd ynghyd â’n polisi preifatrwydd yn llywodraethu perthynas Cyswllt Celf gyda chi mewn perthynas â’r wefan hon.

Mae’r term “Cyswllt Celf” neu “ni” yn cyfeirio at berchennog y wefan, sydd â swyddfa gofrestredig yng Nghanolfan Ieuenctid a Chymuned, Llanfyllin, Powys, Cymru, SY22 5DR. Mae’r term “chi” yn cyfeirio at ddefnyddiwr neu borwr ar ein gwefan.

Mae defnyddio’r wefan hon yn amodol ar y telerau canlynol:

 • Mae’r wybodaeth sydd yn y wefan hon at bwrpasau gwybodaeth gyffredinol yn unig. Gellir ei newid heb unrhyw rybudd.
 • Mae’r wybodaeth yn cael ei darparu gennym ni, ac er ein bod yn ymdrechu i sicrhau fod yr wybodaeth yn gyfredol ac yn gywir, ni fyddwn ni nag unrhyw drydydd parti yn cyflwyno achos nag yn rhoi unrhyw warant o unrhyw fath, boed yn benodol neu’n awgrymedig, ynghylch cyfanrwydd, cywirdeb, amseroldeb, dibynadwyedd, perfformiad, addasrwydd neu argaeledd yr wybodaeth, nwyddau, gwasanaethau, graffeg gysylltiedig a deunyddiau y ceir hyd iddynt neu a gynigir ar y wefan hon ar gyfer unrhyw bwrpas penodol.
 • Rydych chi’n defnyddio unrhyw wybodaeth neu ddeunyddiau a geir ar y wefan hon ar eich menter eich hunan, a ni chymerwn ni unrhyw gyfrifoldeb am hyn. Eich cyfrifoldeb chi fydd sicrhau fod unrhyw nwyddau, gwasanaethau neu wybodaeth sydd ar gael trwy’r wefan hon yn diwallu eich anghenion penodol chi.
 • Mae’r wefan hon yn cynnwys deunyddiau sydd yn eiddo inni neu’n cael eu trwyddedu gennym ni. Mae’r deunyddiau hyn yn cynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i, dyluniad, gosodiad, gwedd, ymddangosiad a graffeg y wefan. Ni chaniateir atgynhyrchu’r rhain, oni bai ei fod yn unol â’r hysbyseb ar hawlfraint, sy’n rhan o’r telerau ac amodau hyn.
 • Mae’r holl nodau masnach sy’n ymddangos ar y wefan hon nad ydynt yn eiddo i, nag yn drwyddedig i, berchennog y wefan, yn cael eu cydnabod ar y wefan.
 • Mae defnydd anawdurdodedig o’r wefan hon yn gallu arwain at hawl am ddifrod a/neu gall gael ei ystyried yn drosedd.
 • Trwy’r wefan hon, rydych yn gallu cysylltu â gwefannau eraill, nad ydynt yn dod o dan ein rheolaeth ni.
 • Darperir y cysylltiadau hyn er hwylustod i chi er mwyn darparu gwybodaeth bellach. Nid ydynt yn arwydd o nac yn awgrymu ein bod ni’n cefnogi unrhyw farn a fynegir ar y gwefannau hynny. Nid oes gennym unrhyw gyfrifoldeb am natur, cynnwys nag argaeledd y gwefannau cysylltiedig.
 • Gallwch chi greu cysylltiad â’r wefan hon o wefan neu ddogfen arall. (Ni chaniateir i chi greu cyswllt heb dderbyn caniatâd ymlaen llaw.)
 • Gwneir pob ymdrech i gadw’r wefan yn fyw ac yn rhedeg yn llyfn. Fodd bynnag, ni chymerwn unrhyw gyfrifoldeb dros, ac ni fyddwn yn atebol, os na fydd y wefan ar gael dros dro oherwydd problemau technegol, tu hwnt i’n rheolaeth ni.
 • Mae eich defnydd chi o’r wefan, ac unrhyw anghydfod sy’n deillio o’r fath defnydd o’r wefan, yn amodol ar gyfraith gwlad.

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.